Ver­denskrig 3.0

BT - - NYHEDER -

CYBER-VÅ­BEN tand­hjul, der får sam­fun­dets hjul til at rul­le, bry­der sam­men. Men hvis du sy­nes, at det ly­der som sci­en­ce fi­ction, så ta­ger du fejl. Den ver­den er al­le­re­de så skra­em­men­de ta­et på. at det i 2010 kun­ne va­e­re gå­et gru­e­ligt galt.

Hér ud­spil­le­de der sig en krig sty­ret af magt­ful­de kra­ef­ter og en krig, hvor der blev ka­em­pet med cy­ber­vå­ben, skabt af nør­de­de ma­end og kvin­der, som om­rin­get af ’Star Wars’-fi­gu­rer og lys­sva­erd på de­res kon­tor ud­vik­le­de kom­pli­ce­re­de ko­der, der blev til et so­fi­sti­ke­ret og de­struk­tivt virus. Den hav­de et helt spe­ci­fikt mål, en kon­kret adres­se, men end­te med at bli­ve en ’orm’, der ude af kon­trol gra­ve­de vi­de­re af sig selv og end­te med at ska­be pa­nik i he­le ver­den.

Men hvad var må­let, og hvem stod bag virus­set? At kna­ek­ke den gå­de tog de to it-de­tek­ti­ver lang tid. Og sva­ret? Det var over­ra­sken­de.

Tid­li­ge­re på ugen vi­ste DR 2 do­ku­men­ta­ren ’Ha­ck­er­nes hem­me­li­ge ver­den’ om com­pu­ter­virus­set ’Stux­net’. Den gav et ind­blik i, hvor far­ligt det nog­le har døbt en ’di­gi­tal atom­bom­be’, et cyber-vå­ben, kan bli­ve.

’Stux­net’ var det virus, der i 2010 spred­te sig og skab­te frygt.

Men det var en fejl, at com­pu­te­re over he­le ver­den blev ramt. For må­let var klart de­fi­ne­ret: Irans atom­pro­gram.

Og bag virus­set gem­te sig en over­ra­sken­de ska­ber. El­ler ret­te­re to: USA og Is­ra­el.

Iføl­ge do­ku­men­ta­rens in­struk­tør Alex Gib­ney in­vol­ve­re­de den top­hem­me­li­ge ope­ra­tion CIA, NSA, USAs mi­li­ta­er og Is­ra­els ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste Mos­sad samt de­res cyber-en­hed Unit 8200.

For­ud for an­gre­bet lå en sti­gen­de be­kym­ring an­gå­en­de Irans mu­li­ge pro­duk­tion af atom­vå­ben. Selv om ame­ri­ka­ner­ne til­ba­ge i 1957 ind­gik en sam­ar­bejds­af­ta­le om ato­me­ner­gi, hav­de pra­e­stesty­ret, der jag­te­de et vå­ben, som vil­le skra­em­me fjen­der fra at an­gri­be, truk­ket atom­pro­gram­met i en an­den ret­ning, og i 2003 blev der fun­det spor af højt­be­ri­get uran - der kan bru­ges i atom­bom­ber - på Irans an­la­eg i Na­ta­nz.

New York Ti­mes - som var de før­ste til at af­slø­re hi­sto­ri­en bag virus­set ’Stux­net’ - el­ler ’Ope­ra­tion Olym­pic Ga­mes’, som var NSA og CIAs ko­de­navn - gra­ve­de frem, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.