Seks ting,vi la­er­te...

Her får du, hvad der er va­erd at ta­le om i dag ef­ter kø­ben­hhav­ner­ri­va­l­op­gø­ret. Det ta­el­ler blandt an­det Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sens pro­vo­ka­tio­ner og en ko­met fra Brønd­by

BT - - SPORTEN - • FOTO: LARS MØL­LER/AN­DERS KJAERBYE/BO AMSTRUP

FCK skal va­e­re skar­pe­re in­den Cham­pions Le­ague

Den står på Cham­pions Le­ague for FC Kø­ben­havn i den na­er­me­ste frem­tid. Og gud­ske­lov for det og Fod­bold­dan­mark. Men hvis kø­ben­hav­ner­ne skal gø­re sig no­gen som helst for­håb­ning om po­int i eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil, kra­e­ver det for­ment­lig, at hol­det ik­ke mis­bru­ger så man­ge chan­cer, som det var til­fa­el­det mod Brønd­by. I Su­per­liga­en går det må­ske an over en hel sa­e­son, for­di FC Kø­ben­havn umid­del­bart er så meget sta­er­ke­re end de fle­ste hold i ra­ek­ken, men det fun­ge­rer na­ep­pe mod Lei­ce­ster, Por­to og Club Brüg­ge. Ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken er­kend­te selv pro­ble­met ef­ter kam­pen. »Vi skab­te syv sto­re chan­cer og score­de kun ét mål. Det var no­gen­lun­de det sam­me mod AaB og APOEL. Det er vo­res sto­re akil­les­ha­el li­ge nu,« sag­de han.

Brønd­by skal ha­ve me­re bred­de

Det er nemt at si­ge. Det ved vi. Og jo, jo. Vi ved godt, det hand­ler om øko­no­misk for­må­en. ’FCK har fle­re pen­ge’. Det er no­te­ret. Men Brønd­by har brug for at hen­te et par for­sta­er­k­nin­ger til hol­det, in­den trans­fer­vin­du­et sma­ek­ker i. Ba­en­ken ser tynd ud, når man kig­ger på nav­ne­ne på de yder­ste man­da­ter. Der­for gi­ver det og­så god me­ning, at ven­stre­ba­ck­en la­der til at va­e­re en po­si­tion, som klub­ben får gar­de­ret sig på, mens midt­ba­nen og­så bør til­fø­jes med en ek­stra spil­ler til at kom­pen­se­re de star­ten­de spil­le­re. Zor­ni­gers spil­lestil kra­e­ver spil­le­re i frem­ra­gen­de form, og det er de fle­ste Brønd­by-spil­le­re og­så. Men un­ge spil­le­re vil bli­ve tra­et­te i lø­bet af en hel sa­e­son. De vil få brug for hvi­le fra tid til an­den. Så mon ik­ke Zor­ni­ger kan rå­de over et par yder­li­ge­re spil­le­re, in­den ons­dag bli­ver til tors­dag, og trans­fer­vin­du­et sma­ek­ker i.

Su­per­liga­ens bed­ste cen­tra­le midt­ba­ne til­hø­rer FCK

FC Kø­ben­havn har gan­ske vist få­et en no­get na­er op­ti­mal af­ta­le med Wer­der Bre­men, når det kom­mer til Thomas Dela­ney. De har få­et lov til at hol­de på ham til vin­ter, så han kan del­ta­ge i de vig­ti­ge Cham­pions Le­ague-kam­pe. Og selv­om FCK-hol­det har en frem­ra­gen­de bred­de, bli­ver det sva­ert at er­stat­te det mak­ker­skab, han ud­gør med ru­ti­ne­re­de Wil­li­am Kvist, der spil­le­de en pragt­kamp mod Brønd­by. Ni­veau­et da­le­de lidt i an­den halv­leg, men det spil, de to ud­vi­ste i de før­ste ty­ve mi­nut­ter, hø­rer til den in­ter­na­tio­na­le klas­se. Det gi­ver fin me­ning, at FCK er i Cham­pions Le­ague. De har ni­veau­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.