De un­ge

BT - - SPORTEN -

FØDT: 10. marts 1994 DE­BUT FOR BRØND­BY IF: 22. sep­tem­ber 2013 mod AGF (Su­per­liga) SPILLETID 2016/17: KAM­PE FOR KLUB­BEN: TALENTERNE Det er da­gen ef­ter det sam­le­de Eu­ro­pa Le­ague-ne­der­lag til Pa­nat­hin­ai­kos. Brønd­by-spil­ler­ne tra­e­ner dog igen­nem, som de er ble­vet vant til un­der ty­ske Ale­xan­der Zor­ni­gers le­del­se. For­be­re­del­ser­ne til derby-kam­pen mod ri­va­ler­ne fra FC Kø­ben­havn er i fuld gang ef­ter en sa­e­son­start, der har skudt op­ti­mis­men på den kø­ben­havn­ske ves­tegn helt i vej­ret. Til da­gens tra­e­ning har an­greb­s­tra­e­ner Mark Str­u­dal lug­tet BTs ae­rin­de på lang af­stand. ’Yo­ung guns’, rå­ber han med et stor smil, da han ser Chri­sti­an Nørgaard (22 år), Fre­de­rik Holst (21 år) og Svenn Cro­ne (21 år) gø­re sig klar til en snak med BTs ud­send­te. De smi­ler igen.

For han har helt ret, Str­u­dal. Snak­ken med de un­ge Brønd­by-spil­le­re hand­ler net­op om det un­ge kuld, som har ta­get an­svar og få­et mas­ser af spilletid un­der Zor­ni­gers før­ste tid i Brønd­by. Og ik­ke mindst har le­ve­ret va­ren. I tre har va­e­ret nog­le af de un­ge spil­le­re, der har strå­let, si­den Ale­xan­der Zor­ni­ger er kom­met til. Hvad er der sket?

Holst: »Der er sket man­ge ting. Vi har få­et me­re an­svar på vo­res skul­dre. Før­hen hav­de vi må­ske nog­le an­dre til at va­e­re der, og der stod vi lidt i bag­grun­den. Nu står vi på eg­ne ben med me­re an­svar og me­re hår på bry­stet.« Er I to an­dre eni­ge i det?

Nørgaard: »Ja, selv­føl­ge­lig. Vi får chan­cen. Vi får til­lid. Før var det os, der blev pil­let ud i pau­sen. Nog­le gan­ge end­da før pau­sen, hvis det ik­ke fun­ge­re­de på hol­det. Og­så selv­om det må­ske ik­ke var os, der spil­le­de dår­ligt. Vi var ba­re den nem­me løs­ning at ta­ge ud. Det er ik­ke den for­nem­mel­se, jeg har me­re. Jeg sy­nes, der er et sun­de­re hie­rar­ki og en sun­de­re til­lid til os, så det er rig­tig godt for os.« Hvad si­ger du, Svenn? Du har og­så få­et et lil­le gen­nem­brud ef­ter at ha­ve va­e­ret ude i kul­den, ud­le­jet til Brøns­høj og nu er du til­ba­ge.

Cro­ne: »Ja, det hand­ler om, at man får chan­cen og får lov til at spil­le. Det gi­ver en mas­se selv­til­lid, som man ta­ger med til hver kamp.« Hvad har va­e­ret vig­tigst for, at I har kun­net pra­este­re, som I har gjort?

Holst: »Spilletid. Det har va­e­ret alt­af­gø­ren­de. Som Svenn og ’Nør’ si­ger, er der og­så til­li­den fra tra­e­ner­ne. Man ved, at man godt må fejle uden at bli­ve pil­let ud og svi­net til. Ik­ke for­di det er sket før, men vi ved ba­re, at vi ger­ne må la­ve fejl, så la­en­ge vi ba­re re­a­ge­rer hur­tigt på dem og stormer i gen­pres.«

Nørgaard: »Spil­lesti­len pas­ser ski­de­godt til den må­de, vi un­ge ger­ne vil frem over isen. Vi vil ger­ne spil­le med højt tem­po og ag­gres­sivt, så det har va­e­ret en af grun­de­ne til, at vi har pra­este­ret rig­tig godt. Det kan der ik­ke va­e­re tvivl om.«

***

Der har va­e­ret me­get snak om je­res nye tra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, og hans stil... SØN­DAG 28. AU­GUST 2016 (Fre­de­rik Holst kig­ger sig li­ge over skul­de­ren.) Skul­le du li­ge se, om han var der?

Holst: »Haha, ja, pra­e­cis, jeg skul­le li­ge se, om han var her, in­den jeg ud­ta­ler mig om ham.« Hvad var je­res før­ste ind­tryk af ham?

Cro­ne: »Det var no­get helt nyt. Alt­så ba­re tra­e­nings­ø­vel­ser­ne og så he­le kul­tu­ren. Det var en kul­tu­ra­en­dring, som, jeg tror, har va­e­ret rig­tig sund for klub­ben. Vi ud­vik­ler os for­hå­bent­lig i en god ret­ning. Det er jo gå­et me­get godt ind­til vi­de­re.« Var I skra­em­te el­ler er der ba­re na­tur­lig respekt om­kring ham?

Nørgaard: »Jeg ved ik­ke, om vi var skra­em­te, men der kom selv­føl­ge­lig en mand ind med no­get au­to­ri­tet. Han var og­så hur­tig til at vi­se, hvem det er, der be­stem­mer. Han har en fi­lo­so­fi og en må­de at gø­re tin­ge­ne på. Så det hand­le­de om at va­e­re med på vog­nen el­ler og­så måt­te du la­de va­e­re og fin­de en an­den klub. Jeg sy­nes, at al­le valg­te at gi­ve det en skal­le. Og det, sy­nes jeg,

(14 kam­pe) 1.164 mi­nut­ter 76/5 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.