Syn­nø­ves flugt

BT - - NYHEDER -

FOR­TID Hun er kendt som pro­vo­ka­tør og is­ce­nesa­et­ter. Én af dem, fra hvis si­de man al­drig helt ved, hvad der kom­mer. Og nu cho­ke­rer den 54-åri­ge Syn­nø­ve Søe igen. Med rysten­de de­tal­jer om sin tid i Tvind, i Mogens Am­di Pe­ter­sens jer­n­greb. »Jeg løf­ter ked­len og be­gyn­der at ha­el­de det ko­gen­de vand over min høj­re fod,« be­gyn­der hen­des bar­ske beskri­vel­se på si­tet POV In­ter­na­tio­nal, hvor hun er fast klum­meskri­bent. Syn­nø­ve Søe har man­ge gan­ge tid­li­ge­re i in­ter­view og i eg­ne bø­ger for­talt om, hvor­dan hun som ung util­pas­set sko­lepi­ge blev sendt til den si­den­hen så be­ryg­te­de højsko­le. En højsko­le, som den­gang af fri­sin­de­de fora­el­dre blev set som et sundt og spa­en­den­de al­ter­na­tiv til den tra­di­tio­nel­le sko­le­gang.

Hen­des la­engsel ef­ter ka­er­lig­hed og om­sorg, ef­ter be­kra­ef­tel­se fra ik­ke mindst fora­el­dre­ne, hav­de pla­get hen­de, li­ge si­den hun var lil­le.

Og da Syn­nø­ve Søe kom i pu­ber­ten, var hen­des be­hov for at fø­le, at hun var god til no­get, så stort, at hun i et halvt år pja­ek­ke­de fra sko­len for at kun­ne ar­bej­de i en fri­ka­del­le-bod. Det va­er­ste år i hen­des liv »Jeg kun­ne ik­ke no­get som helst. Men jeg var ski­de­god til at sa­el­ge fri­ka­del­ler,« for­tal­te Syn­nø­ve Søe i et in­ter­view med Po­li­ti­ken.

Da pja­ek­ke­ri­et blev op­da­get, fik det kon­se­kven­ser. Mo­de­ren og sted­fa­de­ren send­te hen­de til Tvind. Til dét, der iføl­ge hen­de selv blev det va­er­ste år i hen­des liv.

Når min­der­ne om det år nu er vendt til­ba­ge, skyl­des det DR3s nye se­rie ’Find Am­di’, hvor før­ste af­snit blev sendt i sid­ste uge. Jeg løf­ter ked­len og be­gyn­der at ha­el­de det ko­gen­de vand over min høj­re fod

Og nu for­sø­ger hun så end­nu en gang at skri­ve det ud af sin krop. Bl.a. med hi­sto­ri­en om, hvor langt hun var vil­lig til at gå for at slip­pe ud af ma­re­rid­tet. Nem­lig ved at gø­re ska­de på sig selv.

»Jeg løf­ter ked­len og be­gyn­der at ha­el­de det ko­gen­de vand over min

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.