’Det er mø­gir­ri

Pie­ters fløj fra de an­dre til slut

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW Det blev hel­ler ik­ke i år, at Eu­ro­pe­an Tour-golf­tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark fik en dansk vin­der. »Det er mø­gir­ri­te­ren­de. Den pr det vil­le ha­ve gi­vet os, kun­ne vi da godt ha­ve brugt. Men så har vi i ste­det no­get at gla­e­de os til fremad­ret­tet. Jeg er sik­ker på, at en dan­sker på et tids­punkt nok skal ry­ge til tops,« si­ger tur­ne­rin­gens øko­no­mi­ske ma­e­cen, Jysk-køb­mand Lars Lar­sen.

BT mø­der ham til en snak på to­mands­hånd på Him­mer­land Spa & Resorts vel­pla­ce­re­de ter­ras­se, hvor der er et fint kig til ba­nens hul 18. Her forta­el­ler han, at tur­ne­rin­gen i år ef­ter alt at døm­me får et un­der­skud på fi­re mio. kro­ner.

»Men den kom­mer ik­ke til at li­de af den grund. Det øko­no­mi­ske mi­nus vil bli­ve da­ek­ket med mid­ler fra min for­ret­ning (Jysk-kon­cer­nen, red.),« si­ger Lars Lar­sen, der gi­ver po­li­ti­ker­ne i Re­gion Nord­jyl­land skyl­den for un­der­skud­det.

»De hav­de lo­vet at gi­ve et til­skud på syv en halv mio. kro­ner, men øn­ske­de kun at gi­ve fi­re mio. kro­ner. Med­del­el­sen fra dem kom på så sent et tids­punkt, at det har va­e­ret umu­ligt at luk­ke hul­let med øge­de sponsor­ind­ta­eg­ter an­dre ste­der fra,« si­ger Lars Lar­sen.

Tid­li­ge­re i sid­ste uge kald­te han po­li­ti­ker­nes age­ren for ’ir­ri­te­ren­de og skuf­fen­de’, li­ge­som han tru­e­de med at flyt­te golf­tur­ne­rin­gen va­ek Fle­re spil­le­re bej­le­de helt til det sid­ste til tro­fa­e­et ved golf­tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark i Him­mer­land, men det blev bel­gi­ske Thomas Pie­ters, der trak det la­eng­ste strå. Bel­gi­e­ren gik da­gens run­de i 65 slag, hvil­ket var seks slag un­der par. Han vandt der­med for­an wa­li­si­ske Brad­ley Dred­ge mens Sø­ren Kjeld­sen slut­te­de som bed­ste dan­sker på en delt ot­ten­de­plads 10 slag un­der par.

Thomas Pie­ters, der slut­te­de sam­let 17 slag un­der par, var godt til­freds med op­bak­nin­gen fra pu­bli­kum. fra ba­nen i den lil­le nord­jy­ske by Gat­ten.

Det har få­et Aal­borg Kom­mu­nes borg­me­ster, Thomas Kastrup-Lar­sen, til i et in­ter­view med dag­bla­det Nord­jy­ske at be­skyl­de Lars Lar­sen for af­pres­ning.

»Han har ret. Jeg ha­der, når jeg går tik­ker­gang. Men i det­te til­fa­el­de er det nød­ven­digt. Skal Ma­de in Den­mark bli­ve en suc­ces, skal nord­jy­der­ne stå sam­men om pro­jek­tet. Det er jo ik­ke så­dan, at de pen­ge po­li­ti­ker­ne be­vil­ger tur­ne­rin­gen går fra ek­sem­pel­vis sko­le- el­ler sy­ge­hus­va­e­sen. Nej, pen­ge­ne kom­mer fra EUs va­ekst­frem­men­de mid­ler, og jeg kan alt­så ik­ke se an­dre pro­jek­ter, der prom­ove­rer Nord­jyl­land bed­re end Ma­de in Den­mark. Tur­ne­rin­gen ge­ne­re­rer jo bå­de mas­ser af ar­bejds­plad­ser og skat­te­kro­ner,« si­ger Lar­sen. Hol­der fast i Nord­jyl­land - end­nu Han hav­de hå­bet, at Ma­de in Den­mark hav­de til­truk­ket over 100.000 til­sku­e­re i år. Men gårs­da­gens dår­li­ge vejr be­ty­der, at tal­let bli­ver no­get min­dre.

»Uan­set hvad er dan­sker­ne vil­de med tur­ne­rin­gen. Fak­tisk er det kun tur­ne­rin­gen i Eng­land på Wentworth-ba­nen, der til­sku­er­ma­es­sigt er stør­re. Det, sy­nes jeg alt­så, er flot,« si­ger Lars Lar­sen.

Han ga­ran­te­rer, at der og­så na­e­ste år bli­ver spil­let golf på Eu­ro­pe­an Tou­ren i Nord­jyl­land, mens an­dre ba­ner er i spil på sigt.

»Kon­trak­ten blev un­der­skre­vet for­le­den, og med hen­blik på 2018 fo­re­lig­ger der en for­hånds­af­ta­le. Men jeg vil ik­ke af­vi­se, at tur­ne­rin­gen om to år bli­ver flyt­tet va­ek fra Nord­jyl­land. Jeg tror, at det vil va­e­re

»I har va­e­ret et af de bed­ste pu­bli­kum, vi har spil­let for he­le året. Det skal I ha­ve meget tak for,« sag­de han i sin tak­ket­a­le og un­der­streg­de, at han hå­ber at for­sva­re sin tur­ne­rings­sejr na­e­ste år.

Der var hård kamp om før­ste­plad­sen, men tre bir­di­es på de tre sid­ste hul­ler sik­re­de Pie­ters sej­ren.

»Jeg hav­de vir­ke­lig brug for en god af­slut­ning. Jeg så, at jeg var et slag bag­ud før 16. hul. Jeg la­ve­de et godt slag der, men at slut­te med to bir­di­es me­re var ret fedt.«

»Det hand­ler om at vin­de tur­ne­rin­ger. Jeg er vir­ke­lig glad for at ha­ve fint med en tur­nus, hvor to-tre ba­ner skif­tes til at va­e­re va­ert,« si­ger Lars Lar­sen.

Ba­ner som Roy­al Oak mel­lem Vej­en og Ha­der­s­lev samt Scan­di­navi­an ved Farum na­ev­nes i kulis­sen som al­ter­na­ti­ve spil­le­ste­der.

»Det er go­de bud. Men me­re øn­sker jeg ik­ke at si­ge,« ly­der Lars Lar­sens kort­fat­te­de kom­men­tar. Fle­re sponsor­pen­ge For at få na­e­ste års tur­ne­rings­bud­get til at ha­en­ge sam­men, står det al­le­re­de nu klart, at den sam­le­de pra­e­miesum vil bli­ve på sam­me ni­veau som i år; 1,8 mio. eu­ro (cir­ka 13,5 mio. kr.).

»Ef­ter po­li­ti­ker­nes nej til at fort­sa­et­te den øko­no­mi­ske støt­te, skal vi nu ud at fin­de ek­stra pen­ge hos sponso­rer­ne. Det, hå­ber jeg, vil lyk­kes. End­nu er det for tid­ligt at si­ge, hvor­dan na­e­ste års ar­ran­ge­ment bli­ver. Men i lø­bet af de na­e­ste par må­ne­der la­ver vi i fa­el­les­skab en brain­storm­ing, hvor alt vil bli­ve en­de­vendt. Skal ba­nen for­bed­res? Hvor­dan fast­hol­der vi til­sku­er­nes in­ter­es­se? Har den til­knyt­te­de mu­sik­festi­val va­e­ret en suc­ces, og er der ba­sis for, at den fort­sa­et­ter? Det er så­dan nog­le spørgs­mål, vi har op­pe at ven­de,« si­ger Lars Lar­sen. vun­det den her. Et af mi­ne mål er at vin­de en tur­ne­ring om året, så man ved, at man for­bed­rer sig og kan vin­de. Det er meget vig­tigt. Jeg er rig­tig glad,« sag­de han.

Den bel­gi­ske gol­f­stjer­ne bej­ler li­ge­som dan­ske Sø­ren Kjeld­sen til et af de tre wild card til Ry­der Cup, men han vil ik­ke spå om si­ne chan­cer.

»For at va­e­re helt ae­r­lig har jeg få­et nok af at snak­ke om det. Vi fin­der ud af det i mor­gen (i dag, red.). Der er mas­ser af go­de spil­le­re at va­el­ge imel­lem. Jeg har gjort alt, hvad jeg kun­ne for, at han (Dar­ren Clar­ke, red.) skal va­el­ge mig,« sag­de Pie­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.