AGFs lyn-ned­t­ur

BT - - SPORTEN -

men det end­te med et 1-2-ne­der­lag. På la­eg­ter­ne kun­ne man med det sam­me ma­er­ke, at der var ta­le om ’Sla­get om Jyl­land’ - kam­pen mel­lem de to stør­ste, jy­ske by­er. Oven på 0-7-bla­ma­gen sang AaBs fans hå­nen­de mod­stan­der­nes sang ’Stol­te som få’, mens AGFs fans ved­hol­den­de skrå­le­de ’Jyl­lands ho­ved­stad’.

På ba­nen var det og­så in­tenst og un­der­hol­den­de. Ef­ter en må­l­løs før­ste halv­leg, der dog bød på mas­ser af bå­de sto­re fejl og sto­re chan­cer i beg­ge en­der, kom AGF fly­ven­de ud til an­den halv­leg. Isa­er var høj­re­ba­ck­en Ale­xan­der Ju­el An­der­sen fly­ven­de, da han blot to mi­nut­ter ef­ter pau­sen steg op og he­a­de­de et hjør­ne­s­park i kassen til 1-0.

Her­ef­ter spil­le­de Glen Rid­ders­holms trop­per di­sci­pli­ne­ret og holdt godt fast i kam­pen. Li­ge ind­til det gik fuld­sta­en­dig galt.

Med min­dre end 20 mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen var AGF sta­dig i front, men to per­son­li­ge fejl gjor­de, at to af ba­nens mest ekso­ti­ske spil­le­re - per­u­vi­an­ske Edi­son Fl­o­res og ca­mero­un­ske Chri­sti­an Bas­sog­og på kun to mi­nut­ter kun­ne gø­re det til hen­holds­vis 1-1 og 2-1 til AaB.

Det er ik­ke sva­ert at fo­re­stil­le sig Vi kom fra hel­ve­de, og nu er vi til­ba­ge med en so­lid pra­e­sta­tion. Det er det, vi skal byg­ge vi­de­re på fø­lel­sen af at smi­de al­le po­in­te­ne på gul­vet in­den for få mi­nut­ter. Men grun­det det go­de spil og kon­tra­ster­ne til kam­pen ugen for­in­den var AGF-tra­e­ner Glen Rid­ders­holm for­holds­vis til­freds og fortrøst­nings­fuld.

»Vi kom fra hel­ve­de, og nu er vi til­ba­ge med en so­lid pra­e­sta­tion. Det er det, vi skal byg­ge vi­de­re på. Vi hav­de hå­bet på, at vi kun­ne rej­se os med en or­dent­lig pra­e­sta­tion bå­de tak­tisk og fy­sisk, og det sy­nes jeg i den grad, at vi gjor­de. At vi så sam­ti­dig og­så be­gyn­der at spil­le fod­bold, gla­e­der mig da helt vildt,« lød det fra Glen Rid­ders­holm. En ’delt’ før­ste­plads Ef­ter sej­ren over AGF er AaB med fi­re sej­re og tre uaf­gjor­te fort­sat ube­sej­ret i den­ne sa­e­son. Og med Brønd­by og FC Kø­ben­havns ind­byr­des uaf­gjor­te re­sul­tat i går har nord­jy­der­ne fak­tisk li­ge så man­ge po­int, som de to københavner-klub­ber.

»I for­hold til ta­bel­len er vi top­hold. Vi hav­de slet ik­ke selv for­ven­tet, at vi vil­le lig­ge der. Vi har ik­ke spil­let det her fan­ta­sti­ske fod­bold, som nok nor­malt vil be­ret­ti­ge, at man lig­ger op­pe for­an,« sag­de AaBtra­e­ner Lars Søn­der­gaard ef­ter kam­pen.

Brønd­by og FCK er tra­di­tio­nen tro ind­til vi­de­re lø­bet med det me­ste af op­ma­er­k­som­he­den i Su­per­liga­en, mens AaB er flø­jet lidt me­re un­der ra­da­ren. Og det kan AaB-tra­e­ne­ren sag­tens for­stå.

»Brønd­by og FCK har fortjent at få så meget spot­light, som de har få­et. Beg­ge hold har gjort det ut­ro­ligt godt. Det er fint nok for mig, at de får lidt me­re op­ma­er­k­som­hed. Vi har ik­ke ba­re kørt der­u­dad, som vi gjor­de sid­ste ef­ter­år,« lød det fra Lars Søn­der­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.