Vi skal ha­ve smidt lidt is på

BT - - SPORTEN -

DER FIN­DES IK­KE no­get dår­ligt at si­ge om det ind­løb, vi har få­et til årets før­ste mø­de mel­lem Brønd­by og FC Kø­ben­havn. Seks kam­pe er spil­let, de to lig­ger si­de om si­de i top­pen af liga­en med 14 po­int og er beg­ge ube­sej­re­de. Det duf­ter af no­get, jeg hu­sker fra mi­ne gla­de 20’ere.

Og det er på al­le må­der pragt­fuldt med sen­som­mer­vejr og fod­bold mel­lem de to stør­ste klub­ber i Dan­mark, som beg­ge kom­mer med lut­ter go­de for­nem­mel­ser i krop­pen.

Men jeg kal­der alt­så og­så li­ge en or­dent­lig om­gang is, som vi kan få smidt ned over det he­le.

For jeg sy­nes og­så, at jeg har for­nem­met en de­bat om, hvor­vidt vi står med en kamp, der den­ne gang skul­le rum­me no­get af det sport­s­li­ge ind­hold, som vi la­er­te at ken­de i gam­le da­ge, da de to klub­ber ka­em­pe­de på sam­me ba­ne og om de sam­me ting. Der er vi alt­så ik­ke, ka­e­re ven­ner. Brønd­by IF-FC Kø­ben­havn er ik­ke til­ba­ge som det op­gør, det var i be­gyn­del­sen af det­te årtu­sin­de.

Og det er ik­ke sagt for at for­na­er­me Brønd­by. Det er sagt for at imø­de­kom­me Brønd­by og det ar­bej­de, der er i gang der­u­de.

Det er bå­de godt og sjovt og med til at løf­te he­le liga­ens va­er­di, at Brønd­by vin­der fod­bold­kam­pe. Men Brønd­by er alt­så ik­ke i gang med at ud­for­dre FC Kø­ben­havn på et helt over­ord­net plan, ba­re for­di hol­det ik­ke har tabt i seks kam­pe og i øv­rigt har sco­ret en mas­se mål.

Vi er ik­ke klar til end­nu – og det kan va­e­re, at vi ik­ke kom­mer der­hen igen fo­re­lø­bigt om no­gen­sin­de – at la­de hi­sto­ri­en om Brønd­by va­e­re hi­sto­ri­en om ri­va­li­se­rin­gen med FC Kø­ben­havn. DET GO­DE FOR Brønd­by - og for os an­dre, der kig­ger på Su­per­liga­en - er, at hi­sto­ri­en om Brønd­by li­ge nu ser ud til at bli­ve, at man har fun­det det bed­ste bud på en sport­s­lig ret­ning i man­ge år.

Det er helt ri­me­ligt at va­e­re bla­est na­e­sten ba­g­over af den for­an­dring, hol­det har gen­nem­gå­et un­der Ale­xan­der Zor­ni­ger på så kort tid, som det har va­e­ret til­fa­el­det.

Det er ik­ke en vold­somt me­get bed­re trup, end den som i me­re end to år al­drig fandt en ty­de­lig ryt­me og sta­bi­li­tet un­der Tho­mas Frank.

Ja, kun­ne man end­da va­e­re så fra­ek at si­ge, at trup­pen er en lil­le smu­le rin­ge­re med ske­len til, at Zor­ni­ger ik­ke har haft Da­ni­el Ag­ger, og at Tho­mas Ka­h­len­berg end­nu ik­ke har spil­let en kamp un­der ty­ske­ren?

Jeg ha­el­der til det. DEN­NE UGE VI­STE en stor del af for­skel­len på BIF og FCK. Ni­co­lai Boi­le­sen skrev kon­trakt med FC Kø­ben­havn for at gø­re sig klar til at bli­ve en fod­bold­spil­ler igen i skyg­gen af Ludwig Au­gustin­s­son. Jeg så nog­le un­dre sig over, at Boi­le­sen ik­ke var endt i Brønd­by, der mang­ler en ven­stre ba­ck en hel del me­re. MEN DER ER vi alt­så hel­ler ik­ke. Vi ta­ler om en spil­ler, der var an­fø­rer i Ajax, og som har ni­veau til at spil­le man­ge an­dre ste­der end i Su­per­liga­en. Hvis så­dan en spil­ler vil hjem, og FCK kom­mer på ba­nen (og han ik­ke til­fa­el­dig­vis hed­der Ka­h­len­berg el­ler Ag­ger), ja­men så va­el­ger spil­le­ren FC Kø­ben­havn.

Det er et an­det ni­veau, og det så vi og­så i ugens løb, hvor FCK gjor­de sig klar til Cham­pions Le­ague og tog et skridt la­en­ge­re va­ek fra al­le kon­kur­ren­ter­ne her­hjem­me.

Men der­for kan vi godt gla­e­de os til da­gens kamp i Brønd­by, og det kan og­så godt va­e­re, at Brønd­by vin­der. Men vi skal la­de va­e­re at gø­re dem til mester­skabs­kan­di­da­ter af den grund.

Den respekt skyl­der vi så­dan set bå­de Brønd­bys pro­jekt og FC Kø­ben­havns pro­jekt. BENJA­MIN MUNK LUND, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.