Ka­no­ner

BT - - SPORTEN -

FØDT: DE­BUT FOR BRØND­BY IF: SPILLETID 2016/17: KAM­PE FOR KLUB­BEN: gør, at vi som hold har pra­este­ret godt her i star­ten.« Hvor­dan er det i det he­le ta­get at va­e­re Brønd­by-spil­ler ef­ter sa­e­son­star­ten på trods af, I røg ud af Eu­ro­pa Le­ague?

Holst: »Det har va­e­ret skønt. Det er før­ste gang i rig­tig, rig­tig man­ge år, at vi har få­et en så god start. Vi ny­der det, og så hja­el­per det og­så, at so­len skin­ner. Jeg tror, vi al­le er me­get til­fred­se i trup­pen, selv­om vi ik­ke gik vi­de­re mod Pa­nat­hin­ai­kos. Og så gla­e­der vi os ba­re helt vildt me­get til på søn­dag (i dag, red.).« Nu er I en del un­ge på hol­det. Hvor­dan har I det in­ter­nt med hin­an­den?

(Stil­hed. Dren­ge­ne kig­ger på hin­an­den med et smil.) I må ger­ne va­e­re ae­r­li­ge.

Cro­ne: »Fa­el­les­ska­bet er ble­vet me­get bed­re. Det kan man og­så se på ba­nen.«

Holst: »Ja, fan­ta­stisk. Et me­get bed­re sam­men­hold.«

Nørgaard: »Som Holst var in­de på, har vi få­et me­get me­re an­svar, så gi­ver det ba­re en sun­de­re har­moni i trup­pen.« Der er må­ske kom­met stør­re smil på?

Nørgaard: »Det sy­nes jeg og­så, der var før, men det der var lidt dår­ligt for os un­ge, var, at vi kun­ne gem­me os bag Jo­han El­man­der, Da­ni­el Ag­ger og Tho­mas Ka­h­len­berg. De skul­le ta­ge for me­get an­svar. Men det er ik­ke det sam­me me­re. Nu er det og­så os un­ge, der ta­ger an­svar. Det gi­ver må­ske en sun­de­re stem­ning og har­moni.« *** Nu ven­ter end­nu en stor op­ga­ve mod FCK. De røg i Cham­pions Le­ague, mens I røg ud af Eu­ro­pa Le­ague. Men I fører Su­per­liga­en in­den kam­pen. Gør I og­så det ef­ter på søn­dag (i dag, red.)?

Nørgaard: »Ja, selv­føl­ge­lig gør vi det.« Holst: »Det er pla­nen.« Cro­ne: »Det gør vi.« Hvor­dan er det at spil­le der­bykam­pe for jer un­ge? Holst: »Det er det fe­de­ste.« Cro­ne: »Jeg har al­drig prø­vet det før, så jeg hå­ber, det bli­ver før­ste gang. Jeg ved ik­ke rig­tig, hvad jeg skal for­ven­te, men det bli­ver spa­en­den­de, hvis jeg nu skal spil­le.« Hvad gør det for kam­pen, at I mø­des som to top­hold num­mer et og num­mer to?

Holst: »Jeg tror sta­dig, det bli­ver et rig­tig derby med gang i den på la­eg­ter­ne og på ba­nen. Må­ske ik­ke med så kønt spil til ti­der, men jeg tror og­så, vi vil prø­ve at sa­et­te vo­res pra­eg på spil­let med vo­res gen­pres. Jeg tror, at nog­le af de­res kre­a­ti­ve spil­le­re får lov til at ma­er­ke, at vi kom­mer og ger­ne vil sty­re kam­pen. Vi vil ger­ne spil­le og prø­ve at fin­de mel­lem­rum­me­ne bag for­sva­ret og midt­ba­nen.«

Nørgaard: »Jeg tror, det bli­ver et derby, som hver­ken Holst el­ler jeg har prø­vet før. Vi lig­ger et og to. Der er en an­den stem­ning her­u­de, end der har va­e­ret i lang tid. Det bli­ver et derby uden sam­men­lig­ning.« FØDT: 20. maj 1995 DE­BUT FOR BRØND­BY IF: 29. ok­to­ber 2014 mod Fremad Ama­ger (po­kal­kamp) SPILLETID 2016/17: KAM­PE FOR KLUB­BEN: Tror I, at de vil bli­ve over­ra­sket over je­res pres fra star­ten af, li­ge­som nog­le af de an­dre hold har va­e­ret?

Nørgaard: »Hvis vi sa­et­ter det or­dent­lig, så ja. Det er der in­gen tvivl om. Hvis det sid­der i ska­bet, tror jeg og­så, de får det sva­ert ved at spil­le sig ud af det.« Holst: »Det tror jeg og­så.« Nørgaard: »Det er no­get an­det at stå på ba­nen i det pres end at se det på vi­deo og ana­ly­se­re på det. Vi har ik­ke selv prø­vet at spil­le imod det, men det vir­ker som om, at mod­stan­der­ne sy­nes, det er over­va­el­den­de. At de har min­dre tid, end de tror.« Tror I, at I kan true FCK ik­ke kun på søn­dag (i dag, red.), men og­så på den lan­ge ba­ne i den­ne sa­e­son?

Holst: »Det er jeg sik­ker på, vi kan. Og det er ik­ke, for­di de har Cham­pions Le­ague. For det er de ret ru­ti­ne­re­de til at hånd­te­re. Men vi skal ik­ke fo­ku­se­re så me­get på dem. Vi skal fo­ku­se­re på os selv, og det er egent­lig gå­et pis­se­godt ind­til vi­de­re.«

24. sep­tem­ber 1994 13. maj 2012 mod AGF (Su­per­liga) 624 mi­nut­ter (11 kam­pe) 132/4 mål (12 kam­pe) 963 mi­nut­ter 19/0 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.