De om­strid­te konventioner

BT - - NYHEDER -

FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion

Hvad si­ger den: Dan­mark til­t­rå­d­te i 1952 som det før­ste land i ver­den kon­ven­tio­nen. Den har til for­mål at gi­ve men­ne­sker, der for­føl­ges i de­res eget land, ret til at sø­ge be­skyt­tel­se i an­dre lan­de.

Hvad vil re­ge­rin­gen: Løk­ke vil ik­ke ar­bej­de for at få Dan­mark ud af kon­ven­tio­nen. Re­ge­rin­gen over­ve­jer der­i­mod, om Dan­mark skal for­tol­ke reg­ler­ne an­der­le­des, så man let­te­re kan af­vi­se asylan­sø­ge­re al­le­re­de ved gra­en­sen.

Så­dan kan den aen­dres: 145 lan­de skal bli­ve eni­ge, hvis kon­ven­tio­nen skal aen­dres. Lan­de­ne har et bredt spil­le­rum til at for­tol­ke kon­ven­tio­nen, som de vil, da den ik­ke kon­trol­le­res af en dom­stol.

FNs stats­lø­se­kon­ven­tion

Hvad si­ger den: Dan­mark til­t­rå­d­te den i 1977 og for­plig­tes til at gi­ve 18-21-åri­ge stats­lø­se, som er født og op­vok­set i Dan­mark, ret­ten til dansk pas.

Hvad vil re­ge­rin­gen: Man un­der­sø­ger i øje­blik­ket, om man kan få op­bak­ning i FN til at stram­me reg­ler­ne på fle­re om­rå­der. Blandt an­det skal stats­lø­se kun­ne mi­ste ret­ten til dansk pas ale­ne på mi­stan­ke om med­vir­ken til ter­ror og ik­ke som nu ef­ter dom for ter­ror.

Så­dan kan den aen­dres: Dan­mark er blandt en grup­pe på ti før­en­de lan­de, der i prak­sis be­stem­mer, hvor­dan kon­ven­tio­nen skal for­tol­kes. Dan­marks øn­sker mø­der sta­erk mod­stand, og re­ge­rin­gen har end­nu ik­ke af­sendt et of­fi­ci­elt brev til FN om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.