Jeg vil ha­ve fle­re børn – min mand vil ik­ke

BT - - SONDAG -

Hej An­net­te! Jeg bor sam­men med min mand, som jeg har kendt i over 10 år. Vi har et fa­el­les barn på fem år og så har jeg et barn på 17 år fra et tid­li­ge­re for­hold. Jeg var gravid for fi­re år si­den, men desva­er­re gik foste­ret til. Gravi­di­te­ten var ik­ke plan­lagt, men vi blev gla­de beg­ge to. Så vi blev eni­ge om, at vi vil­le sun­de os, og så skul­le vi ha­ve én til. Så ske­te der i ti­den ef­ter fle­re sto­re ting – min mand og jeg var in­vol­ve­ret i en tra­fi­ku­lyk­ke, der ram­te mig hårdt, men min mand slap uden de sto­re mén. Vi har i en pe­ri­o­de en kam­me­rat bo­en­de, der er selv­mord­s­tru­et. Jeg kan trods mi­ne ska­der ik­ke slip­pe fø­lel­sen af, at jeg in­der­ligt ger­ne vil ha­ve et barn me­re. Jeg brin­ger em­net på ba­nen i det uen­de­li­ge, og vi snak­ker om det rig­tig man­ge gan­ge. Det en­der med for et par år si­den, at jeg be­gyn­der at tra­ek­ke mig fra min mand. Jeg fø­ler ik­ke, han øn­sker et barn me­re, men det gør jeg, og jeg øn­sker ik­ke at tra­ek­ke det ned over ham. Jeg be­gyn­der at ta­en­ke på, at løs­nin­gen må va­e­re, at vi må gå hver for sig, men det øn­sker min mand ik­ke. Vi af­ta­ler man­ge gan­ge, at han skal ta­en­ke over vo­res sam­ta­ler om ba­by og så ven­de til­ba­ge til mig og si­ge, hvad han vil. Men han ven­der al­drig til­ba­ge. Em­net kom­mer på ba­nen of­te, og det sli­der på os beg­ge, og bør­ne­ne kan og­så ma­er­ke det. I sid­ste må­ned blev jeg 40, og jeg har sagt til ham for et halvt år si­den, at når jeg blev det, så skul­le jeg ik­ke ha­ve fle­re børn. Det er li­ge som om, at al­voren er gå­et op for ham nu, og han har sagt til mig man­ge gan­ge, at det var no­get, han rig­tig ger­ne vil­le. Men det når han først til, da jeg si­ger stop. Han har for­talt, at han hav­de va­e­ret i tvivl om, hvor­vidt det var det rig­ti­ge for ham/os, for­di jo me­re fru­stre­ret jeg blev, over at han ik­ke vend­te til­ba­ge, des me­re i tvivl blev han, og han for­try­der, at han ik­ke har snak­ket

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.