- 40 ÅR I BRAENDPUNKTERNE

BT - - NYHEDER -

BT 100 ÅR et kug­le­lyn og send­te stri­be­vis af repor­ta­ger hjem til la­e­ser­ne, uan­set om det var fra Bei­rut el­ler Bøv­ling­b­jerg, Ja­kar­ta el­ler Jy­derup, Was­hin­g­ton el­ler Val­lens­ba­ek.

Den navn­kun­di­ge repor­ters hi­sto­rie er der­for langt hen ad vej­en og­så BTs hi­sto­rie. To kuf­fer­ter stod al­tid klar Ons­dag den 31. au­gust run­der BT 100 år, og der går en li­ge linje fra den idé, bla­dets grund­la­eg­ger Hen­ry Hells­sen lag­de frem i 1916, til det, Ber­tel Thom­sen på la­e­ser­nes veg­ne le­ve­de og ån­de­de for og le­ve­re­de gen­nem fi­re år­ti­er.

»Jeg er stolt af at ha­ve va­e­ret an­sat på BT og fø­ler det som et umå­de­ligt pri­vil­e­gi­um at ha­ve haft mu­lig­hed for at skil­dre vir­ke­lig­he­den så bredt og in­den­for så man­ge gen­rer. Jeg har al­tid op­fat­tet mig selv som ver­dens­repor­ter, og det gjor­de de vist og­så på BTs ho­ved­re­dak­tion, for de rin­ge­de al­tid som det før­ste til mig, hvis der ske­te no­get, vi skul­le af sted til. Der­for hav­de jeg al­tid to kuf­fer­ter stå­en­de pak­ket og klar, så jeg kun­ne kom­me ud ad dø­ren i en fart. Den ene kuf­fert med tøj, der var brug for, hvis jeg skul­le nord­på. Den an­den med tøj, der var brug for, hvis jeg skul­le syd­på. Jeg vil­le jo ger­ne selv ha­ve de sto­re op­le­vel­ser, og jeg vil­le sam­ti­dig ger­ne bi­brin­ge la­e­ser­ne op­le­vel­ser­ne. Det, jeg har skre­vet gen­nem åre­ne, er ik­ke no­get, jeg har sam­let op et el­ler an­det sted. Jeg har va­e­ret der selv, og jeg har for­mid­let tin­ge­ne, som jeg har op­le­vet dem,« si­ger Ber­tel Thom­sen, som den­ne dag, kort før BTs 100 års fød­sels­dag, har in­vi­te­ret in­den­for i sin mo­der­ne og smuk­ke 1. sals lej­lig­hed, hvor­fra der er ud­sigt til dyb­grøn skov og en­ge i ud­kan­ten af Kol­ding.

Han har skre­vet om så meget for­skel­ligt og in­den­for så man­ge fel­ter, at han ik­ke kan ud­pe­ge én be­stemt hi­sto­rie som den, der står al­ler­sta­er­ke­st for ham.

For, som den al­dren­de repor­ter på­pe­ger, af­ha­en­ger det helt af sam­men­ha­en­gen og si­tu­a­tio­nen.

En kul­de­gy­sen­de in­tens sam­ta­le og in­ter­view med et dybt ulyk­ke­ligt ae­g­te­par, hvis min­dre­åri­ge dat­ter få ti­mer for­in­den er ble­vet dra­ebt af en seksu­al­for­bry­der, er i sa­gens na­tur van­ske­lig at sam­men­lig­ne og sa­et­te di­rek­te over for ek­sem­pel­vis en front­be­ret­ning fra Tel Aviv, hvor Scud-mis­si­ler af­sendt af Sad­dam Hus­se­ins ha­er ri­si­ke­rer at lan­de for fød­der­ne af en hvert øje­blik. In­tet var umu­ligt Én ting er sik­kert: År­ti­er til­ba­ge var der helt an­dre ar­bejds­vil­kår, end der er i dag.

»Hvis man selv var indstil­let på det, var der fak­tisk ik­ke no­get, der ik­ke kun­ne la­de gø­re. Da vi f.eks. i 1964 da­ek­ke­de Mo­na-sa­gen, hvor sy­våri­ge Mo­na plud­se­lig for­svandt på vej til sko­le ved Svend­borg, blev der sat en meget stor ef­ter­søg­ning i gang med fle­re hund­re­de fri­vil­li­ge i et stort skov­om­rå­de. Det var en ka­em­pe sag, og det var selv­føl­ge­lig en ka­em­pe hi­sto­rie i BT. Jeg vil­le så ta­et på be­gi­ven­he­der­ne som over­ho­ve­det mu­ligt, så jeg rin­ge­de til che­fre­dak­tør Mor­ten Pedersen og sag­de: Mor­ten - jeg skal bru­ge en he­li­kop­ter! Han sva­re­de ba­re: øH­vor­for i alverden rin­ger du og for­styr­rer mig med det?’,« ly­der det med et grin fra Ber­tel Thom­sen, der den­gang i en fart fik re­kvi­re­ret en he­li­kop­ter, som den lo­ka­le po­li­ti­chef i øv­rigt kom med op i.

Li­get af Mo­na blev en må­ned se­ne­re fun­det i to pa­pir­sa­ek­ke ved Nør­re­sø, 20 km fra ste­det hvor hen­des cy­kel lå. Og den 38-åri­ge ger­nings­mand blev idømt livsva­rigt fa­engsel for dra­bet.

Selv om Ber­tel Thom­sen for la­engst er gå­et på pen­sion, er han sta­dig jour­na­list helt ind til be­net, og han hol­der sig som få op­da­te­ret på stort og småt.

Hver for­mid­dag ta­ger han fra hjem­met og ind til Kol­ding Bi­bli­o­tek, hvor han i tre ti­mer plø­jer sig gen­nem 10-12 fri­ske avi­ser.

Så på sam­me må­de, som han i sin ak­ti­ve BT-kar­ri­e­re var på plet­ten og rap­por­te­re­de hjem til la­e­ser­ne fra bå­de Bei­rut og Børg­lum, har han nu som tid­li­ge­re styr på, hvad der helt ak­tu­elt rø­rer sig ude og hjem­me. Og har en klar me­ning om det:

»Jeg er dybt, dybt be­kym­ret for de men­ne­sker i USA, der er re­pra­e­sen­te­ret af Re­pu­bli­ka­ner­ne. De er ved at bli­ve fuld­sta­en­dig øde­lagt af den kan­di­dat, de selv har valgt. Og jeg er dybt, dybt be­kym­ret for, om Hil­lary Cl­in­ton har va­e­ret el­ler vil va­e­re alt for lem­fa­el­dig i sin om­gang med for­tro­ligt ma­te­ri­a­le, som jo kan ha­ve ind­fly­del­se på os al­le sam­men,« si­ger Ber­tel Thom­sen.

Og ret­ter så blik­ket mod den ak­tu­el­le si­tu­a­tion her­hjem­me:

»Hvis vi fort­sat skal be­va­re vo­res vel­fa­erds­sam­fund, tror jeg, det er vig­tigt, at vi ik­ke af­gi­ver alt for meget i re­la­tion til flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen. Men det er så én ting. Hvad der vir­ke­lig be­kym­rer mig, er, at en of­fent­lig myn­dig­hed som Skat uden vi­de­re og på grund af ren slen­dri­an kan la­de sig svind­le for 12,3 mil­li­ar­der kro­ner. Det er jo helt ufat­te­ligt, at det kan la­de sig gø­re. Li­ge­som jeg hel­ler ik­ke fat­ter, at f.eks. Re­gion Syd­dan­mark ’kom­mer til’ at ud­be­ta­le 31 mil­li­o­ner kro­ner til Bios ved en fejl. Vel at ma­er­ke en fejl, som kun er ble­vet op­da­get, for­di der har va­e­ret nog­le dyg­ti­ge jour­na­li­ster, der har op­da­get det,« som han si­ger. Enorm respekt Ber­tel Thom­sen har enorm respekt for den ind­sats, dan­ske sol­da­ter gør. Og han har - i bla­dets tje­ne­ste, for­stås - i sin tid så­gar va­e­ret til op­ta­gel­ses­prø­ve til Ja­e­ger­kor­p­set.

Li­ge­som han gen­nem åre­ne har rap­por­te­ret fra kri­ge i bl.a. Mel­le­mø­sten, Viet­nam og Afri­ka.

Men vå­ben valg­te han selv fra al­le­re­de i 1948, da han skul­le aftje­ne sin va­er­nepligt. Han søg­te ind til Ci­vil­for­sva­ret, hvor han si­den blev of­fi­cer og sek­tions­chef.

»Jeg syn­tes, det var me­re ae­delt at va­e­re med til at red­de folk i ste­det for at sky­de dem. Det sy­nes jeg sta­dig,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.