Brug din kro­ps egen me­di­cin

Hjer­nens sig­nal­stof­fer sty­rer dit hu­mør, stres­sni­veau, din lyst og din søvn. Men med den ret­te kost og livs­stil kan du selv ta­ge sty­rin­gen

BT - - NYHEDER - Li­ne Fel­holt | plus@bt.dk

Vid­ste du, at din krop er et apotek? Fuld af na­tur­lig me­di­cin, der vir­ker på sam­me må­de som va­li­um, lyk­kepi­l­ler, mor­fin, ja selv en ka­er­lig­heds­va­ri­ant af vi­a­gra.

»Krop­pen er dit me­di­cin­skab. Den har selv al­le de ’pil­ler’, den skal bru­ge. Den kan fik­se alt selv,« ly­der bud­ska­bet fra den en­gelsk-dan­ske good li­fe co­ach Sal­ly Wal­ker, der i 30 år har holdt fored­rag, la­vet wor­ks­hops og skre­vet bø­ger om det go­de liv med sa­er­lig fo­kus på kroppens bi­o­ke­mi­ske ba­lan­cer og uba­lan­cer.

»Sig­nal­stof­fer, hor­moner og im­mun­stof­fer er de tre ho­ved­be­sked­stof­fer, som krop­pen ope­re­rer med. De be­stem­mer alt. Hvor­dan vi ser ud, og hvor­dan vi fø­ler os. De er sinds­sygt vig­ti­ge,« for­kla­rer hun.

Li­ge­som va­ekst­hor­moner be­stem­mer, hvor hø­je el­ler la­ve vi bli­ver, be­stem­mer sig­nal­stof­fer som serotonin, do­pa­min og GABA vo­res lyk­ke­fø­lel­se, ro og til­freds­hed med li­vet - el­ler man­gel på sam­me.

»Al­le kan for­stå va­ekst­hor­moner. Det er me­get kon­kret. Men de an­dre stoffer er li­ge så af­gø­ren­de for vo­res fø­lel­ses­ma­es­si­ge til­stand, men­tale ka­pa­ci­tet og over­skud. Det hand­ler helt grund­la­eg­gen­de om at ha­ve nok af dem,« forta­el­ler Sal­ly Wal­ker.

For lidt el­ler for me­get af be­stem­te sig­nal­stof­fer er for­bun­det med syg­dom og mi­striv­sel, isa­er af men­tal art.

»Uba­lan­cer er en vig­tig år­sag til din nu­va­e­ren­de fy­si­ske, men­tale og fø­lel­ses­ma­es­si­ge til­stand,« me­ner Sal­ly Wal­ker, der op­rin­de­ligt er ud­dan­net fy­si­o­te­ra­pe­ut og si­den hen vi­de­reud­dan­net in­den­for er­na­e­ring, aku­punk­tur, ki­nesi­o­lo­gi, na­tur­me­di­cin og stress i bå­de Eng­land og USA.

Man­gel på do­pa­min

Vi­den­ska­ben har la­en­ge va­e­ret i gang med at do­ku­men­te­re sam­men­ha­en­gen mel­lem vo­res men­tale til­stand og sig­nal­stof­fer.

For ek­sem­pel me­ner man, at der er en sam­men­ha­eng mel­lem de­pres­sion og sero­to­nin­man­gel. ’Lyk­kepi­l­ler’ er der­for sero­to­n­in­frem­men­de me­di­cin, for­kla­rer hjer­ne­for­sker og pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Al­bert Gjed­de.

»På sam­me må­de me­ner man, at ad­hd skyl­des man­gel på do­pa­min. Der­for be­hand­ler man med Ri­ta­lin, der på­vir­ker pro­te­i­ner, så hjer­nen kom­mer med me­re do­pa­min,« for­kla­rer Al­bert Gjed­de.

Me­di­cin som lyk­kepi­l­ler og Ri­ta­lin vir­ker ved at øge ma­eng­den af hjer­nens eg­ne sig­nal­stof­fer.

»Det er alt sam­men for­søg på at på­vir­ke hjer­nens eget apotek, så der pro­du­ce­res me­re el­ler min­dre af de på­ga­el­den­de sig­nal­stof­fer,« for­kla­rer Al­bert Gjed­de.

Men det er ik­ke kun la­e­ge­mid­ler, der kan det. Vi kan og­så selv, med­gi­ver Al­bert Gjed­de.

»Det er vel­do­ku­men­te­ret, at man bli­ver glad af fy­sisk ud­fol­del­se. Hvis man mang­ler do­pa­min, kan be­hand­lin­gen va­e­re at lø­be sig en tur, ha­ve sex, få sig en hund el­ler en ka­e­re­ste. Der er in­gen tvivl om, at vo­res ad­fa­erd bå­de af­ha­en­ger af og re­gu­le­rer hjer­nens sig­nal­stof­fer,« be­kra­ef­ter Al­bert Gjed­de.

Al­li­ge­vel me­ner hjer­ne­pro­fes­soren ik­ke, at la­e­ger­ne ved nok om for­hol­det mel­lem ad­fa­erd og hjer­nens bi­o­ke­mi til li­ge­frem at ud­skri­ve mo­tion, sex, go­de må­l­ti­der el­ler en hund på re­cept til for ek­sem­pel de­pri­me­re­de.

»Det kan ik­ke må­les op, så man kan si­ge, at så me­get mo­tion skal der til. Så langt er vi slet ik­ke,« un­der­stre­ger han.

Det me­ner Sal­ly Wal­ker om­vendt godt, at man kan.

»At få de ret­te na­e­rings­stof­fer er af­gø­ren­de for dan­nel­sen og over­førs­len af sig­nal­stof­fer­ne. Desva­er­re er det na­e­rings­ma­es­si­ge ind­hold af nu­ti­dens råva­rer og kva­li­te­ten af den mad, man­ge va­el­ger, ik­ke god nok,« for­kla­rer Sal­ly Wal­ker.

Iføl­ge Sal­ly Wal­ker hand­ler det om at ret­te op på man­gel på ami­no­sy­rer, B-vi­ta­mi­ner, mag­ne­si­um og om­e­ga 3.

»Al­le vo­res hor­moner og sig­nal­stof­fer er la­vet af de na­e­rings­stof­fer, vi spi­ser. Der­for skal man kig­ge på sin kost og livs­stil, hvis der er pro­ble­mer med ned­tryk­t­hed, stress el­ler tra­et­hed,« si­ger Sal­ly Wal­ker.

Uba­lan­cer er en vig­tig år­sag til din nu­va­e­ren­de fy­si­ske, men­tale og fø­lel­ses­ma­es­si­ge til­stand Sal­ly Wal­ker, co­ach

Hvis man mang­ler do­pa­min, kan be­hand­lin­gen va­e­re at lø­be sig en tur, ha­ve sex, få sig en hund el­ler en ka­e­re­ste Al­bert Gjed­de, hjer­ne­for­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.