Le­ger med 200 mio. kr.

BT - - NYHEDER -

IN­VE­STE­RING

Men in­ve­ste­rin­ger­ne gi­ver ik­ke Lars Sei­er Christensen, der Iføl­ge den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Ber­ling­s­ke Bu­si­ness er god for ca. 3,1 mil­li­ar­der kro­ner, søvn­lø­se na­et­ter. En for­nuf­tig for­ret­ning »Der jo lidt pa­pir­pen­ge, ind­til jeg sa­el­ger, så jeg går ik­ke så meget op i, om det har me­re va­er­di i dag end i går.«

»Det er mi­ne eg­ne pen­ge, så jeg til­la­der mig at gø­re, hvad jeg har lyst til. Jeg skal jo ik­ke ha­ve man­dat fra en mas­se in­ve­sto­rer, og det gi­ver mig selv­føl­ge­lig en stør­re fri­hed. Men det er hel­ler ik­ke så­dan, at jeg ba­re ka­ster pen­ge ef­ter no­get, og så gør det ik­ke no­get, hvis jeg ta­ber på det, hvis ba­re det er sjovt. Alt er selv­føl­ge­lig med en in­ten­tion om, at det skal va­e­re for­nuf­tig for­ret­ning,« si­ger Lars Sei­er Christensen.

Og han er langt­fra ved at klat­te mil­li­ard­for­mu­en va­ek.

»85 pct. af min for­mue står i Saxo Bank-ak­tier. Så la­en­ge det går godt for Saxo Bank, lig­ger de og­så trygt og godt der. Det jeg har gjort, er, at jeg har he­vet et par hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner ud i for­bin­del­se med for­skel­li­ge salgs­pro­ces­ser, og det er så dem, jeg in­ve­ste­rer i de her min­dre pro­jek­ter,« si­ger Lars Sei­er Christensen.

Og se­ne­st har han alt­så in­ve­ste­ret i den nye dat­in­gapp Spo­sing, som skul­le skil­le sig ud fra kon­kur­ren­ter­ne ved at gø­re det mu­ligt for sing­ler at tjek­ke ind på spe­ci­fik­ke ba­rer, caféer el­ler festi­va­ler, hvor de en­ten er el­ler har pla­ner om at kom­me, og så se, hvem der kom­mer af an­dre sing­ler.

Nav­net Spo­sing er en for­kor­tel­se af sup­po­sing dvs. ‘for­mode’ el­ler ‘an­ta­ge’. Lars Sei­er Christensen in­drøm­mer, at ap­pen er i hård kon­kur­ren­ce, da der al­le­re­de er nog­le sto­re etab­le­re­de dat­in­gap­ps på mar­ke­det, blandt an­det Tin­der og Hap­pn.

»Det er et sva­ert mar­ked, for kon­kur­ren­cen er hård, og jeg må da og­så in­drøm­me, at det er et longs­hot,« si­ger han. Det er mi­ne eg­ne pen­ge, så jeg til­la­der mig at gø­re, hvad jeg har lyst til. Jeg skal jo ik­ke ha­ve man­dat fra en mas­se in­ve­sto­rer, og det gi­ver mig selv­føl­ge­lig en stør­re fri­hed. Men det er hel­ler ik­ke så­dan, at jeg ba­re ka­ster pen­ge ef­ter no­get, og så gør det ik­ke no­get, hvis jeg ta­ber på det, hvis ba­re det er sjovt

Hvor stort et be­løb han har in­ve­ste­ret, vil han ik­ke ud med, men han si­ger, at ‘det ka­em­per med at bli­ve et etcif­ret mil­li­onbe­løb’.

»Men det kan sag­tens va­e­re, at jeg vil sky­de fle­re pen­ge i det, men nu skal vi li­ge te­ste kon­cep­tet,« si­ger han og til­fø­jer, at ap­pen ik­ke er af ‘den pro­miskuø­se slags’.

Det er ik­ke eget be­hov for at fin­de ma­ge, der har få­et Lars Sei­er Christensen til at ka­ste sig over ap­pen.

Han er nem­lig gift med Yvon­ne, som han har fem døtre med. Idéen kom deri­mod ef­ter en hen­ven­del­se fra et par fa­mi­lie­fa­ed­re, der som et fri­tidspro­jekt hav­de ar­bej­det på en app igen­nem halvan­det år, og nu var ved at gå lidt i stå.

»De vir­ker som nog­le hård­t­ar­bej­den­de folk, der vir­ke­lig ger­ne vil det her. Så vi blev eni­ge om, at jeg la­ve­de en in­ve­ste­ring i det, så de kun­ne kom­me vi­de­re,« si­ger Lars Sei­er Christensen. Pro­jek­ter­ne hol­der ham i gang Han får rig­tig man­ge hen­ven­del­ser fra folk, der vil ha­ve, at han skal sky­de pen­ge i li­ge pra­e­cis de­res pro­jekt.

»Man kan sø­ge på min hjem­mesi­de, og der er ty­pisk 100-150, der sø­ger om må­ne­den. Så der er nok at se til for mig og mi­ne rå­d­gi­ve­re. Men jeg kan jo ik­ke kig­ge på 1.000 sel­ska­ber og se, hvem der er det na­e­ste Fa­ce­book el­ler Goog­le, så man er nødt til at spre­de in­ve­ste­rin­ger­ne lidt ud, og så sat­ser jeg på den sta­ti­sti­ske sand­syn­lig­hed, som si­ger, at no­get vil gå godt og an­det min­dre godt,« si­ger han.

Lars Sei­er Christensen forta­el­ler, at de man­ge pro­jek­ter hol­der ham i gang.

»Jeg kan be­stemt godt li­de at lig­ge på Mid­del­ha­vet et par da­ge og få mig et godt må­l­tid mad, men det kan jeg jo ik­ke gø­re på fuld tid. Det er sjovt at in­ve­ste­re, og det hol­der mig i li­ve. Jeg får en mas­se in­put, og det er sjovt med den spe­ci­el­le stem­ning, der er i helt un­ge sel­ska­ber,« si­ger Lars Sei­er Christensen. Ge­ra­ni­um: I 2015 køb­te Lars Sei­er Christensen Mi­che­lin-re­stau­ran­ten Ge­ra­ni­um, der blandt an­det har den kend­te kok Rasmus Ko­fo­ed i køk­ke­net. Re­stau­ran­ten hav­de i de fo­re­gå­en­de år gi­vet un­der­skud. Rung­sted Is­ho­ck­ey: Lars Sei­er Christensen køb­te i 2015 43 pro­cent af ak­tier­ne i Rung­sted Is­ho­ck­ey. I år har klub­ben så skif­tet navn til Rung­sted Sei­er Ca­pi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.