Drøm­mer om PG

BT - - SPORTEN -

PLETSKUD er i Eu­ro­pa. Des­u­den er pen­ge­pra­e­mi­er­ne og ser­vi­ce­ni­veau­et stør­re,« sag­de Se­ba­sti­an Cap­pe­len. ’Mo­se­by var en bis­se’ Ma­de in Den­marks tur­ne­rings-pro­mo­tor Flem­m­ing Astrup hav­de det godt med Se­ba­sti­an Cap­pe­lens suc­ces. Det var lidt af et chok, da det ske­te, og så hør­te jeg ba­re en mas­se støj og larm. Jeg si­ger til min cad­die, da vi går fra 16. gre­en, at det ene­ste, der kan over­gå det her, er, når jeg ho­ler det vin­den­de putt til Ma­sters om sit gol­f­spil,« sag­de Ul­rik Mo­se­by, hvis ana­ly­se ik­ke mod­si­ges af Se­ba­sti­an Cap­pe­len.

»Hvad an­går fod­bold fik jeg nok for me­get for tid­ligt. Selv­føl­ge­lig for­try­der jeg ik­ke, at jeg skif­te­de til gol­f­spor­ten. Jeg ny­der vir­ke­lig mit liv som spil­ler. Men jeg har alt­så me­get an­det end golf i ho­ve­d­et, selv­om det er den sport, jeg nu sat­ser 100 pro­cent på at slå igen­nem i. Så­le­des valg­te jeg i sin tid at flyt­te fra Fyn til Ar­kansas, hvor jeg ef­ter fi­re års stu­di­er på det lo­ka­le uni­ver­si­tet er­hver­ve­de mig en ba­chel­or-grad i in­ter­na­tio­nal øko­no­mi. Jeg el­sker golf, men det er alt­så rart at ha­ve no­get at fal­de til­ba­ge på,« sag­de Se­ba­sti­an Cap­pe­len.

Før sid­ste­da­gen af Ma­de in Den­mark lig­ger han pla­ce­ret midt i det 72 mands str­o­re del­ta­ger­felt et slag un­der par.

»Min ho­le-in-one har gi­vet mig selv­til­lid. Må­let er at jeg kan spil­le mig ind i top 20,« lød Se­ba­sti­an Cap­pe­lens af­slut­ten­de replik.

BLÅ BOG NAVN: Se­ba­sti­an Cap­pe­len FØDT: 14. april 1990 i Oden­se, Dan­mark FA­MI­LIE: søn af den tid­li­ge­re dan­ske fod­bold­lands­holds­spil­ler Ul­rik Mo­se­by BO­PA­EL: Ja­ck­son­vil­le, Fl­o­ri­da, USA AEGTESTAND: blev gift med ame­ri­ka­ne­ren Aud­rey i fjor i USA HØJ­DE: 183 cen­ti­me­ter VAEGT: 86 ki­lo UD­DAN­NEL­SE: ba­chel­or i in­ter­na­tio­nal øko­no­mi fra Uni­ver­si­ty of Ar­kansas, USA BED­STE GOLFRESULTATER:

vandt tur­ne­rin­gen ’Air Ca­pi­tal Clas­sic’ i 2014 på den ame­ri­kan­ske Web.com Tour og kva­li­fi­ce­re­de sig i 2015 til ma­jor­tur­ne­rin­gen US Open. Her kla­re­de han ik­ke cut­tet til de to sid­ste fi­na­le­da­ge, men var dog et slag bed­re end ame­ri­ka­ne­ren Ti­ger Woods og to bed­re end nor­di­re­ren Dar­ren Clar­ke, der om en må­ned er kap­ta­jn for Eu­ro­pas hold i Ry­der Cup mod USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.