Telt­lej­re ska­ber vold, uro og sam­men­brud

BT - - DEBAT - AN­DERS LADEKARL Ge­ne­ral­se­kre­ta­er for Dansk Rø­de Kors

An­tal­let af asylan­sø­ge­re fal­der, og asyl­cen­tre må luk­ke. Telt­lej­re­ne står sta­dig. Hvad er pro­ble­met? Re­ge­rin­gen etab­le­re­de i sin tid telt­lej­re­ne, for­di den men­te, at der ik­ke var ka­pa­ci­tet nok til, at al­le kun­ne få tag over ho­ve­d­et. Nu luk­kes der mas­se­vis af al­min­de­li­ge cen­tre, men man bi­be­hol­der telt­lej­re­ne. Det er helt unød­ven­digt. For der er mas­ser af plads på de øv­ri­ge cen­tre. Når folk bor ta­et i meget lang tid i tel­te, gi­ver det stør­re pro­ble­mer med vold, uro og folk, der bry­der sam­men psy­kisk. Så skyl­des de epi­so­der med vold og uro, vi har set, for­hol­de­ne i tel­te­ne? Vil­kå­re­ne i telt­lej­re­ne er i hvert fald med­vir­ken­de til, at folk eks­plo­de­rer nog­le gan­ge. Det er in­gen und­skyld­ning for, at man ik­ke op­fø­rer sig or­dent­ligt. Men der er me­re stress og dår­li­ge­re fy­si­ske for­hold. Og der er nog­le, hvis lun­te går hur­ti­ge­re af, hvis de er stres­se­de og le­ver un­der dår­li­ge fy­si­ske for­hold. Men er det ik­ke dumt at luk­ke telt­lej­re, hvis der igen kom­mer man­ge asylan­sø­ge­re? Det har al­tid va­e­ret så­dan, at asyl­cen­tre åb­ner og luk­ker i takt med an­tal­let af asyl­sø­ge­re. Der er in­gen grund til at ha­ve en stor ka­pa­ci­tet, når der er fa­er­re asyl­sø­ge­re som nu. Og det bur­de først gå ud over telt­lej­re­ne. Kom­mer der plud­se­lig 20.000 fle­re asyl­sø­ge­re, kan de hur­tigt åb­nes igen, som man gjor­de det i ef­ter­å­ret sid­ste år. Rø­de Kors dri­ver man­ge asyl­cen­tre. Vil du ik­ke ba­re ha­ve telt­lej­re­ne luk­ket, så I kan få fle­re be­bo­e­re i je­res cen­tre? Vi tje­ner ik­ke fem fla­de øre på at dri­ve asyl­cen­tre. For os hand­ler det ale­ne om, at asyl­sø­ger­ne skal ha­ve nog­le okay vil­kår at le­ve un­der, når de er i Dan­mark. Vi har in­gen øko­no­misk in­ter­es­se i asyl­drift og dri­ver i øv­rigt kun om­kring en tred­je­del af lan­dets cen­tre.

Vil­kå­re­ne i telt­lej­re­ne er i hvert fald med­vir­ken­de til, at folk eks­plo­de­rer nog­le gan­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.