12 GO­DE RÅD DET SKAL DU GØ­RE

BT - - NYHEDER - Kil­de: Sal­ly Wal­ker

Spis grønt

Grønt­sa­ger for­sy­ner krop­pen med al­le de es­sen­ti­el­le na­e­rings­stof­fer, du skal bru­ge for at ha­ve en sund krop. Al­le sto­re un­der­sø­gel­ser om le­ve­tid vi­ser, at de, der le­ver la­engst og bedst, spi­ser grønt­sa­ger hver dag.

Spis 7 far­ver hver dag

Far­ver be­ty­der an­tioxi­dan­ter, og an­tioxi­dan­ter be­ty­der lav oxi­da­tiv stress, hvil­ket igen be­ty­der lang le­ve­tid. Frugt og grønt­sa­ger, der er far­vet he­le vej­en igen­nem, er isa­er ri­ge på an­tioxi­dan­ter.

Spis fi­ske­o­lie

Fi­ske­o­lie er fuld af om­e­ga-3 fedt­sy­rer, EPA og DHA og vig­ti­ge vi­ta­mi­ner som D og A, som sa­en­ker ri­si­ko­en for hjer­te­syg­dom­me.

Spis sun­de fedt­stof­fer

Hold dig fra for­ar­bej­de­de ve­ge­ta­bil­ske oli­er. Spis i ste­det kold­pres­se­de oli­er, ek­stra jom­fruo­lie, koko­so­li­er og øko­lo­gisk smør.

Spis pro­te­in

Alt i din krop er la­vet af pro­te­in. Få mini­mum 1 gram pro­te­in per ki­lo kro­p­sva­egt hver dag for op­ti­mal re­pa­ra­tion og ved­li­ge­hol­del­se af kroppens sy­ste­mer, knog­ler og mus­k­ler.

Drop suk­ker

Suk­ker på­vir­ker bl.a. di­ne hor­moner, dit hu­mør og im­mun­for­svar.

Drik et glas rød­vin

Man­ge un­der­sø­gel­ser vi­ser, at et glas rød­vin om da­gen øger sund­hed og le­ve­tid. Det skyl­des sand­syn­lig­vis mo­le­kylet res­ve­ra­trol, der fin­des i mør­ke dru­er.

Slik sol

Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at folk, der le­ver la­engst, bor i sol­ri­ge kli­ma­er. Sol­lys på­vir­ker din bi­o­ke­mi og for­bed­rer dit hu­mør og øger D-vi­ta­min-ni­veau­et, som blandt an­det for­bed­rer knog­lestyr­ken og im­mun­sy­ste­met.

Va­er ak­tiv hver dag

Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at kun 30 mi­nut­ters dag­lig ak­ti­vi­tet re­du­ce­rer ri­si­ko­en for syg­dom og end­da får nye hjer­ne­cel­ler til at vok­se frem.

Tag en lur

In­tet er sun­de­re end søvn og hvi­le. Un­der hvi­le er der fuld gang i pro­duk­tio­nen af de ke­mi­ka­li­er, der sør­ger for, at din bi­o­ke­mi kø­rer som smurt. Det er i søv­nen, at krop­pen genop­byg­ger og re­pa­re­rer sig selv. Sørg for at få 7-8 ti­mers uaf­brudt søvn.

Hav fo­kus

Sørg for at ha­ve fo­kus på, hvad du er tak­nem­me­lig for og på ka­er­lig­he­den i dit liv. Selv­om det kun er 5 mi­nut­ter om da­gen, på­vir­ker det hjer­nens bi­o­ke­mi så po­si­tivt, at det for ek­sem­pel re­du­ce­rer stress.

Va­er so­ci­al

Men­ne­sker, der har et ak­tivt so­ci­alt liv le­ver la­en­ge­re. Men det skal va­e­re et fy­sisk so­ci­alt liv – med fa­mi­lie, kir­ke, klub­ber og in­sti­tu­tio­ner – og ik­ke et Fa­ce­book­liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.