Ja, unavn­giv­ne kil­der er ik­ke tro­va­er­di­ge

BT - - DEBAT -

UL­RIK WILBEK

os godt til VM-slut­run­den til ja­nu­ar, an­det mig, der har talt med nog­le kra­e­ver, at vi har en meget stor til­lid til hin­an­den i af de ano­ny­me kil­der, så jeg står selv­føl­ge­lig 100 for­hold til he­le den her si­tu­a­tion, der er op­stå­et. Gud­munds­son pro­cent på mål for vo­res hi­sto­rie om, at der har va­e­ret og jeg har selv den op­fat­tel­se, at vi har et ta­le om en mu­lig fy­ring af Gud­munds­son fra Wil­be­ks godt for­hold til hin­an­den. Men det er der så nog­le si­de. Det er jo klart, at kil­der­ne ik­ke vil stå frem, for unavn­giv­ne kil­der, der kan forta­el­le, at vi ik­ke har. Det det ri­si­ke­rer at få kon­se­kven­ser for de­res kar­ri­e­re. For ae­r­grer mig, de ik­ke tør stå frem. For så bli­ver det lidt at få den­ne slags hi­sto­ri­er frem kan man nog­le gan­ge søgt. Og det er ik­ke sa­er­lig tro­va­er­digt at la­ve hi­sto­ri­er bli­ve nødt til at bru­ge ano­ny­me kil­der. på nog­le kil­der, som in­gen ved, hvem er. På den må­de kan det Gud­munds­son va­e­re, der er nog­le jour­na­li­ster,

og jeg har selv der øn­sker at la­ve den vinkling, de nu li­ge sy­nes er sjov. den op­fat­tel­se, at vi har et godt for­hold til hin­an­den

AT VI KLA­RER

hav­de en ar­ti­kel li­ge in­den OL-fi­na­len med over­skrif­ten »Wilbek: Jeg kun­ne ha­ve fy­ret Gud­munds­son for la­engst«, gik det galt. Jeg for­søg­te at for­kla­re, at vi kun­ne ha­ve fy­ret Gud­mun­dur, hvis man ude­luk­ken­de så på re­sul­ta­ter­ne, men at det er me­re nu­an­ce­ret end som så. Man vur­de­rer det ik­ke kun på bag­grund af vund­ne el­ler tab­te kam­pe og mester­ska­ber. Det hand­ler og­så om pro­ces­sen. Man ser på, hvor­dan for­lø­bet har va­e­ret, hvor­dan til­freds­he­den har va­e­ret, og hvor­dan kam­pe­ne har ud­for­met sig. Men ef­ter den ar­ti­kel har det lig­get lidt i luf­ten, at jeg vil­le fy­re Gud­munds­son, selv­om det på in­tet tids­punkt har va­e­ret på ta­le. Des­u­den skal der et helt for­bund til at fy­re ham. Og vi har la­vet en tre­årig af­ta­le med Gud­mun­dur, som pri­ma­ert gik på, at vi skul­le ha­ve et godt re­sul­tat til OL. Det fik vi jo, og der­for fort­sa­et­ter hans af­ta­le ti­den ud.

AL­LE­RE­DE DA BT DET ER BLANDT

at si­ge, at der i la­en­ge­re tid har va­e­ret util­freds­hed med Gud­munds­sons stil hos fle­re spil­le­re. Det er og­så der­for, at det over­ho­ve­det kun­ne bli­ve et tema for Wilbek at dis­ku­te­re en øje­blik­ke­lig fy­ring med spil­ler­ne ef­ter ne­der­la­get til Kro­a­tien i grup­pe­spil­let. Al­li­ge­vel er det uhørt, at den si­tu­a­tion op­stod midt i tur­ne­rin­gen - og det er end­nu me­re op­sigtsva­ek­ken­de, at det over­ho­ve­det kom til at fyl­de no­get da­gen ef­ter fi­na­len, hvor dan­sker­ne stod med gul­det om hal­sen. Og selv­føl­ge­lig får den her si­tu­a­tion kon­se­kven­ser for sam­ar­bej­det mel­lem Wilbek og Gud­munds­son. Jeg ved, at land­stra­e­ne­ren tid­li­ge­re har va­e­ret fru­stre­ret over fle­re ting i sam­ar­bej­det med Wilbek, og den­ne ud­vik­ling er på in­gen må­de gavn­lig for de­res for­hold. Gud­munds­son vil jo stå til­ba­ge og fø­le sig for­rå­dt af sin na­er­me­ste chef, og der venter et enormt stort ar­bej­de med at genop­ret­te ba­re et mini­mum af til­lid. Hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re. Dansk Hånd­bold For­bunds kom­men­de drøf­tel­ser om en kon­trakt­for­la­en­gel­se med Gud­munds­son vil gi­ve os svar på det.

DET ER VIG­TIGT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.