DE VIG­TI­GE STOFFER I KROPPENS IN­DRE APOTEK

BT - - NYHEDER -

SEROTONIN Så­dan ud­lø­ses det: Pas på: ENDORFINER Kroppens egen mor­fin. Vir­ker smer­testil­len­de, hu­mør­o­p­løf­ten­de, ener­gi- og lyst­gi­ven­de. Så­dan ud­lø­ses det: Når du pres­ser dig selv ek­stra hårdt fy­sisk el­ler psy­kisk. Sex, fo­rel­skel­se og suc­ces ud­lø­ser og­så endorfiner. Pas på: En­dor­fin er kraf­ti­ge­re end mor­fin, og du kan der­for bli­ver af­ha­en­gig af det.

Kroppens egen lyk­kepi­l­le. Ska­ber fø­lel­se af ma­et­hed, til­freds­hed, velva­e­re og op­ti­mis­me. For la­ve sero­to­nin­ni­veau­er er for­bun­det med de­pres­sion, angst og tvangs­ad­fa­erd/tan­ker. Serotonin kan des­u­den om­dan­nes til søvn­hor­monet me­la­to­nin. Jo me­re serotonin, du pro­du­ce­rer i lø­bet af da­gen, des me­re me­la­to­nin kan du pro­du­ce­re til nat­ten, og jo bed­re sover du.

Sol­lys kan sa­et­te gang i pro­duk­tio­nen af serotonin og løf­te dit hu­mør. Mo­tion i na­tu­ren så­som at gå sig en tur el­ler ha­ve­ar­bej­de er og­så godt. Kof­fe­in og al­ko­hol mod­vir­ker sero­to­nin­pro­duk­tio­nen. Serotonin-mo­le­ky­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.