Serups fejl­slut­ning

BT - - DEBAT - Jo­sep­hine Fo­ck, fi­nansord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

Søs Ma­rie Serup, der er po­li­tisk kom­men­ta­tor på BT, skri­ver i sin blog, at vi bør be­slut­te os for, om vi sy­nes, reg­ne­mo­del­ler kan bru­ges el­ler ej. Vi me­ner godt, at reg­ne­mo­del­ler kan bru­ges. De kan va­e­re go­de at bru­ge som pej­le­ma­er­ker, skøn og in­put.

Men der er mas­ser af usik­ker­hed for­bun­det med Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets vur­de­ring ved­rø­ren­de en 30 ti­mers ar­bejds­u­ge, og isa­er de dy­na­mi­ske ef­fek­ter er sva­e­re at reg­ne på. Ind­fa­ses en 30 ti­mers ar­bejds­u­ge, vil vi for­de­le ar­bej­det bed­re imel­lem os, og fa­er­re vil der­for en­de på over­før­sels­ind­kom­ster, hvil­ket ik­ke er med­ta­get i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets vur­de­ring. En an­den dy­na­misk ef­fekt kan og­så va­e­re, at fa­er­re vil sy­ge­mel­de sig med stress, hvil­ket vil nedsa­et­te ud­gif­ter­ne for­bun­det her­med. Vi men­ne­sker er al­le for­skel­li­ge, og vi re­a­ge­rer for­skel­ligt på for­an­drin­ger i sam­fun­det.

Vi op­fø­rer os ik­ke som de ro­bot­ter, reg­ne­mo­del­ler­ne an­ta­ger, at vi er. Det er der­for, vi me­ner, at vi al­le bør for­hol­de os kri­tisk til tal­le­ne og ik­ke la­de dem stå i vej­en for at ud­vik­le vi­sio­ner for et langt me­re ba­e­re­dyg­tigt Dan­mark.

Al­ter­na­ti­vet og Jo­sep­hine Fo­ck (th.) må be­slut­te sig for, om Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets reg­ne­mo­del­ler kan bru­ges, me­ner BT-kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup (tv.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.