Bliv klar til su­per tirs­dag

BT - - DEBAT -

Ef­ter­å­rets sto­re po­li­ti­ske brag sky­des i gang i mor­gen, når re­ge­rin­gen pra­e­sen­te­rer sit for­slag til fi­nans­lov, øko­no­misk re­de­gø­rel­se og det vig­tig­ste ele­ment: 2025-pla­nen. Selv­om pla­nens ind­hold ven­tes med spa­en­ding, de ef­ter­føl­gen­de for­hand­lin­ger ser sva­e­re ud, og in­gen tror på - men hel­ler ik­ke tør ude­luk­ke - at det he­le en­der i valg, så er der meget, der vil va­e­re, som det ple­jer. Der­for får du her en gu­i­de til, hvor­dan du kom­mer igen­nem den før­ste uge.

Der fin­des na­ep­pe den te­o­re­ti­ske dan­sker, som ik­ke bli­ver be­rørt af de be­slut­nin­ger, som bli­ver truf­fet i ef­ter­å­ret Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

NOR­MALT TA­LER MAN om stil­hed før storm, men med den­ne slags ud­spil er det i ste­det stra­te­gi­ske la­ek før rå­be­kon­kur­ren­ce. Re­ge­rin­gen smi­der et par velvalg­te lun­ser ud før tid, for­di man skal fodre ba­e­stet (pres­sen), hvis ik­ke man vil ae­des af den. Lun­ser får så til gen­ga­eld for­nem da­ek­ning og får lov at sa­et­te sig hos la­e­se­re og se­e­re. Det var f.eks. be­ske­den om, at E45 skal ud­vi­des. For op­po­si­tio­nen hand­ler det om at flyt­te fo­kus hen på pro­ble­mer, som det ske­te i går, da der blev rejst en de­bat om, hvor­vidt stats­mi­ni­ste­ren be­går løf­te­brud, hvis han pil­ler ved SU’en. TIRS­DAG VIL RE­GE­RIN­GEN så druk­ne os al­le sam­men i in­for­ma­tio­ner, pu­bli­ka­tio­ner og pres­se­mø­der. Det er va­erd at be­ma­er­ke, at re­ge­rin­gen øn­sker at over­skyg­ge sit eget for­slag til fi­nans­lov med sin 2025-plan. Det teg­ner ke­de­ligt og/el­ler dystert. Men in­den da har re­ge­rin­gens mi­ni­stre brugt tid og kra­ef­ter på i for­tro­lig­hed at in­for­me­re for­skel­li­ge in­ter­es­sen­ter om, at de kan gla­e­de sig til det­te el­ler hint. Det ga­el­der om at få de gla­de mod­ta­ge­re til at lar­me og i øv­rigt få folk, der fyl­der no­get i de­bat­ten, til at for­stå, hvad re­ge­rin­gen har ta­enkt. SÅ SNART STO­RE pra­e­sen­ta­tions­dag - el­ler su­per tirs­dag - er over­stå­et, ind­le­des rå­be­kon­kur­ren­cen. Al­le par­ti­er vil ka­em­pe om at få sat en be­stemt over­skrift på na­e­ste dags gen­gi­vel­se af, hvad det he­le hand­ler om. Men oveni det skal man la­eg­ge, at al­le hån­de ta­en­ket­an­ke, bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner, in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, eks­per­ter og in­ter­es­sen­ter og­så vil rå­be de­res ud­la­eg­ning af tin­ge­ne ud over de sa­ge­s­lø­se be­trag­te­re. Det bli­ver et in­fer­no af på­stan­de, un­der­byg­get

af et in­fer­no af mod­stri­den­de be­reg­nin­ger, er­fa­rin­ger, fakta og be­skyld­nin­ger. Det er mel­lem­reg­nin­ger!

SKAL MAN SÅ ba­re slå op i ba­nen og ven­te, til for­hand­lin­ger­ne slut­ter en­gang i ef­ter­å­ret? Det vil va­e­re en fejl, for al­le har mu­lig­hed for at på­vir­ke pro­ces­sen un­der­vejs gen­nem or­ga­ni­sa­tio­ner, par­ti­er, of­fent­ligt fo­kus og me­re el­ler min­dre luk­ke­de net­va­erk. Og der fin­des na­ep­pe den te­o­re­ti­ske dan­sker, som ik­ke bli­ver be­rørt af de be­slut­nin­ger, som bli­ver truf­fet i ef­ter­å­ret.

DET MAN I før­ste om­gang skal ha­ef­te sig ved, er, hvil­ke for­slag der kom­mer på ve­to-li­sten. Hvem ude­luk­ker hvad fra be­gyn­del­sen. Al­le­re­de på søn­dag vil man ha­ve et over­blik over, hvor der er lagt stopklod­ser for­an re­ge­rin­gen. De er sja­el­dent mel­lem­reg­nin­ger. Men man skal og­så la­eg­ge ma­er­ke til, om stopklod­ser­ne er la­vet af skum­gum­mi el­ler be­ton. Det af­gø­ren­de er dog al­drig, hvad én af­sen­der si­ger, men som al­tid i dansk po­li­tik, om man kan fin­de 90 man­da­ter et sted i vir­var­ret. Så det er frem med reg­ne­ma­ski­nen. Him­len vil va­e­re sort af tal nu!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.