Wilander for­ud­ser: Se­re­na vin­der US Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI mø­der i før­ste run­de den ven­stre­hån­de­de ame­ri­ka­ner Tay­l­or Town­send, der lig­ger num­mer 146 på ver­dens­rang­li­sten. Kam­pen spil­les i dag. OPTAKT Se­re­na Wil­li­ams vin­der da­mesing­le-tur­ne­rin­gen i årets US Open, der be­gyn­der i dag. Men hvem vin­der så i her­re­sing­le? Det er Mats Wilander no­get me­re usik­ker på. »Jeg me­ner, at An­dy Mur­ray er fa­vo­rit. Jeg tror, at selv Novak Djoko­vic vil an­er­ken­de, at Mur­ray er fa­vo­rit,« si­ger Mats Wilander om den ser­bi­ske ver­dens-et­ter og den skot­ske Wim­b­ledon-me­ster.

Sven­ske­ren byg­ger sin vur­de­ring på, at Novak Djoko­vic – der er for­sva­ren­de US Open-me­ster – røg tid­ligt ud bå­de i Wim­b­ledon og OL.

»Det be­tød meget for ham at vin­de French Open for før­ste gang, og si­den er der kom­met en re­ak­tion. Novak Djoko­vic er i øje­blik­ket ik­ke så god, som han har va­e­ret. Og det er de an­dre spil­le­re nok gla­de for, for når han er god, er han uhyg­ge­lig,« si­ger Mats Wilander.

»Det spa­en­den­de bli­ver, hvor­dan An­dy Mur­ray vil ta­ck­le, at han nu for før­ste gang er fa­vo­rit til en Grand Slam,« si­ger den 52-åri­ge ten­nis­le­gen­de.

Ro­ger Fe­de­rer, Schweiz, er ska­det og stil­ler ik­ke op. Mats Wilander har som out­si­de­re til tit­len Wim­b­ledon-fi­na­li­sten Mi­los Ra­o­nic fra Ca­na­da, Ma­rin Ci­lic fra Kro­a­tien samt Ra­fa­el Na­dal fra Spa­ni­en.

»Na­dal er gan­ske vist 30 år, men jeg tror ik­ke, han har vun­det sin sid­ste Grand Slam,« si­ger Mats Wilander, som i det he­le ta­get for­ud­ser en høj grad af ja­evn­byr­dig­hed i her­re­sing­le i de kom­men­de år.

»Og jeg me­ner, det er godt for her­rer­nes ten­nis, at det ik­ke er de sam­me, der vin­der he­le ti­den,« si­ger han og gen­ta­ger, at han er sik­ker på, at Se­re­na Wil­li­ams vin­der i da­mesing­le.

Sid­ste år tab­te ame­ri­ka­ne­ren yderst over­ra­sken­de i se­mi­fi­na­len til Ro­ber­ta Vin­ci fra Ita­li­en, som selv bag­ef­ter tab­te fi­na­len til lands­man­din­den Flavia Pen­net­ta, der fejre­de sej­ren med at stop­pe sin kar­ri­e­re.

Da Se­re­na Wil­li­ams i sommer vandt Wim­b­ledon, tan­ge­re­de hun ty­ske St­ef­fi Gr­afs re­kord med 22 Grand Slam-sej­re.

»Og ale­ne det, at hun kan sa­et­te re­kord ved at vin­de for 23. gang, gør, at jeg fø­ler mig over­be­vist om, at Se­re­na Wil­li­ams vin­der i år,« si­ger Mats Wilander. FØDT: 22. au­gust 1964 i Växjö, Sve­ri­ge Han brød igen­nem, da han som den den­gang yng­ste i 1982 vandt French Open (en re­kord, der i 1989 blev slå­et af Mi­cha­el Chang, USA). Vandt året ef­ter Au­stra­li­an Open som den til da­to yng­ste (18 år). Har i alt vun­det French Open og Au­stra­li­an Open tre gan­ge hver og US Open en gang. Bed­ste re­sul­tat i den sid­ste af de så­kald­te Grand Slam-tur­ne­rin­ger, Wim­b­ledon, er kvart­fi­na­len (tre gan­ge). Da de før­ste to Au­stra­li­an Open-sej­re kom i hus på gra­es – og den tred­je på hardcourt-un­der­lag – be­ty­der det, at Mats Wilander er en ud af kun to spil­le­re, der har vun­det mindst to Grand Slam-tur­ne­rin­ger på bå­de gra­es, grus (French Open) og hardcourt (US Open) to gan­ge. Den an­den er Ra­fa­el Na­dal, Spa­ni­en. Har vun­det Da­vis Cup med Sve­ri­ge tre gan­ge. Tab­te i 1982 en meget be­rømt kamp mod Jo­hn McEn­roe, USA, som tog seks ti­mer og 32 mi­nut­ter. Det er re­kord i Da­vis Cup-sam­men­ha­eng. Top­pe­de som num­mer 1 på ver­dens­rang­li­sten i 1988. Stop­pe­de kar­ri­e­ren i 1997. Har i de se­ne­ste man­ge år va­e­ret en meget po­pu­la­er va­ert på Eu­rosports ten­nis-pro­gram ’Ga­me, Set & Mats’.

MAN­DAG 29. AU­GUST 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.