TEMPERATURER OG NEDBØR PÅ HIMMELFLUGT

BT - - SONDAG -

AENDRING

Frem­ti­dens kli­ma vil ba­e­re pra­eg af sti­gen­de temperaturer, men og­så sti­gen­de ma­eng­der af nedbør. Og­så i Dan­mark be­kra­ef­ter tal­le­ne den ud­vik­ling, og der er grund til at hol­de øje med udviklingen, hvis man spør­ger kli­ma­for­sker Peter Lan­gen hos DMI.

»Udviklingen er be­kym­ren­de i den for­stand, at vi selv­føl­ge­lig skal ha­ve styr på, hvor­dan vi skal hånd­te­re de aendrede regn­møn­stre, som vi må for­ven­te i frem­ti­den.«

Det aendrede kli­ma vil nem­lig be­ty­de mil­de­re vin­tre og var­me­re som­re, men og­så en ma­er­k­bar aendring i, hvor­dan og hvor­når ned­bø­ren vil fal­de.

Peter Lan­gen vur­de­rer, at det isa­er er på ned­børs­si­den, at dan­sker­ne vil op­le­ve me­re ek­stremt vejr:

»Der er nog­le fy­si­ske lov­ma­es­sig­he­der, der be­ty­der, at i en var­me­re ver­den in­de­hol­der at­mos­fa­e­ren me­re vand­damp, og det be­ty­der, at ned­børs­ha­en­del­ser og­så bli­ver til­sva­ren­de kraf­ti­ge­re, og der fal­der me­re regn,« forta­el­ler Peter Lan­gen og fort­sa­et­ter:

»Vo­res be­reg­nin­ger vi­ser, at den ek­stra nedbør pri­ma­ert vil fal­de om vin­te­r­en. Som­re­ne vil mu­lig­vis ha­ve en ten­dens til at bli­ve en smu­le tør­re­re, mens den nedbør, der vil fal­de om som­me­ren, vil fal­de i kraf­ti­ge­re regn­skyl.«

For­ven­te­lig ud­vik­ling

Den øge­de ma­eng­de nedbør bli­ver en ud­for­dring for vo­res klo­a­ke­ring og af­løb, og der skal fin­des en løs­ning på, hvor­dan vi skal hånd­te­re den øge­de ma­eng­de af over­fla­de­vand, som Peter Lan­gen be­skri­ver det.

Og­så for land­brugs­jor­den er kli­ma­for­an­drin­ger­ne en ud­for­dring. Jord har nem­lig ik­ke godt af at bli­ve over­svøm­met af kraf­ti­ge regn­skyl, for­kla­rer Peter Lan­gen.

»Det er ik­ke op­ti­malt, for så har du en tør jord, der plud­se­lig får en mas­se regn, hvor man hel­le­re vil ha­ve en lil­le smu­le regn hver dag til at hol­de jor­den fug­tig.«

Hos DMI kom­mer den øge­de ma­eng­de nedbør dog ik­ke som en over­ra­skel­se:

»Mo­del­ler­ne vi­ser, at det­te vil va­e­re den for­ven­te­li­ge ud­vik­ling. Så når vi ob­ser­ve­rer det, så er det egent­lig ba­re i tråd med vo­res for­stå­el­se af kli­ma­sy­ste­met,« slut­ter Peter Lan­gen.

Jo­nas Ha­ge­mann Jen­sen | jj­en@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.