Vildt boom: 120 nye par­ti­er er på vej

BT - - NYHEDER -

Hvis ik­ke Løk­ke ud­skri­ver valg i mor­gen, skal vi nok nå det. Jeg reg­ner med, at vi når i land her til ef­ter­å­ret Stig Grenov, Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne OPSTILLING sva­ren­de til 0,8 pct. og kla­re­de ik­ke spa­er­re­gra­en­sen.

Rets­for­bun­det er og­så godt med. Li­ge nu har man ind­sam­let en tred­je­del, op­ly­ser lands­for­mand Jan Mø­gel­b­jerg.

»Når vi er ude at sam­le ind, spør­ger folk: Le­ver i end­nu,« si­ger han.

Knap så godt ser det ud for Cen­ter­par­ti­et, der blev stif­tet sam­ti­dig med Ny Al­li­an­ce i 2007. Man mi­ste­de 200 god­kend­te un­der­skrif­ter ved over­gan­gen fra den gam­le ma­nu­el­le ind­sam­lings­me­to­de til det nye di­gi­ta­le sy­stem.

»Vi be­gyn­der for­fra til for­å­ret 2017,« si­ger Cen­ter­par­tiets for­mand Per Schultz-Knudsen.

Må­ske skal par­ti­er­nes eg­ne op­gø­rel­ser ta­ges med en gran salt. Så­le­des op­ly­ser So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, at par­ti­er­ne i alt har ind­sam­let godt 30.000 er­kla­e­rin­ger via det di­gi­ta­le sy­stem.

Af prin­ci­pi­el­le grun­de øn­sker mi­ni­ste­ri­et ik­ke at of­fent­lig­gø­re, hvor man­ge er­kla­e­rin­ger hvert en­kelt par­ti har ind­sam­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.