Va­er ik­ke ban­ge for at gra­e­de

35 of­re for jord­s­ka­el­vet i Ama­tri­ce og om­egn blev be­gra­vet un­der ita­li­ensk lan­desorg

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk

I en sports­hal, der lør­dag var om­dan­net til dø­de­ns ka­pel, sag­de hund­re­de­vis af sør­gen­de, på­rø­ren­de og red­nings­ar­bej­de­re far­vel til de før­ste 35 of­re for jord­s­ka­el­vet, der ram­te Um­bri­en ons­dag med en styr­ke på 6,2.

Ind­til nu er dødstal­let op­pe på 290 men­ne­sker.

Her­af fle­re børn, der var på som­mer­be­søg hos de­res bedste­fora­el­dre i Ama­tri­ce, hvor der ale­ne er om­kom­met 230 men­ne­sker.

I alt er me­re end 400 sår­et ef­ter at ha­ve va­e­ret fan­get i ru­i­ner­ne af de sam­men­styr­te­de hu­se, mens end­nu fle­re har mi­stet de­res hjem og nu står uden tag over ho­ve­d­et.

Fle­re af de sår­e­de var mødt op i den im­pro­vi­se­re­de kir­ke, der lig­ger li­ge over­for by­ens ho­spi­tal, og gra­ed ut­rø­ste­ligt, da de om­kom­ne of­re blev bå­ret ind i tra­eki­ster smyk­ket med hvi­de lil­jer, rø­de ro­ser og gu­le solsik­ker.

’Mist ik­ke mo­det’

En pra­est la­e­ste nav­ne­ne på dødsof­re­ne højt, og fle­re af de på­rø­ren­de måt­te støt­tes, da de ik­ke selv var i stand til at stå op, for­di de­res ben gav ef­ter un­der dem.

»Va­er ik­ke ban­ge for at gra­e­de je­res sorg ud, men lov mig ik­ke at mi­ste je­res mod,« sag­de Asco­lis bi­skop Giovan­ni D’Erco­le, der per­son­ligt gik rundt og om­fav­ne­de og trø­ste­de de sør­gen­de:

»Vig­tigst af alt er det, at vi nu står sam­men om at gen­ska­be li­vet i vo­res sam­fund. Kun sam­men kan vi op­byg­ge vo­res hu­se og kir­ker,« sag­de bi­skop­pen, der stod for den of­fi­ci­el­le ce­re­mo­ni, der hav­de sta­tus af stats­be­gra­vel­se.

Hjer­teska­e­ren­de

Et af de mest hjer­teska­e­ren­de døds­fald er den ni-åri­ge pi­ge Gi­ulia, der blev he­vet ud af ru­i­ner­ne sam­men med sin fi­re-åri­ge lil­le­sø­ster Gi­o­r­gia ons­dag ef­ter at ha­ve va­e­ret fan­get un­der ru­i­ner­ne af et hus.

Da brand­ma­en­de­ne en­de­lig fik dem ud ef­ter fle­re ti­mer, lå de to sø­stre og holdt om hin­an­den.

»Gi­ulia var død, men lå og holdt om sin lil­le­sø­ster Gi­o­r­gia som i et favn­tag,« for­tal­te bi­skop D’Erco­le iføl­ge AP til de sør­gen­de ved be­gra­vel­sen.

Uden­for stod man­ge hund­re­de men­ne­sker helt stil­le li­ge­som man­ge tu­sin­der over he­le Ita­li­en, hvor der lør­dag var er­kla­e­ret of­fi­ci­el lan­desorg.

Bå­de Ita­li­ens pra­esi­dent Ser­gio Mat­ta­rel­la og pre­mi­er­mi­ni­ster Mat­teo Ren­zi delt­og i be­gra­vel­sen, og Ren­zi frem­ha­e­ve­de sa­er­ligt de me­re end 4.000 red­nings­folk og fri­vil­li­ge, der har del­ta­get i red­nings­ak­tio­nen si­den ons­dag.

Man­ge af red­nings­fol­ke­ne var sta­dig i ar­bej­de un­der be­gra­vel­sen, men ef­ter tre da­ge svin­der hå­bet om at fin­de de sid­ste sav­ne­de i li­ve un­der de man­ge hund­re­de sam­men­styr­te­de byg­nin­ger i det ka­ta­stro­fe­ram­te om­rå­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.