Det ha­ster med at få ryd­det op i Skat

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Når man om et par år­ti­er ser til­ba­ge på Dan­mark i 2010er­ne, vil man ta­le om Lars Løk­ke og Hel­le Thor­ning, der for­søg­te at hol­de sam­men på en del min­dre­tals­re­ge­rin­ger. Man vil må­ske og­så ta­le om en hi­sto­risk dansk me­dal­je­høst ved OL i Rio, og så vil man for­hå­bent­lig ta­le om, hvor­dan po­li­ti­ker­ne skab­te et mon­ster, de kald­te Skat. En or­ga­ni­sa­tion, der på den ene si­de of­te an­stren­ger sig for at for­føl­ge den mind­ste mi­stan­ke om skat­tes­nyd hos al­min­de­li­ge men­ne­sker og på den an­den si­de for­val­ter dan­sker­nes pen­ge så lem­fa­el­digt, at der er frit slag for uden­land­ske stor­spe­ku­lan­ter og for­bry­de­re. OM NOG­LE ÅR vil man med gru se til­ba­ge på en skat­te­ad­mi­ni­stra­tion, der ik­ke gi­ver ba­nan­re­pu­blik­ker me­get ef­ter, når det ga­el­der ama­tør­ag­ti­ge dis­po­si­tio­ner. Skan­da­le ef­ter skan­da­le har ramt Skat, og skif­ten­de skat­te­mi­ni­stre fra rød og blå blok har ik­ke for­må­et at stop­pe synd­flo­den af møgs­a­ger. SKAT VAR AN­SVAR­LIG for et va­eld af ejen­doms­vur­de­rin­ger, der var så for­ker­te, at tu­sind­vis af bo­li­ge­je­re mi­ste­de mil­li­o­ner af kro­ner. BT har tid­li­ge­re af­slø­ret, at al­min­de­li­ge bor­ge­re har få­et en sa­er­de­les hård­ha­en­det be­hand­ling. Fo­to­mo­del­len Ca­mil­la Vest fik først med­hold i, at hun ik­ke skul­le be­ta­le skat i Dan­mark, da hun al­li­e­re­de sig med en dyr ad­vo­kat og fik med­hold i lands­ret­ten. An­dre er di­rek­te ble­vet ud­sat for trus­ler og ’ro­ck­er­me­to­der’, og an­dre igen har få­et en be­hand­ling, som Skats egen bor­ge­ram­bas­sa­dør har kaldt ’uri­me­lig’. DEN AK­TU­EL­LE SKAN­DA­LE pas­ser egent­lig bedst ind i en Ol­sen Ban­den­film, men desva­er­re er det grum vir­ke­lig­hed. Skat har i man­ge til­fa­el­de god­kendt falsk do­ku­men­ta­tion fra uden­land­ske kri­mi­nel­le, der har på­stå­et at ha­ve ejet ak­tier. På den må­de har de få­et så­kaldt ud­byt­teskat ud­be­talt. Skat er hop­pet på lim­pin­den og har ud­be­talt be­løb på over 12,3 mia. kr. til folk som eng­la­en­de­ren Sanjay Shah, en af sa­gens bag­ma­end. Han på­står, at han fandt et hul i den dan­ske skat­te­lov­giv­ning og me­ner ik­ke, han har be­gå­et no­get ulov­ligt. Bå­de dan­ske og bri­ti­ske myn­dig­he­der ef­ter­for­sker sa­gen, men der er ik­ke sto­re chan­cer for, at rig­man­den døm­mes, el­ler at pen­ge­ne kom­mer re­tur. TIL­BA­GE STÅR OPRYDNINGEN og Olav Skaa­ning An­der­sen, for­sø­get på at få gen­skabt al­min­de­li­ge men­ne­skers til­lid til det kon­ge­li­ge dan­ske skat­te­va­e­sen. De to ting ha­en­ger sam­men. Den se­ne­ste mil­li­ards­vin­del er fo­re­gå­et i pe­ri­o­den 2013 til 2015, hvor di­rek­tø­ren hed Jes­per Røn­now Si­mon­sen. En del af de tid­li­ge­re møgs­a­ger er og­så fo­re­gå­et un­der Røn­nows le­del­se, og der­for er det såre na­tur­ligt, at di­rek­tø­ren må gå. Det tog lidt tid for skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen at ef­fek­tu­e­re be­slut­nin­gen, men til sidst for­stod han et vink med en vogn­stang. Det var den nem­me del.

Den ak­tu­el­le skan­da­le lig­ner en sce­ne fra en Ol­sen Ban­den­film. Desva­er­re er det grum vir­ke­lig­hed

DET SVA­E­RE BLI­VER at gen­ska­be be­folk­nin­gens til­lid. Vi har al­le Skat helt in­de på li­vet. De be­stem­mer over vo­res dag­li­ge øko­no­mi. Om vi skal sa­el­ge hu­set el­ler lej­lig­he­den. Om vi har pen­ge til op­spa­ring el­ler som­mer­fe­rie. Skat sør­ger og­så for, at der er pen­ge til fa­el­les­ska­bet og det vel­fa­erds­sam­fund, som vi al­le hver dag ny­der godt af. Der­for skal vi stil­le enor­me krav til, at skat­te­va­e­se­net fun­ge­rer. At vi kan sto­le på det. Det er skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzens - og kom­men­de skat­te­mi­ni­stres - alt­over­skyg­gen­de op­ga­ve.

22. au­gust

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.