NSA

BT - - NYHEDER -

USAs da­va­e­ren­de pra­esi­dent, George Bush, var tra­engt op i en krog.

Oven­på fa­da­e­sen med på­stan­den om Sad­dam Hus­se­in og Iraks mas­seø­de­la­eg­gel­ses­vå­ben kun­ne han ik­ke spil­le det kort igen som und­skyld­ning for at gå i krig. Og sam­ti­dig var der det mas­si­ve pres fra USAs al­li­e­re­de Is­ra­el, som føl­te sig di­rek­te tru­et af Iran og var klar til at indsa­et­te kamp­fly, der skul­le bom­be ira­ner­nes an­la­eg. So­fi­sti­ke­ret cyber-vå­ben CIA hav­de al­le­re­de - med stør­re og min­dre suc­ces - ud­ført for­skel­li­ge for­mer for cyber-sa­bo­ta­ge mod Irans for­sy­nin­ger. Nu kom et helt nyt og ra­di­kalt for­slag på bor­det. Nem­lig at ud­vik­le et virus, hvis mål var at de­stru­e­re de tu­sind­vis af avan­ce­re­de cen­tri­fu­ger, som i Irans un­derjor­di­ske an­la­eg blev brugt til at frem­stil­le højt be­ri­get uran. Is­ra­el ac­cep­te­re­de og til­slut­te­de sig for­sla­get, og med CIA ha­en­gen­de over skul­de­ren gik i før­ste om­gang NSA i gang.

Pra­e­cis hvor man­ge an­sat­te NSA har i sin cyber af­de­ling, er hem­me­lig­holdt, men det er her, gar­ve­de mi­li­ta­er­folk med mas­ser af prak­tisk er­fa­ring ar­bej­der si­de om si­de med nør­de­de com­pu­ter­ge­ni­er, hvis ta­lent for at ha­cke li­ge så godt kun­ne ha­ve sendt dem på den an­den si­de af loven.

Og det var hér, at ’Stux­net’ - USAs mest so­fi­sti­ke­re­de cyber-vå­ben - tog sin be­gyn­del­se. I na­ert sam­ar­bej­de med Mos­sads (is­ra­elsk ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, red.) spe­ci­el­le cyber-en­hed Unit 8200.

Ud­for­drin­gen var, at Irans an­la­eg kør­te i et luk­ket com­pu­ter­kredsløb. Virus­set skul­le der­for sen­des di­rek­te og fy­sisk ind i det luk­ke­de kredsløb. Pra­e­cis hvor­dan og via hvem det lyk­ke­des, er end­nu ik­ke af­da­ek­ket, men det an­ta­ges, at virus­set blev plan­tet i sy­ste­met via et in­fi­ce­ret usb-stik. No­get gik galt Ge­ni­stre­gen var, at ’Stux­net’ der­fra var selv­kø­ren­de og pro­gram­me­ret til først at slå til på dét tids­punkt, hvor cen­tri­fu­ger­ne i Irans ato­man­la­eg var fyldt med højt be­ri­get uran.

Men no­get gik galt. ’No­get’ der iføl­ge New York Ti­mes kun­ne spo­res til­ba­ge til Is­ra­el.

Beg­ge par­ter hav­de fri ad­gang til at fo­re­ta­ge aen­drin­ger i det avan­ce­re­de com­pu­ter­pro­gram, som virus­set var. Det in­di­ke­res, at Is­ra­el ik­ke men­te, at virus­set var ag­gres­sivt nok, og der­for lag­de en lil­le ju­ste­ring ind i pro­gram­met kort før, at det blev sendt af sted.

En fejl, der be­tød, at ’Stux­net’ in­fi­ce­re­de com­pu­te­re i he­le ver­den og i sid­ste en­de før­te til, at of­fent­lig­he­den fik kend­skab til den mest vidt­gå­en­de cyber-krig, der har ud­spil­let sig.

På atom-an­la­eg­get i Iran vir­ke­de ’Stux­net’ per­fekt. Én ef­ter én brød cen­tri­fu­ger­ne sam­men, mens de iran­ske tek­ni­ke­re gi­vet rev sig i hå­ret: Hvad hav­de ramt dem? Men det var de ik­ke ene om. Det var en hvi­derus­sisk sik­ker­hed­s­eks­pert og it-spe­ci­a­list, der i mid­ten af 2010 blev ki­met ned af fle­re af si­ne iran­ske kun­der, hvis com­pu­te­re gik ned på stri­be. Ude af stand til at kna­ek­ke gå­den selv lag­de han en tråd ud på et forum for an­ti­virus-eks­per­ter.

Blandt de man­ge in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter, der tog ud­for­drin­gen op, var Eric Chien og Li­am O’Mur­chu fra det ame­ri­kan­ske fir­ma Sy­man­tec, som har af­de­lin­ger i he­le ver­den, her­un­der og­så i Dan­mark, og har spe­ci­a­li­se­ret sig i di­gi­ta­le sik­ker­heds­løs­nin­ger.

Det var pri­ma­ert de to, der med sta­e­dig iha­er­dig­hed kna­ek­ke­de ko­den, dens mis­sion og af­sen­der: USA og Is­ra­el.

Selv­om bun­ken af be­vi­ser er mas­siv, har in­gen af de to sta­ter of­fi­ci­elt be­kra­ef­tet, at de stod bag cyber-an­gre­bet og det hidtil sta­er­ke­ste cyber-vå­ben, der som en boo­me­rang ram­te USA selv.

For mens bå­de NSA og CIA var vi­den­de om de­res eget vå­ben, var sik­ker­hed­s­tje­ne­sten Ho­meland Securi­ty ik­ke ind­vi­et i hem­me­lig­he­den og brug­te mas­si­ve res­sour­cer på at be­ka­em­pe ’Stux­net’, da virus­set og­så spred­te sig til USA.

Og Iran lod ik­ke an­gre­bet pas­se­re i stil­hed. De send­te et virus re­tur, der lam­me­de en ra­ek­ke før­en­de ame­ri­kan­ske ban­ker. Et tak for sidst, men og­så en de­mon­stra­tion af, at Iran kan sky­de til­ba­ge fra sam­me skuf­fe.

For en­hver na­tion kan lam­mes på et split­se­kund. På sin in­fra­struk­tur, ener­gi­for­sy­ning, vand­for­sy­ning og i he­le sit øko­no­mi­ske fun­da­ment.

De skra­em­men­de per­spek­ti­ver er dog ik­ke no­get, der får mi­li­ta­e­r­a­na­ly­ti­ker Flem­m­ing Prad­han-Blach fra In­sti­tut for Mi­li­ta­e­re Ope­ra­tio­ner til at lig­ge søvn­løs om nat­ten. Hans spe­ci­a­le er cyber-krig. »Cyber-vå­ben kan al­drig gø­re den sam­me ska­de som atom­bom­ben, men de kan ef­fek­tivt luk­ke ned for et lands vi­ta­le for­sy­nin­ger og in­fra­struk­tur og der­med på sigt gø­re stor ska­de. Der skal kun lidt til at ska­be en øde­la­eg­gen­de kraft,« si­ger Flem­m­ing Prad­han-Blach.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.