In­di­a­ne­re og olie­ma­end stri­des på pra­e­ri­en

BT - - NYHEDER -

DET VIL­DE VE­STEN Kon­flik­ten mel­lem olie­in­ter­es­ser og siouxin­di­a­ner­ne i den ame­ri­kan­ske del­stat North Dako­ta spidser til. Den har ul­met si­den april. Fle­re gan­ge har en stem­ning, der va­ek­ker min­der om Det Vil­de Ve­sten, bredt sig på pra­e­ri­en.

Vre­de siouxin­di­a­ne­re til he­st de­mon­stre­rer mod en oli­e­rør­led­ning, der gra­ves ned ved Can­non Ball, syd for del­sta­tens ho­ved­stad Bis­marck. Det lo­ka­le po­li­ti har op­stil­let bar­ri­ka­der for at be­skyt­te ar­bej­der­ne.

Iføl­ge Te­xas-fir­ma­et Ener­gy Trans­fer Part­ners, der gra­ver den over 1.700 ki­lo­me­ter lan­ge rør­led­ning Dako­ta Ac­cess ned i fi­re sta­ter, har ar­bej­det fle­re gan­ge lig­get stil­le på grund af de vre­de in­di­a­ne­re.

De har slå­et lejr ta­et ved. Lo­ka­la­vi­sen Bis­marck Tri­bu­ne skri­ver, at der er må­ske 2000 in­di­a­ne­re på ste­det. De er kom­met fra an­dre re­gio­ner for at hja­el­pe sioux­stam­men.

Der er toilet­vog­ne, vand­be­hol­de­re, trai­le­re med me­di­cin og meget an­det.

Rør­led­nin­gen gra­ves iføl­ge ame­ri­kan­ske me­di­er ned på pri­va­te­jet jord, men der er og­så vand­løb og flo­der, som ejes af for­bunds­sta­ten USA.

Led­nin­gen skal gå un­der Mis­souri Ri­ver ved stam­men Stan­ding Ro­ck Sioux’ re­ser­vat.

In­di­a­ner­ne fryg­ter, at et på rør­led­nin­gen kan øde­la­eg­ge stam­mens vand­for­sy­ning. Des­u­den har myn­dig­he­der ta­get for lidt hen­syn til sioux­stam­mens hi­sto­ri­ske og kul­tu­rel­le for­hold til flo­den og lan­det, ly­der kri­tik­ken.

»Vor hi­sto­rie for­bin­der os. Al­le vo­re ån­de­li­ge for­bin­del­ser går tabt, når vo­re ste­der øde­la­eg­ges,« si­ger David Ar­cham­bault, le­der af Stan­ding Ro­ck Sioux-stam­men, til avi­sen In­di­an Co­un­try Me­dia Network.

Siouxer­ne har før ka­em­pet mod myn­dig­he­der­ne. For 140 år si­den, da re­ser­va­tet var no­get stør­re, ud­ka­em­pe­de siouxin­di­a­ner­ne med Sit­ting Bull og Cra­zy Hor­se som le­de­re nog­le dra­be­li­ge slag mod USA’s ha­er, blandt an­det ved Litt­le Big Horn i na­bo­sta­ten Mon­ta­na.

»Det­te er vo­res hjem­land,« si­ger Phil­lis Yo­ung, en in­di­a­ner fra Stan­ding Ro­ck Sioux­stam­men, til New York Ti­mes. »Vi er ’Dako­ta’. ’Dako­ta’ be­ty­der ’ven’ el­ler ’al­li­e­ret’. Dako­ta Ac­cess har ta­get vort navn.

Avi­sen skri­ver, at po­li­ti­folk på et tids­punkt trak sig til­ba­ge, da de stod over for en stor in­di­a­ner­styr­ke til he­st.

She­rif Ky­le Kir­ch­mei­er fra Mor­ton Co­un­ty le­der ar­bej­det med sik­ker­he­den på ste­det. Han har iføl­ge New York Ti­mes talt om rap­por­ter om vå­ben og sky­de­ri ved de­mon­stra­tio­ner. In­di­a­ner­ne: Vi er fre­de­li­ge På et tids­punkt skal in­di­a­ner­ne og­så ha­ve gjort sig klar til at ka­ste med rør­bom­ber.

Pjat, si­ger sioux­le­de­re. De­mon­stra­tio­ner­ne er fre­de­li­ge. Vå­ben, narko­ti­ka og al­ko­hol er for­budt. Det, der si­ges at va­e­re rør­bom­ber, er for­ment­lig en for­kert beskri­vel­se af sa­er­li­ge tra­epi­ber med spi­ri­tu­el be­tyd­ning, som sen­des rundt mel­lem in­di­a­ner­ne.

I øje­blik­ket er si­tu­a­tio­nen fast­låst. In­di­a­ner­ne har bedt de fø­de­ra­le dom­sto­le om at stop­pe rør­led­nin­gen ved de­res re­ser­vat. Sa­gen be­hand­les ved en dom­stol i Was­hin­g­ton DC, og dom­me­ren har med­delt, at han er klar med en af­gø­rel­se se­ne­st 9. sep­tem­ber.

She­rif Kir­ch­mei­er si­ger, at ar­bej­det med rør­led­nin­gen kan fort­sa­et­te, men kun hvis myn­dig­he­der­ne vur­de­rer, at det trods de­mon­stra­tio­ner­ne er sik­kert, skri­ver avi­sen Bis­marck Tri­bu­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.