D

Søn­derjy­ske-Es­b­jerg fB AaB-AGF

BT - - SPORTEN -

TV3 Sport1 kl. 12.00 Ca­nal 9 kl. 18.00

af de op­gør, som på pa­pi­ret må­ske bur­de va­e­re et ri­va­l­op­gør, men som ba­re al­drig rig­tig er ble­vet det. Iføl­ge Jacob Ravn, der er sport­s­re­dak­tør på Jyd­skeVest­ky­sten og fast da­ek­ker bå­de Søn­derjy­ske og Es­b­jerg, er der dog en vis ri­va­li­se­ring at spo­re. Den stam­mer ba­re fra en helt an­den sports­gren, hvor Es­b­jerg se­ne­st vandt det dan­ske mester­skab for­an blandt an­det Søn­derjy­ske.

»Fra is­ho­ck­ey-ver­de­nen er der en klar ri­va­li­se­ring mel­lem de to klub­ber, og det er da klart, at det og­så bli­ver over­ført til fod­bol­den. Isa­er ef­ter at Søn­derjy­ske tid­li­ge­re var ’lil­le­bror’, men nu er ble­vet ’sto­re­bror’ med man­ge mester­ska­ber i lø­bet af det se­ne­ste år­ti. Men re­elt ha­der Søn­derjy­ske egent­lig ik­ke rig­tigt no­gen, mens Es­b­jerg klart ha­der FC Midtjyl­land og Her­ning mest. Det ta­et­te­ste, vi kom­mer på had, er, når fan­se­ne rå­ber hen­holds­vis ’fi­sker­ne’ og ’ty­sker­ne’ ef­ter hin­an­den,« si­ger Jacob Ravn.

I be­gyn­del­sen af 2015/16-sa­e­so­nen vandt Søn­derjy­ske 4-0 i Es­b­jerg. Det re­sul­tat led­te li­ge ef­ter til fy­rin­gen af den da­va­e­ren­de Es­b­jerg-tra­e­ner, Ni­els Fre­de­rik­sen.

Bå­de Vo­jens (nu Søn­derjy­ske) og Es­b­jerg er stol­te og tra­di­tions­ri­ge is­ho­ck­ey-klub­ber. Søn­derjy­ske har i de se­ne­ste 10 år sid­det på tro­nen, men sid­ste sa­e­son vandt Es­b­jerg gul­det.

De de­ler sam­me avis, hvor­for fan­se­ne iføl­ge Jacob Ravn of­te bli­ver su­re over at skul­le la­e­se om hin­an­den.

Af­stand mel­lem klub­ber­ne: 78 ki­lo­me­ter

op­gør for et derby, er må­ske nok at ta­ge mun­den for fuld. En klas­si­ker. Et jysk ri­va­l­op­gør mel­lem to klub­ber, der har sto­re tra­di­tio­ner. Det er nok na­er­me­re de glo­ser, der bør ta­ges i brug, når kam­pen mel­lem AaB og AGF skal ka­rak­te­ri­se­res. Den bli­ver of­te om­talt som ’Sla­get om Jyl­land’, da de to klub­ber me­get vel kan be­teg­nes som de to stør­ste og mest tra­di­tions­ri­ge, jy­ske klub­ber.

For AGF kom­mer det i dag gi­vet­vis pri­ma­ert til at hand­le om at få va­sket den yd­my­gen­de 0-7-skam­plet af trøj­en. Men ta­get i be­tragt­ning af sid­ste sa­e­sons re­sul­ta­ter, hvor AGF blandt an­det med en 2-0-sejr i Aal­borg spil­le­de sig i po­kal­fi­na­len, har isa­er AaB sand­syn­lig­vis me­re lyst til re­van­che end no­gen­sin­de. Der­u­d­over skal det bli­ve spa­en­den­de at se, hvor­dan AGFs fans ta­ger imod hol­dets tid­li­ge­re pro­fil Casper Slo­th, som er vendt hjem til Dan­mark for at spil­le hos nord­jy­der­ne.

Den nye AaB-spil­ler Casper Slo­th er et yderst sja­el­dent ek­sem­pel på en spil­ler, som har spil­let i bå­de AGF og AaB. Han er en Aar­hus-dreng og be­tød me­get for klub­bens fans. I for­å­ret blev det til to AGF-sej­re og to uaf­gjor­te. Det er de to stør­ste by­er i Jyl­land Af­stand mel­lem klub­ber­ne: 116 ki­lo­me­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.