En sa­er­lig prins

Prins Ni­ko­lai fyld­te 17 år i går. Prin­sen var i fle­re år tro­nar­ving, og det har skabt et ta­et bånd mel­lem ham og dan­sker­ne

BT - - NYHEDER - Andreas Bach Hou­gaard | ahou@bt.dk

I dag våg­ner prins Ni­ko­lai op til sin før­ste or­di­na­e­re dag som 17årig ef­ter sin fød­sels­dag i går. Det kan må­ske sy­nes for nog­le, som var det i sid­ste uge, den nu 17-åri­ge prins Ni­ko­lai kom til ver­den. He­le Dan­mark stod på den an­den en­de, ef­ter prins Joachim og da­va­e­ren­de prin­ses­se Ale­xan­dra fik de­res før­ste barn, og der­med gjor­de dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik til bedste­fora­el­dre for før­ste gang.

Prins Ni­ko­lai blev dog med det sam­me og­så no­get helt sa­er­ligt for dan­sker­ne. Og det er han sta­dig­va­ek, forta­el­ler hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke.

»Kron­prin­s­par­ret fik først prins Chri­sti­an i 2005, hvil­ket be­ty­der, at dan­sker­ne i seks år gik og spe­ku­le­re­de i, om han mon kun­ne gå hen at bli­ve den umid­del­ba­re tro­nar­ving. Der­for har man­ge folk et an­der­le­des for­hold til prins Ni­ko­lai end til så man­ge an­dre af de prin­ser og prin­ses­ser, der er kom­met til si­den hen,« si­ger han.

Den 28. au­gust 1999 kom prins Ni­ko­lai Wil­li­am Ale­xan­der Fre­de­rik, prins til Dan­mark, gre­ve af Mon­pezat til ver­den.

Ind­til prins Chri­sti­ans fød­sel den 15. ok­to­ber 2005 var han den pri­ma­e­re tro­nar­ving ef­ter kron­prins Fre­de­rik. Han er i dag num­mer syv i ar­ve­føl­gen. Ud­dan­nel­se og rej­ser Prins Ni­ko­lai på­be­gynd­te sin stu­den­ter­ud­dan­nel­se på den pre­sti­ge­fyld­te kostsko­le Her­lufsholm i au­gust sid­ste år og har så­le­des om­kring to år til­ba­ge.

Hvad han skal bru­ge ti­den på ef­ter­føl­gen­de, er end­nu usik­kert, men hans mor, gre­vin­de Ale­xan­dra, for­tal­te tid­li­ge­re på året BT, at hen­des søn øn­ske­de at stu­de­re i ud­lan­det.

Lars Hov­bak­ke er da hel­ler ik­ke i tvivl om, at den ’vel­be­ga­ve­de, un­ge mand’ nok skal få sig en aka­de­misk ud­dan­nel­se, der meget vel kan in­de­hol­de et el­ler fle­re ud­lands­op­hold.

»Ef­ter sin tid i gym­na­si­et vil han som mini­mum aftje­ne sin va­er­nepligt, og der­ef­ter vil han så med al sand­syn­lig­hed ta­ge ud at rej­se for at få det in­ter­na­tio­na­le per­spek­tiv, en mu­lig tron­føl­ger for­ven­tes at ha­ve. Der­fra vil han nok ta­ge sig en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se in­den for en­ten øko­no­mi, sprog el­ler statskund­skab, men det er usik­kert.«

Li­ge meget hvad kan prins Ni­ko­lai se frem til at skul­le tje­ne si­ne eg­ne pen­ge. Den 30. maj med­del­te kon­ge­hu­set nem­lig, at det kun er prins Chri­sti­an, som kan se frem til at mod­ta­ge apa­na­ge i sit vok­sen­liv. Snart myn­dig Om min­dre end ét år vil prin­sen for alvor kun­ne kal­de sig mand, når han fyl­der 18 og der­med bli­ver myn­dig.

For­di han er den ae­ld­ste af den nye ge­ne­ra­tion, der bli­ver myn­dig, og for­di dan­sker­ne har et sa­er­ligt for­hold til ham, er kon­ge­hu­s­eks­per­ten ik­ke i tvivl om, at da­gen vil bli­ve mar­ke­ret ty­de­ligt.

»Der vil helt sik­kert va­e­re en sa­er­lig form for op­ma­er­k­som­hed, som nok ik­ke vil bli­ve set igen, før prins Chri­sti­an fyl­der 18 år.«

Des­u­den vil prins Ni­ko­lais 18-års fød­sels­dag va­e­re sa­er­lig for bå­de ham selv og be­folk­nin­gen af en an­den år­sag.

»Han vil kun­ne tra­e­de ind som rigs­for­stan­der, hvis dron­ning Mar­gret­he, prins Joachim og kron­prins Fre­de­rik al­le for­la­der lan­det på sam­me tid.

Han vil i så fald skul­le va­re­ta­ge re­ge­rin­gen af lan­det, så la­en­ge de er bort­rejst, el­ler ind­til prins Chri­sti­an bli­ver myn­dig. På den må­de vil han end­nu en gang gå hen og bli­ve helt spe­ci­el for dan­sker­ne igen,« forta­el­ler Lars Hov­bak­ke.

FOTO: STEEN BROGAARD

Den nu 17-åri­ge prins Ni­ko­lai og bro­de­ren prins Fe­lix (tv). Prins Ni­ko­lai har iføl­ge kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke en sa­er­lig plads i man­ge dan­ske­res hjer­te, for­di han var den før­ste prins i sin ge­ne­ra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.