Nye reg­ler skal sty­re dro­ner

BT - - NYHEDER -

DRO­NER Dro­ner­ne bre­der sig i luftrum­met til sta­dig fle­re for­mål. De mest fra krigszo­ner kend­te små, ube­man­de­de fly bli­ver et sta­dig me­re va­er­di­fuldt va­er­k­tøj til mas­ser af ci­vi­le for­mål. Land­brug, en­tre­pre­nø­rer, fo­to­gra­fer og me­di­e­ver­de­nen er blot nog­le af de bran­cher, der for la­engst har ta­get dro­ner­ne til sig som vig­ti­ge ar­bejds­red­ska­ber.

Ud­bring­ning af pak­kepost, dro­ner som liv­red­dere el­ler til over­våg­ning af mil­jø og gra­en­se­kon­trol er ba­re et par af de man­ge mu­lig­he­der, som dro­ner åb­ner op for i takt med, at de fly­ver la­en­ge­re og bed­re.

»På vo­res tre år på mar­ke­det er udviklingen gå­et sta­er­kt i takt med, at dro­ner­ne bli­ver bed­re og i dag sa­el­ges helt klar til brug i ste­det for tid­li­ge­re ti­ders nør­de­de saml-selv,« si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fre­de­rik Skøt fra dro­ner.dk.

Det er den stør­ste virk­som­hed in­den­for salg af dro­ner til pro­fes­sio­nel­le, og som og­så sa­el­ger til pri­va­te og ud­dan­ner dro­ne­fø­re­re.

»Men jeg tror kun, vi har set top­pen af is­b­jer­get. Om ti år vil vi va­e­re vant til man­ge fle­re dro­ner i luf­ten over os,« si­ger han.

Sam­me mel­din­ger kom­mer fra an­dre dro­ne­fir­ma­er. Avan­ce­re­de ma­ski­ner Fre­de­rik Skøt an­slår, at der er 4.0005.000 dro­ner i Dan­mark - her­af de om­kring 3.000 til pro­fes­sio­nelt brug. Sta­dig fle­re og me­re avan­ce­re­de dro­ner har øget be­ho­vet for kla­re­re reg­ler. Po­li­ti­ker­ne har der­for ved­ta­get et nyt re­gel­sa­et, der for de pro­fes­sio­nel­le bru­ge­res ved­kom­men­de tra­e­der i kraft 1. sep­tem­ber.

Det fast­la­eg­ger et krav om et dro­ne­be­vis til er­hvervs­fly­ver­ne, der er de ene­ste, der må bru­ge dro­ner i by­ma­es­sig be­byg­gel­se. Hidtil har de flø­jet på en dis­pen­sa­tion.

»De nye reg­ler er først og frem­mest et øn­ske fra dro­ne­bran­chen om et me­re tids­sva­ren­de re­gel­sa­et, der går hånd i hånd med et mar­ked i sti­gen­de va­ekst,« si­ger pres­se­chef Kim Østrøm, Tra­fik- og Byg­ge­sty­rel­sen.

Sty­rel­sen ud­pe­ger i dis­se da­ge den hånd­fuld sko­ler, der skal stå for ud­dan­nel­sen af dro­nepi­lo­ter. Der gi­ves dog en dis­pen­sa­tion på et år til at få al­le kørt igen­nem. For pri­va­te ind­fø­res der fra 1. ja­nu­ar som no­get nyt en prø­ve og krav om dro­ne­tegn og an­svars­for­sik­ring. De må dog fort­sat kun fly­ve med dro­ner op til 25 ki­lo og uden­for by­ma­es­sig be­byg­gel­se. Man­ge ken­der ik­ke reg­ler­ne Om­kring 160.000 dan­ske­re på 18-70 år har købt el­ler over­ve­jer at an­skaf­fe sig en dro­ne. Men hver tred­je af dem ken­der iføl­ge en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get for In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen, IDA, ik­ke reg­ler­ne for pri­vat flyv­ning.

»Med pri­ser nu til un­der tu­sind kro­ner er dro­ner i dag al­le­mand­se­je. Der­for gi­ver de nye reg­ler god me­ning. Folk skal va­e­re klar over, at de ik­ke har at gø­re med et le­ge­tøj,« si­ger for­man­den for In­ge­ni­ør­for­e­nin­gens fly­ve­tek­ni­ske sel­skab IDA FLY, Paul Hul­me Har­ri­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.