Tui hvad for no­get?

Dan­marks na­est­stør­ste char­ter­bu­reau, Star Tour, skif­ter navn. Det kan få be­tyd­ning for de dan­ske fe­ri­e­ga­esters loy­a­li­tet, me­ner bran­ding-eks­pert

BT - - REJSER - Ole Ox­gren | rej­ser@bt.dk Fo­to: Peter Malm­rup/Star Tour/TUI

I 20 år har Star Tour va­e­ret et etab­le­ret navn i den dan­ske char­ter­bran­che. Men nu er det slut. Dan­marks na­est­stør­ste char­ter­bu­reau ud­fa­ser en­de­gyl­digt det kend­te Star Tour navn til for­del for det må­ske knap så ord­ret­te TUI, en for­kor­tel­se for Tourism Uni­on In­ter­na­tio­nal. Gen­nem et par år har char­ter­bu­reau­et me­re el­ler min­dre pa­ral­lelt mar­keds­ført sig un­der så­vel Star Tour- som TUI-nav­net, men på et mø­de først­kom­men­de tirs­dag er det en­de­gyl­digt slut, er­fa­rer BT Rej­ser. Den tysk-en­gelsk-eje­de char­ter­gi­gant mar­keds­fø­rer al­le­re­de si­ne ak­ti­vi­te­ter un­der TUI-nav­net i Tys­kland, Schweiz, Østrig og Hol­land, og nu er tu­ren kom­met til Nor­den, hvor­ef­ter nav­ne­for­an­drin­gen og­så vil ske i Frank­rig og Stor­bri­tan­ni­en. Fa­en­ger ik­ke TUI kan må­ske ly­de lidt som en fløjte­lyd på dansk, og den dan­ske bran­ding-eks­pert pro­fes­sor Ma­j­ken Schultz fra CBS er da hel­ler ik­ke im­po­ne­ret over nav­net:

»Det navn lig­ger ik­ke godt for et dansk tun­gebånd, men der er jo ta­le om en stør­re in­ter­na­tio­nal virk­som­heds­grup­pe, hvor man må me­ne, at man kan hen­te en el­ler an­den form for ra­tio­na­li­se­ring hjem på at vil­le hed­de det sam­me i al­le lan­de. Det er jo na­ep­pe no­get, man gør for de dan­ske kun­ders skyld, og det er i hvert fald ik­ke et navn, der umid­del­bart fa­en­ger. Man ri­si­ke­rer at mi­ste goodwill og loy­a­li­tet, og det er da i hvert fald et en­de­gyl­digt far­vel til Stig El­ling-ae­ra­en og en dansk til­gang til tin­ge­ne,« ud­ta­ler hun

Men det be­hø­ver imid­ler­tid ik­ke kun va­e­re ne­ga­tivt, me­ner Ma­j­ken Schultz:

»Nav­neskif­tet mar­ke­rer jo og­så en ny tid med mu­lig­he­der for at nå nye må­l­grup­per, hvis man ken­der sin be­søgs­tid og ev­ner at mar­ke­re sig på ret­te må­de over for for­bru­ger­ne. Luft­hansa er jo et fan­ta­stisk brand, og­så i dan­ske øj­ne, så det kan selv­føl­ge­lig og­så lyk­kes for TUI på sigt.« Spa­en­den­de nyhe­der Ved nav­neskif­tet nu på tirs­dag løf­ter den dan­ske del af TUI-fa­mi­li­en slø­ret for fle­re nyhe­der, og en af de stør­re er, at et af de klas­si­ske rej­se­mål, nem­lig Portu­gal, gør comeback hos char­ter­bu­reau­et fra som­me­ren 2017, hvor­til man får ugent­li­ge fly­af­gan­ge til Fa­ro fra 20. maj.

Uro i bl.a. Tu­nesi­en, Egyp­ten og Tyr­ki­et har sendt turi­ster­ne nye ve­je den­ne sommer, og Stig Kas­per­sen, turist­chef i Portu­gals Turist­bu­reau, kan mel­de om en stig­ning på 21 pct. i an­tal­let af turi­ster i for­hold til sid­ste år:

»Det er et gen­nem­brud, vi har ven­tet på i man­ge år. Al­gar­ve er for al­vor på vej til­ba­ge hos char­ter­bu­reau­er­ne, li­ge­som Lis­sa­bon op­le­ver enorm po­pu­la­ri­tet med fle­re di­rek­te fly. Og så har vi set en for­dob­ling af tra­fik­ken til den lil­le øgrup­pe Azo­rer­ne.«

Stig Kas­per­sen af­vi­ser, at den sti­gen­de in­ter­es­se for Portu­gal vil be­ty­de va­e­sent­li­ge pris­for­hø­jel­ser:

»Det sker ik­ke. Al­gar­ve er selv­føl­ge­lig et me­re eks­klu­sivt pro­dukt end til­sva­ren­de ste­der i Tyr­ki­et og Gra­e­ken­land, men pri­ser­ne hol­des i ro, da bå­de de po­rtu­gi­si­ske ho­te­le­je­re og re­stau­ra­tø­rer øn­sker at sat­se på lang­va­ri­ge re­la­tio­ner med bl.a. den dan­ske char­ter­bran­che.«

Det tid­li­ge­re Star Tour – nu TUI – gi­ver comeback til Al­gar­ve i na­e­ste års som­mer­pro­gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.