DERBY-WEEKEN

Brønd­by-FC Kø­ben­havn AC Hor­sens-OB Vi­borg FF-FC Midtjyl­land

BT - - SPORTEN -

TV3+ kl. 16.00 Eu­rosport kl. 14.00 SØN­DAG 28. AU­GUST 2016 TV3 Sport1 kl. 20.00

end tre po­int på spil - hver gang. For nog­le år si­den fik op­gø­ret mel­lem Kø­ben­havns to stør­ste klub­ber tit­len ’New Firm’ ef­ter den skot­ske klas­si­ker mel­lem Cel­tic og Glas­gow Ran­gers. De skot­ske stor­hold mød­te før­ste gang hin­an­den i 1888, mens Brønd­by og FC Kø­ben­havns hi­sto­rie kun går til­ba­ge til 1992, hvor sidst­na­evn­te klub blev grund­lagt.

Selv­om det for fle­re af de ael­dre Brønd­by-fans kan fø­les me­re spe­ci­elt og tra­di­tions­rigt at spil­le mod de gam­le mester­skabs­kon­kur­ren­ter fra AGF, er der ef­ter­hån­den ik­ke no­gen tvivl om, at Dan­marks ube­tin­get stør­ste derby spil­les mel­lem de to kø­ben­hav­ner-klub­ber. Når de to hold tør­ner sam­men, sid­der fø­lel­ser­ne i den grad uden på tø­jet – bå­de på ba­nen, si­de­linj­en og ik­ke mindst på la­eg­ter­ne. Af langt de fle­ste be­trag­tes kam­pen som Dan­marks ene­ste ’rig­ti­ge derby’.

Og i dag er det ek­stra spe­ci­elt. Ef­ter 7-0 sej­ren over AGF går Brønd­by med en bed­re målsco­re end FCK for før­ste gang i 2.660 da­ge ind til et derby som in­de­ha­ver af før­ste­plad­sen i Su­per­liga­en.

og fyn­bo­er­ne må be­teg­nes som det op­gør, hvor di­vi­sions­for­e­nin­gen er gå­et mest på kom­pro­mis i for­hold til plan­la­eg­nin­gen af we­e­ken­dens der­by­er. Når man skal va­e­re helt ae­r­lig, er der ik­ke rig­tig en ri­va­li­se­ring mel­lem de to klub­ber. Dog er der for­skel­li­ge aspek­ter i form af klubs­kif­ter, som gør kam­pen mel­lem net­op de to hold in­ter­es­sant. For­u­den Las­se Kry­gers skif­te fra Hor­sens til OB og så til­ba­ge til Hor­sens har der va­e­ret fle­re spa­en­den­de hand­ler klub­ber­ne imel­lem.

I FC Kø­ben­havns før­ste sa­e­son (1992-1993) vandt klub­ben det dan­ske mester­skab. På Brønd­by Sta­dion. Og så var ri­va­li­se­rin­gen selvsagt godt i gang.

Har op gen­nem 90’er­ne og frem til mid­ten af 00’er­ne ka­em­pet om tro­nen i dansk fod­bold. Der har va­e­ret fle­re tronskif­ter un­der­vejs, men de se­ne­ste 10 år har FC Kø­ben­havn i den grad age­ret sto­re­bror.

Det er et lo­ka­l­op­gør mel­lem Kø­ben­havns to stør­ste klub­ber, og sam­ti­dig re­pra­e­sen­te­rer op­gø­ret kam­pen mel­lem hol­det fra by­en og hol­det fra for­sta­e­der­ne.

Af­stand mel­lem klub­ber­ne: 13 ki­lo­me­ter

Fra 2001 til 2009 stod OBs nu­va­e­ren­de tra­e­ner, Kent Ni­el­sen, i spid­sen for Hor­sens, hvor han blandt an­det sik­re­de klub­bens før­ste op­ryk­ning til Su­per­liga­en no­gen­sin­de.

Ef­ter 19 år i Hor­sens som bå­de as­si­stent­tra­e­ner, tra­e­ner, sport­s­chef og sport­s­di­rek­tør hen­te­de OB i 2013 Jes­per Han­sen ind som sport­s­di­rek­tør.

Kort ef­ter Jes­per Han­sens til­tra­e­del­se i OB i 2013 hen­te­de fyn­bo­er­ne en af Hor­sens’ helt sto­re pro­fi­ler i Mar­tin Spel­mann.

Af­stand mel­lem klub­ber­ne: 99 ki­lo­me­ter

med kam­pen mel­lem Brønd­by og FCK bun­der ha­det mel­lem de to midtjy­ske klub­ber i den nye FC-klub, der plud­se­lig kom i 90’er­ne. I 1999 blev FC Midtjyl­land op­ret­tet ef­ter en sam­men­la­eg­ning af de to 1. di­vi­sions­klub­ber Her­ning Fremad og Ikast FS. Med pen­ge i ryg­gen og en klar for­ret­nings­stra­te­gi skul­le den nye klub vi­se sig at bli­ve den nye, fra­ek­ke og frem­bru­sen­de dreng i den jy­ske klas­se, og det var ik­ke no­get, der pas­se­de den gam­le, tra­di­tions­ri­ge fod­sport­s­for­e­ning fra Vi­borg. Ha­det blev dog for al­vor etab­le­ret, da Tho­mas Frand­sen i 2003 skif­te­de fra Vi­borg til FC Midtjyl­land.

Og igen – li­ge­som med der­by­sto­re­bro­de­ren i Kø­ben­havn bli­ver det ek­stra spe­ci­elt i dag. Nor­malt vil­le op­gø­ret kun få fi­re derby-stjer­ner, men det fortje­ner en ek­stra, for­di der plud­se­lig er til­fø­jet et helt nyt aspekt i form af to spil­le­re, der mu­lig­vis kom­mer til at stå over for hin­an­den. Via en kort om­vej til Brønd­by er Jo­nas Bor­ring kom­met til FC Midtjyl­land, mens Chri­sti­an Kel­ler, der ’stjal’ hans ko­ne, da de beg­ge spil­le­de i Ran­ders, er skif­tet til Vi­borg.

Tho­mas Frand­sen var en sa­er­de­les po­pu­la­er mand i Vi­borg, men med skif­tet til FC Midtjyl­land fik han ha­det mel­lem klub­ber­ne at fø­le, da Vi­borg­til­ha­en­ge­re be­gik ha­er­va­erk på hans hjem­me­adres­se.

In­den en Su­per­liga­kamp i 2002 flå­e­de FC Midtjyl­lands ma­skot - ul­ven Lu­pus - ho­ve­d­et af Vi­borgs ma­skot - kro­ko­di­l­len Wil­lie. Nog­le må­ne­der se­ne­re mød­tes de igen, men her duk­ke­de Wil­lie ik­ke op. I ste­det hav­de Lu­pus med­bragt en op­pu­ste­lig kro­ko­di­l­le, som fik en or­dent­lig tur på gra­es­pla­e­nen.

FC Midtjyl­land er en fu­sions-klub fra 1999, mens Vi­borg FF blev stif­tet i 1896.

Af­stand mel­lem klub­ber­ne: 50 ki­lo­me­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.