Åge nej

BT - - SPORTEN -

SKADESPAUSE Om pra­e­cis en uge kom­mer Ar­me­ni­en på be­søg i Par­ken, når Dan­mark spil­ler den før­ste kamp i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Men i går var der dår­ligt nyt for Åge Ha­rei­des rød­hvi­de trop­per. På hjem­me­ba­ne mod Swan­sea var de for­sva­ren­de en­gel­ske me­stre fra Lei­ce­ster på jagt ef­ter sa­e­so­nens før­ste sejr, som trods et bra­endt straf­fes­park blev he­vet i land med 2-1.

Selv­om det lyk­ke­des for Swan­sea at få sco­ret, holdt Kas­per Sch­mei­chel bu­ret rent. Desva­er­re for­di han måt­te ud­gå med en ska­de kort ef­ter Wes Mor­gans 2-0-mål.

Godt og vel 10 mi­nut­ter ef­ter pau­sen storme­de den dan­ske må­l­mand ud af sit mål for at brem­se en mu­lig frilø­ber til Swan­seas nye, span­ske an­gri­ber Fer­nan­do Ll­oren­te. Det end­te med et min­dre sam­men­stød, som Kas­per Sch­mei­chel slap uhel­digt fra. Med det sam­me sig­na­le­re­de han ud til ba­en­ken, at han skul­le skif­tes ud, hvor­ef­ter hans nye kon­kur­rent RonRo­bert Zi­e­ler blev sat ind og alt­så kun­ne se sig pas­se­ret 20 mi­nut­ter se­ne­re.

Ef­ter­føl­gen­de har der gan­ske na­tur­ligt va­e­ret tvivl om ska­dens om­fang, men i af­tes kun­ne Lei­cesters tra­e­ner, Clau­dio Ra­ni­e­ri, forta­el­le, at den dan­ske lands­holds­må­l­mand står over for en ope­ra­tion.

»Kas­per Sch­mei­chel har en mild form for brok. Det var he­le ti­den me­nin­gen, at han skul­le ope­re­res på man­dag (i mor­gen, red.), men han bør va­e­re klar til vo­res na­e­ste kamp,« sag­de Clau­dio Ra­ni­e­ri iføl­ge klub­bens egen Twit­ter-kon­to ef­ter kam­pen. Go­de må­l­mand Kas­per Sch­mei­chel er et godt bud på en spil­ler, der kan over­ta­ge an­fø­rer­bin­det ef­ter Da­ni­el Ag­gers stop på lands­hol­det. Men i går be­kra­ef­te­de DBU, at han er ud af ven­skabs­kam­pen mod Li­ch­tenste­in og tvivl­s­om til kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ar­me­ni­en. Dog er det ik­ke no­get, som be­kym­rer Dan­marks land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de, syn­der­ligt.

»Vi har tre go­de ke­e­pe­re, og Jo­nas Lös­sl stod en god kamp for Mainz i dag (igår, red.) mod Dort­mund i en at­mos­fa­e­re med 81.000 men­ne­sker. Fre­de­rik (Røn­now, red.) skal i ak­tion i mor­gen (i dag, red.) mod Kø­ben­havn... Vi må se na­er­me­re på det og hø­re, hvad Kas­per si­ger,« sag­de Åge Ha­rei­de i af­tes i et in­ter­view med 6eren.

Det la­der til, det er Jo­nas Lös­sl, der er na­e­ste mand i ra­ek­ken, hvis Sche­mi­chels ska­de vi­ser sig at hol­de ham ude. 27-åri­ge Lös­sl, der net­op har skif­tet fran­ske Gu­in­gamp ud med ty­ske Mainz, fik i går sin Bun­des­liga-de­but, da Mainz tab­te 2-1 ude mod Dort­mund. Han har spil­let en en­kelt halv­leg på det dan­ske lands­hold, da han i for­å­ret blev skif­tet ind i ven­skabs­kam­pen mod Skot­land.

På ons­dag spil­ler Dan­mark ven­skabs­kamp i Aar­hus mod Li­ch­tenste­in, og på søn­dag går det for al­vor løs, når Ar­me­ni­en kom­mer på be­søg i Par­ken til VM-kva­li­fi­ka­tio­nens før­ste kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.