Ge­ne­ra­tions­skif­te øn­skes sna­rest

BT - - SPORTEN -

JEG SY­NES, FOR­MEL 1 tra­en­ger til et ge­ne­ra­tions­skif­te. Når Ki­mi Räik­kö­nen, Jen­son But­ton, Fe­lipe Mas­sa og Fer­nan­do Alonso har kørt For­mel 1 mod en af de­res kon­kur­ren­ters fa­ed­re - Max Ver­stap­pens far Jos - er det ty­de­ligt, at den ael­dre ge­ne­ra­tion op­ta­ger for me­get plads.

Men ge­ne­ra­tions­skif­tet la­der ven­te på sig. Alonso fort­sa­et­ter hos McLa­ren, Räik­kö­nen får end­nu en tur i ver­dens hur­tig­ste kar­ru­sel hos Fer­ra­ri, og no­get ty­der på, at Jen­son But­ton og­så er med igen i 2017. Og når det an­er­kend­te en­gel­ske uge­blad Au­tosport an­ty­der, at 35-åri­ge Fe­lipe Mas­sa kan af­lø­se 23-åri­ge Ke­vin Magnus­sen i Re­naults el­lers frem­tids-ori­en­te­re­de For­mel 1-team, un­der­stre­ger det kun spor­tens ’ae­l­dre­byr­de.’ I et øko­no­misk pres­set felt be­ty­der kø­rer­nes sponsor-ta­ek­ke og­så me­get. Og et etab­le­ret navn og grand­prix-vin­der som Jen­son But­ton el­ler Fe­lipe Mas­sa, har let­te­re ved at fin­de øko­no­misk støt­te end nye, uprø­ve­de ta­len­ter MEN HVOR­FOR SEN­DER team­che­fer­ne ik­ke ba­re den gam­le ge­ne­ra­tion, der end­da og­så er be­ty­de­ligt me­re lønt­ung end nye ta­len­ter, på pen­sion?

For Fer­ra­ris ved­kom­men­de hand­ler det om mang­len­de al­ter­na­ti­ver. I Ma­ra­nel­lo blev Ju­les Bi­an­chi byg­get op til en frem­ti­dig kar­ri­e­re i rødt, men da fransk­man­den om­kom ef­ter en ulyk­ke i Ja­pans Grand Prix 2014, op­stod der et hul i Fer­ra­ris ar­ve­føl­ge, der end­nu ik­ke er luk­ket. Der­for er Räik­kö­nen sta­dig det ’sik­re’ valg, for selv­om fin­nen er langt fra den form, der send­te ham på VM-kurs for bå­de McLa­ren (num­mer to i 2003 og 05) og Fer­ra­ri (ver­dens­me­ster 2007) for snart 10 år si­den, kø­rer han med an­den- og tred­je­plad­ser sta­dig man­ge VM-po­int hjem til tea­met. Og sam­ti­dig tø­ver de al­ler­bed­ste fra den nye ge­ne­ra­tion med at ka­ste sig i klove­ne på ’den stej­len­de hin­gst’. Det er ty­de­ligt, at plad­sen ved si­den af Se­ba­sti­an Vet­tel så de­ci­de­ret in­de­ba­e­rer en an­den­kø­rer-rol­le, der na­ep­pe vil va­e­re frem­men­de for en stor For­mel 1-kar­ri­e­re.

For Räik­kö­nen, But­ton, Mas­sa og Alonso hand­ler det og­så om er­fa­ring. I 2017 be­ty­der et nyt reg­le­ment, at bi­ler­ne bli­ver mar­kant an­der­le­des end tid­li­ge­re. De nye bi­ler skal ud­vik­les, og her er er­fa­ring en af­gø­ren­de for­ud­sa­et­ning. Man kan ik­ke for­ven­te, at nye kø­re­re har sam­me tek­ni­ske ind­sigt som But­ton, Alonso og Mas­sa med hen­holds­vis 17, 15 og 14 F1-sa­e­so­ner i bag­lom­men. I for­sø­get på at hol­de liv i de­res hen­syg­nen­de kar­ri­e­rer spil­ler But­ton og Mas­sa i kon­trakt­for­hand­lin­ger­ne op til 2017 dyg­tigt på de­res er­fa­ring, der kan gi­ve dem en ny chan­ce.

Hvis Van­do­or­ne som ven­tet pres­ser But­ton ud af McLa­ren-tea­met, ven­tes Wil­li­ams at til­by­de den 36-åri­ge eng­la­en­der en ny 2017-kon­trakt. Og selv­om det for mig ly­der som et longs­hot, vil jeg ik­ke ude­luk­ke, at Re­nault fal­der for Mas­sas er­fa­ring, og bru­ger bra­si­li­a­ne­ren som en kort­sig­tet over­gangs­løs­ning i 2017. I ET ØKO­NO­MISK pres­set felt be­ty­der kø­rer­nes sponsor-ta­ek­ke og­så me­get. Na­e­sten al­le team ske­ler i dag til, hvor man­ge sponso­rer de­res kø­re­re kan med­brin­ge. Og et etab­le­ret navn og grand­prix-vin­der som Jen­son But­ton el­ler Fe­lipe Mas­sa, har let­te­re ved at fin­de øko­no­misk støt­te end nye, uprø­ve­de ta­len­ter.

Der­for fort­sa­et­ter de gam­le dren­ge år ef­ter år. Og der­for har nye, ta­lent­ful­de kø­re­re som Stof­fel Van­do­or­ne, Ke­vin Magnus­sen og Da­ni­il Kvy­at så sva­ert ved at etab­le­re sig i fel­tet. PETER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.