Ta­enk om det­te er Brønd­bys nye hver­dag...

BT - - SPORTEN - BENJA­MIN MUNK LUND, BTs SPORT­S­CHEF KOM­MEN­TAR

JEG FIK EN lang mail fra en la­e­ser i går, hvor jeg bå­de fik at vi­de, at jeg var us­ag­lig og fedtede for FC Kø­ben­havn, for­di jeg i BT i går så­dan i grove tra­ek hav­de skre­vet, at der li­ge nu ik­ke ek­si­ste­rer en re­el sport­s­lig ri­va­li­se­ring mel­lem FCK og Brønd­by. Den slags mails kom­mer nog­le gan­ge. Og den ene uge er det den ene klub, man er til­ha­en­ger af, den na­e­ste uge er det den an­den. Så­dan er det. JEG ME­NER SELV­FØL­GE­LIG sta­dig alt, hvad jeg skrev om, at ri­va­li­se­rin­gen mel­lem FCK og Brønd­by li­ge nu er fø­lel­ses­ma­es­sig, me­re end den er sport­s­lig. Og det me­ner jeg og­så, selv om jeg skri­ver det­te med gul kon­fet­ti rundt om fød­der­ne i mi­nut­ter­ne ef­ter på Brønd­by Sta­dion at ha­ve set Brønd­by ta­ge gårs­da­gens der­by me­re end flot op med FC Kø­ben­havn.

Det aen­drer ik­ke på, at vi sim­pelt­hen ba­re skyl­der os selv at hu­ske to ting li­ge nu.

For det før­ste, at vi er på vej ud af at trans­fer­vin­due, hvor FCK har hen­tet Pav­lovic, Falk, Gre­gus, Oko­re, Boi­le­sen. FCK har med an­dre ord en øko­no­mi, som gør, at Sol­bak­ken kan sam­men­sa­et­te sit hold ef­ter hø­je­ste stan­dard i dansk fod­bold.

Og for det an­det, at Ale­xan­der Zor­ni­ger li­ge nu får me­re end det mak­si­ma­le ud af den trup, han har til sin rå­dig­hed, og som han net­op ik­ke har sam­men­sat med man­ge pen­ge og ef­ter sit eget ho­ved. Det er selv­føl­ge­lig og­så hans job at få alt ud af det, han har, og det gør han med an­dre ord ret im­po­ne­ren­de. Men man kan ik­ke en­gang be­brej­de ham, hvis der bli­ver da­ge, hvor han med det nu­va­e­ren­de ma­te­ri­a­le sim­pelt­hen ik­ke kan la­ve de sam­me re­sul­ta­ter, som han gør li­ge nu.

Der er kun at buk­ke respekt­fuldt for, at Zor­ni­ger fik sendt et hjem­me­hold på ba­nen, der for­må­e­de at sa­et­te sig på an­den halv­leg

I GÅRS­DA­GENS OP­GØR mod FCK var Brønd­by isa­er i før­ste halv­leg vold­somt ud­for­dret af ga­ester­ne, der stres­se­de og pres­se­de Brønd­by i op­spil­let, hvor der blev la­vet man­ge fejl cen­tralt. Det var ta­et på ufat­te­ligt, at FCK ik­ke kom for­an i de før­ste 25 mi­nut­ter.

FCKs sto­re do­mi­nans før pau­sen gjor­de det kun ri­me­ligt, at ga­ester­ne før­te 1-0 ved pau­sen, men der er kun at buk­ke respekt­fuldt for, at Zor­ni­ger fik sendt et hjem­me­hold på ba­nen, der for­må­e­de at sa­et­te sig på an­den halv­leg, få ud­lig­net og jag­te sej­ren.

Det var et co­me­ba­ck, der var byg­get på bed­re spil, men og­så på al den ener­gi, som den nye ty­ske Brønd­by-tra­e­ner har le­ve­ret til klub­ben.

Den er så vold­som, at al­le der­u­de må hå­be på en af føl­gen­de to ting: En­ten at det, vi ser li­ge nu, kan sa­et­te sig og ma­ni­feste­re sig som den nye hver­dag. Al­ter­na­tivt at det al­drig bli­ver hver­dag igen.

Det Brønd­by-hold, vi så i går vil­le i ud­pra­e­get grad ik­ke ta­be.

Og det kan fø­les helt ab­surd at skri­ve, for hvil­ket hold vil no­gen­sin­de ta­be? Nej, in­gen. Men po­we­ren, hvor­med man jag­ter si­ne ting og for­sva­rer sin stolt­hed, vil al­tid va­e­re en på­vir­ke­lig stør­rel­se. Og i den pro­ces ram­mer Zor­ni­ger og hans spil­le­re li­ge i øje­blik­ket al­le de rig­ti­ge knap­per. MOD FCK KOM det (igen) i ud­pra­e­get grad til ud­tryk gen­nem spil­le­re som Jo­han Lars­son, An­drew Hjulsa­ger og Te­emu Puk­ki, der al­le ik­ke tid­li­ge­re har for­må­et at flyt­te hver­ken sig selv el­ler hold­kam­me­ra­ter­ne na­ev­ne­va­er­digt. Det gjor­de de med en brø­len­de voldsom­hed i går.

Det er godt gå­et af Zor­ni­ger, og der er be­stemt sta­dig liv i al­le de rig­ti­ge for­nem­mel­ser for Brønd­by ef­ter mø­det med FCK.

Et FCK-hold, der vil se til­ba­ge på au­gust og va­e­re me­re end til­freds.

Hol­det er i Cham­pions Le­ague, man har slå­et FC Midtjyl­land klart i Par­ken, man har over­stå­et en ude­kamp i Brønd­by. Det er så­dan set før­ste gang i fi­re sa­e­so­ner, at FCK har la­vet så­dan en sa­e­son­start.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.