FAKTA

BT - - REJSER -

SAS har 300 me­ka­ni­ke­re an­sat i Kø­ben­havns Luft­havn. Her­af er kun tre kvin­der. Det ta­ger mel­lem fem og seks et halvt år at ud­dan­ne sig til fly­me­ka­ni­ker. sig fast for­skel­li­ge ste­der – en­gang hev jeg en gås ud fra un­der­stel­let på et fly,« hu­sker Kenneth.

En af op­ga­ver­ne på Hels­inki-fly­et kra­e­ver, at en kva­li­tets­sik­rings­me­d­ar­bej­der kom­mer ud til fly­et og over­va­e­rer, at ar­bej­det ud­fø­res kor­rekt – og ef­ter­føl­gen­de bli­ver do­ku­men­te­ret. Da op­ga­ven er løst, kø­rer de til­ba­ge til kon­to­ret og får kla­ret pa­pir­ar­bej­det. No­get, som der ge­ne­relt er me­get af, når man ar­bej­der som fly­me­ka­ni­ker. Alt ar­bej­de skal re­gi­stre­res og do­ku­men­te­res, og Kenneth sa­et­ter sit per­son­li­ge stem­pel ud for hver af de op­ga­ver, han har løst. Pa­pi­ret bli­ver her­ef­ter ar­ki­ve­ret bå­de di­gi­talt og fy­sisk.

Ef­ter en kort pau­se og en kop kaf­fe kø­rer Kenneth til­ba­ge til sit fly. Der skal fyl­des olie på mo­to­rer­ne, og Kenneth ta­ger en sti­ge og en pan­de­lam­pe og åb­ner klap­pen til fly­ets ba­ger­ste rum, hvor aircon­di­tion-sy­ste­met er pla­ce­ret. »Når et fly har en fejl, og man sø­ger og fin­der frem til den og der­ef­ter får den re­pa­re­ret – det er det mest til­freds­stil­len­de, sy­nes jeg.«

Men selv de små op­ga­ver er vig­ti­ge for fly­sik­ker­he­den, og ef­ter end­nu en run­de, hvor han tjek­ker, at alt er o.k., er ma­ski­nen nu klar til at fly­ve 88 pas­sa­ge­rer til Na­po­li.

Klok­ken na­er­mer sig tre om nat­ten, og det er ved at va­e­re tid til ’frokost’, in­den Kenneth ka­ster sig over end­nu et SAS-fly, der skal tjek­kes og ord­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.