Til­ba­ge til frem­ti­den

Må­ske er vi igen ved at va­e­re til­ba­ge ved de go­de gam­le da­ge, hv­vor Brønd­by og FC Kø­ben­havn ka­em­pe­de om su­per­liga­tit­len. Stå­le Sol­bak­ken var im­po­ne­ret over Brønd­bys ni­veau i gårs­da­gens kø­ben­havn­ske der­by

BT - - SPORTEN - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg og Mads Kind­berg Ni­el­sen | joko@sporten.dk, ni­el@sporten.dk

Høj vo­kal, flot­te ti­fo­er og mas­ser af in­ten­si­tet. Det har egent­lig al­tid lug­tet lidt af de go­de, gam­le da­ge uden for ba­nen, når Brønd­by og FC Kø­ben­havn har mød­tes tid­li­ge­re. AEr­kefjen­de­op­gø­ret har of­te haft in­ter­na­tio­nalt snit på til­sku­er­la­eg­ter­ne, hvil­ket og­så var til­fa­el­det i gårs­da­gens op­gør med en fan­ta­stisk ti­fo, røg og py­ro­tek­nik fra beg­ge lej­re. Hol­de­nes respek­ti­ve spil på ba­nen, deri­mod, har ik­ke al­tid kun­net mat­che om­gi­vel­ser­ne over en hel sa­e­son.

I ef­ter­hån­den man­ge sa­e­so­ner har FCK va­e­ret det bed­ste hold og vun­det mester­ska­ber­ne, mens Brønd­by er sun­ket bag­ud og har kig­get mis­un­de­ligt på det me­ste af ti­den. I den­ne sa­e­son kan ri­va­li­se­rin­gen må­ske nå til­ba­ge til de lidt me­re ja­evn­byr­di­ge da­ge, ser det ud til.

Ef­ter 1-1-kam­pen i går på Ves­teg­nen la­der det til, at Brønd­by har få­et en tra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, og en stil, der kan må­le sig med FCK og Stå­le Sol­bak­ken. Brønd­by var over­mat­chet fra kamp­start, men ka­em­pe­de sig til­ba­ge.

Og Sol­bak­ken me­ner i hvert fald, at ri­va­ler­ne er me­re end en døgn­flue og skal ta­ges se­ri­øst i mester­skabs­kam­pen.

»Jeg tror, at Brønd­by bli­ver sva­er at slå. Jeg sy­nes spe­ci­elt, at midt­ba­nen er sat godt sam­men med god fod­bold­for­stå­el­se. An­drew Hjulsa­ger har haft en fan­ta­stisk sa­e­son. De har et godt mix der.« Hvor ad­skil­ler Brønd­by sig nu un­der Zor­ni­ger fra de Brønd­by-hold, som du har mødt tid­li­ge­re?

»Der er sket en for­ma­tions­for­an­dring. De spil­ler meget me­re di­rek­te og spil­ler fle­re bol­de i la­eng­de­ret­nin­gen. Det gør de godt,« ly­der det fra nord­man­den. Bed­re end tid­li­ge­re hold Og­så FCK-midt­ba­ne­spil­le­ren Wil­li­am Kvist, der har va­e­ret vant til at mø­de Brønd­by i man­ge sa­e­so­ner, har no­te­ret en aen­dring.

»Brønd­by, kan jeg ma­er­ke, er bed­re end før. Og det er jo egent­lig ret flot i for­hold til, at de på pa­pi­ret har haft nog­le trup­per, der var me­re pro­fi­le­ret og lønt­un­ge­re end det her.

Men de ser kol­lek­tivt bed­re ud end no­gen­sin­de.«

FCK-an­fø­rer Thomas Dela­ney bak­ke­de op.

Ser du Brønd­by som den stør­ste kon­kur­rent i for­hold til mester­ska­bet?

»Ja, det er de nok. Jeg sy­nes, de spil­ler god fod­bold, så det kan vi godt si­ge.«

Hvor­dan ser du på det nye Brønd­by-hold un­der Zor­ni­ger?

»De her kam­pe er jo na­e­sten al­tid ens. In­ten­si­te­ten er, som vi ken­der den, men der var fle­re chan­cer, end der må­ske ple­jer at va­e­re. Det er må­ske og­så Brønd­bys stil at ska­be lidt me­re end de gan­ge, vi tid­li­ge­re har mødt dem,« sag­de an­fø­re­ren.

Brønd­by fø­rer i skri­ven­de stund Su­per­liga­en a po­int med FC Kø­ben­havn, men på en bed­re målsco­rer. Ale­ne det gør må­ske au­to­ma­tisk, at ve­s­tegns­klub­ben ef­ter­hån­den skal ud­rå­bes til en mester­skabs­a­spirant, men An­drew Hjulsa­ger men­te, at det vil­le va­e­re li­ge tid­ligt nok med så­dan en kon­klu­sion.

»Li­ge nu er vi der, men det er sva­ert at si­ge, hvor­dan det ser ud om fem kam­pe. Hvis vi fort­sa­et­ter med at ta­ge så hur­ti­ge skridt, som vi ind­til vi­de­re har gjort, og får byg­get på i vo­res spil­lestil, så fø­ler jeg, at vi kan va­e­re det.« Gi­der ik­ke at se kam­pen Der skal me­re end en før­ste­plads og et løf­tet Brønd­byhold til at gø­re den ty­ske

tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger til­freds. Han hav­de ik­ke lyst til at gen­se kam­pen, som han ple­jer at gø­re, for­tal­te han i går. Var det her den stør­ste test af dit hold?

»Nej. Jeg sy­nes, at Ber­lin (mod Hertha Ber­lin i Eu­ro­pa Le­ague, red.) og At­hen (Pa­nat­hin­ai­kos i Eu­ro­pa Le­ague, red.) var på et an­det ni­veau, for­di vi vid­ste, at vi skul­le pra­este­re på en helt spe­ci­el må­de. Vi skul­le sco­re mod Hertha på hjem­me­ba­ne for at ud­lig­ne de­res mål fra Ber­lin. Var FCK en bed­re mod­stan­der end Hertha og Pa­nat­hin­ai­kos?

»Ser du på, hvem de kan sa­et­te på ba­nen fra ba­en­ken, er det helt sik­kert det bed­ste in­di­vi­du­el­le hold i Dan­mark. De har flest pen­ge, som de har tjent i Eu­ro­pa Le­ague og Cham­pions Le­ague, så de har fortjent at ha­ve dem, men det gør vis­se ting nem­me­re,« si­ger ty­ske­ren, der kun vil se en­kel­te se­kven­ser fra kam­pen.

»Jeg tror ik­ke, jeg er in­ter­es­se­ret at se kam­pen (mod FCK, red.) igen, men jeg sy­nes, vi gjor­de det godt. Det var må­ske ik­ke den bed­ste pra­e­sta­tion, men det kan va­e­re, jeg ser på det an­der­le­des om et par da­ge, for mod­stan­de­ren var ut­ro­lig sta­erk,« lød det fra ty­ske­ren.

Zor­ni­ger kan uan­set hvad gla­e­de sig over at ha­ve co­a­chet Brønd­by til­ba­ge på det dan­ske fod­bold­land­kort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.