Kjeld­sen ef­ter ned­t­ur: OL har ko­stet

BT - - SPORTEN -

SVA­ER DAG Det bli­ver for­ment­lig hel­ler ik­ke i år, at Eu­ro­pe­an Tour-golf­tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark får en dansk vin­der. Før da­gens fi­na­ler­un­de må kvar­tet­ten Sø­ren Kjeld­sen, Jeff Wint­her, Jo­hn Axel­sen og Mark Haa­strup ta­ge til tak­ke med en delt 12. plads – ot­te slag ef­ter num­mer et – mens Se­ba­sti­an Cap­pe­len blot lig­ger num­mer 44.

»Det var en sva­er dag, hvor jeg al­drig fandt ni­veau­et,« sag­de Sø­ren Kjeld­sen ef­ter gårs­da­gens run­de, hvor han med 73 slag faldt ud af Top 10.

Dan­marks i øje­blik­ket bedst­pla­ce­re­de på ver­dens­rang­li­sten, hvor han er num­mer 45, øn­ske­de ik­ke at kom­me med und­skyld­nin­ger, men er­kend­te dog over for BT, at hans del­ta­gel­se ved OL i Rio de Janeiro har ko­stet.

»Det var res­sour­ce­kra­e­ven­de og en me­get an­der­le­des op­le­vel­se end dem, vi nor­malt op­le­ver på Tou­ren,« sag­de Sø­ren Kjeld­sen, der med en se­kun­da­er pla­ce­ring i Ma­de in Den­mark na­ep­pe bli­ver ud­ta­get til det eu­ro­pa­ei­ske Ry­der Cup-hold.

»Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne ud­ta­ges til kam­pen om en må­ned mod USA. Men det er ik­ke no­get, jeg de se­ne­ste da­ge har brugt man­ge tan­ker på. Og i øv­rigt har jeg in­tet hørt fra Dar­ren Clar­ke (Ry­der Cup-kap­ta­jn, red.). Søn­dag (i dag, red.)må jeg ba­re ud og gi­ve den gas. Det bli­ver hel­ler in­tet pro­blem. Jeg el­sker at spil­le på den­ne ba­ne. Pu­bli­kum er fan­ta­stisk. Jeg for­står godt, at Mar­tin Kay­mer (tysk top­spil­ler, red.) er vild med tur­ne­rin­gen og har sagt, at den er un­der­vur­de­ret. Det vil va­e­re fedt, hvis end­nu fle­re af de sto­re nav­ne har lyst til at del­ta­ge de kom­men­de år,« sag­de Sø­ren Kjeld­sen, der kan se frem til at spil­le Wor­ld Cup i Au­stra­li­en se­ne­re på året med lands­man­den Thor­b­jørn Ole­sen.

»Jeg har valgt Thor­b­jørn, for­di han er den na­est­bed­ste dan­sker på ver­dens­rang­li­sten. Det valg sy­nes jeg er det rig­ti­ge og mest na­tur­li­ge,« for­kla­re­de Sø­ren Kjeld­sen.

For Jeff Wint­her gik det hel­ler ik­ke som han hav­de hå­bet på Ma­de in Den­marks tred­je dag, hvor han gik to slag over par.

»Det er okay, at jeg lig­ger på 12. plad­sen. Kan jeg avan­ce­re til en pla­ce­ring i top 5 vil det va­e­re fint. Så sik­rer jeg mig ad­gang til na­e­ste uges tur­ne­ring i Schweiz, li­ge­som jeg for­bed­rer mi­ne mu­lig­he­der for at be­hol­de mit Eu­ro­pe­an Tour­kort,« sag­de Jeff Wint­her med en stem­me, der sig­na­le­re­de syg­dom.

»Jeg er lidt snot­tet og har ondt i hal­sen. Det var dog ik­ke der­for, at jeg var usta­bil fra tee (start­sla­get, red.),« sag­de Jeff Wint­her.

Ma­de in Den­mark fø­res før da­gens sid­ste run­de af wa­li­se­ren Brad­ley Dren­ge, der ik­ke har vun­det en in­ter­na­tio­nal tur­ne­ring i 10 år.

»Men nu skal det va­e­re. Jeg er fuldt fo­ku­se­ret og har to slag af gi­ve af til na­er­me­ste for­føl­ge­re. Jeg har ta­enkt mig at gå ag­gres­sivt til op­ga­ven. Selv­føl­ge­lig er jeg nervøs. Men det er jeg nu al­tid før jeg skal i ak­tion,« sag­de han.

På grund af et vars­let uvejr over ba­nen i Him­mer­land har ar­ran­gø­rer­ne be­slut­tet at spil­let kom­mer tid­li­ge­re i gang end først plan­lagt; mel­lem klok­ken 7.30 og 9.20. Und­går man regn­vej­r­s­pau­se vil pra­e­mie­over­ra­ek­kel­sen der­for bli­ve af­vik­let om­kring

klok­ken 15.

STIL­LIN­GEN SÅ­DAN SER STIL­LIN­GEN I TOP 10 ud før sid­ste­da­gen af Ma­de in Den­mark 1. BRAD­LEY DREDGE, Wa­les, 13 slag un­der par 2, THO­MAS PIETERS, Bel­gi­en, 11 slag un­der par 2. ADRIAN OTAEGUI, Spa­ni­en, 11 slag un­der par 2. DAVID LIPSKY, USA, 11 slag un­der par 5. JOAKIM LAGERGREN, Sve­ri­ge, 10 slag un­der par 6. MAR­TIN KEYMER, Tys­kland, 8 slag un­der par 6. PAUL DUNNE, Ir­land 8 slag un­der par 6. RICARDO GOUVEIA, Portu­gal, 8 slag un­der 9. RI­CHARD STERNE, Syd­afri­ka, 7 slag un­der par 10. EDOARDO MOLINARI, Ita­li­en, 10 slag un­der 10. CHRIS HANSON, Eng­land, 10 slag --12. SØ­REN KJELD­SEN, Dan­mark, 5 slag un­der par 12. JEFF WINT­HER, Dan­mark, 5. slag un­der par 12. JO­HN AXEL­SEN, Dan­mark, 5 slag un­der par 12. MARK HAA­STRUP, Dan­mark, 5 slag un­der par

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.