To­bi­as

DYBVAD

BT - - SONDAG -

Ta­en­ker man døg­net rundt på jo­kes, når man er stan­dup­per? Hvil­ken kendt fi­gur i en film er mest dig? Hvad kun­ne du ta­en­ke dig at bli­ve bed­re til? Hvad skal en rig­tig god jo­ke in­de­hol­de? Sy­nes du, vi gri­ner nok i Dan­mark? 35 år – ak­tu­el med Dybvaaaaad! på TV 2 Zulu

Ik­ke he­le ti­den, men døg­net rundt – hvis det gi­ver me­ning. Nog­le gan­ge gad jeg godt at va­e­re me­re struk­tu­re­ret. Men jeg får ik­ke rig­tig gjort no­get ved det. SØN­DAG 28. AU­GUST 2016 Da jeg var yn­gre, var det helt klart den kon­flikt­sky ho­ved­per­son i Co­hen-fil­men ’A Se­rious Man’, men jeg har ar­bej­det me­get med min kon­flikt­skyhed si­den­hen. Jeg kan hu­ske før­ste gang jeg fy­re­de en på Dybvaaaaad. Det var ube­ha­ge­ligt, isa­er for­di det var en ko­mi­ker, jeg ken­der godt i for­vej­en, men jeg hav­de og­så en spøjs op­tur over at ha­ve gjort det, alt­så umid­del­bart bag­ef­ter. Det er al­tid lidt sva­ert at snak­ke om hu­mor i ge­ne­rel­le ven­din­ger. Men bå­de po­in­ten, ud­fø­rel­sen og sel­ve jo­ke­kon­struk­tio­nen skal va­e­re så lidt kli­ché­fyldt og så over­ra­sken­de som mu­ligt. Det ved jeg sgu ik­ke. Jeg sy­nes, at jeg gri­ner gan­ske me­get – jeg kan ik­ke rig­tig ta­ge an­svar for jer an­dre. Men jeg ar­bej­der da på sa­gen!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.