Ga­ve­bo­den

Løk­ke log­ge­de på Fa­ce­book og lo­ve­de skat­te­let­tel­ser i top og bund og et sa­er­ligt jobfradrag

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen åb­ne­de en ve­ri­ta­bel ga­ve­bod på Fa­ce­book i af­tes.

Han lover skat­te­let­tel­ser i top og bund. Der bli­ver en top­skat­te­let­tel­se på 5 pct., dog ik­ke til de al­ler­ri­ge­ste, og skat­te­let­tel­ser i bun­den på op til 7 pct.

»De med de la­ve­ste ind­ta­eg­ter vil få mest ud af det, og nog­le vil få en skat­te­let­tel­se på 7 pct. på grund af et sa­er­ligt jobfradrag,« sag­de Lars Løk­ke.

Sam­ti­dig skal der ind­fø­res en sa­er­lig jobpra­e­mie til lang­tids­le­di­ge, der kom­mer i ar­bej­de.

Top­skat­ten skal ik­ke let­tes for dem, der tje­ner ’man­ge mil­li­o­ner’, men for dem, der tje­ner om­kring en mil­li­on.

Skat­te­let­tel­ser­ne er til­sy­ne­la­den­de ik­ke i mod­strid med vel­fa­erd, som nog­le el­lers ha­ev­der. For Lars Løk­ke vil og­så øge den of­fent­li­ge va­ekst med 0,5 pct. om året, sva­ren­de til 22 mia. kr. frem til 2025.

»Jeg gik til valg på nulva­ekst, men nu ska­ber vi et rå­de­rum, så vi får råd til of­fent­lig va­ekst,« sag­de Lars Løk­ke.

I dag frem­la­eg­ger Lars Løk­ke re­ge­rin­gens så­kald­te hel­heds­plan, og det er dén øvel­se, han tog hul på i går af­tes på Fa­ce­book med en kort ta­le fra Ma­ri­en­borg, der blev fulgt af mel­lem 8.000 og 9.500 Fa­ce­book-bru­ge­re. Det er en helt ny form for po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion. Sce­na­ri­et var fuld­sta­en­dig som en nytårs­ta­le, og nog­le har kri­ti­se­ret, at der ik­ke var mu­lig­hed for at stil­le spørgs­mål. Det bli­ver der i dag, og Lars Løk­ke for­kla­re­de i af­tes da hel­ler ik­ke, hvor pen­ge­ne skal kom­me fra.

Ryg­ter­ne går fort­sat på, at nog­le af ind­ta­egtskil­der­ne kan va­e­re, at dan­sker­ne skal se­ne­re på pen­sion og at de­le af Sta­tens Ud­dan­nel­ses­støt­te om­la­eg­ges til lån. Al­drig me­re ka­os på mo­tor­vej­en Løk­ke fastslog og­så, at sta­ten spa­rer ca. 3 mia. kr., for­di ud­gif­ter­ne til asylan­sø­ge­re er fal­det dra­ma­tisk.

»Da vi sidst sad i re­ge­ring, kom der ca. 5.000 asylan­sø­ge­re om året. I åre­ne 201315 steg det til 21.000. Det var alt for me­get. Vi har stram­met, bl.a. hal­ve­ret in­te­gra­tionsy­del­sen og øget gra­en­se­kon­trol. Og det har vir­ket. I ste­det for at der kom 25.000 i år, kom­mer der kun 10.000, og det be­ty­der, at vi spa­rer tre mil­li­ar­der. Tal­let skal la­en­ge­re ned, og der skal stram­mes yder­li­ge­re. Vi må al­drig igen op­le­ve ka­os, hvor flygt­nin­ge van­drer på mo­tor­vej­en,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen på Fa­ce­book.

Ef­ter at re­ge­rin­gen frem­la­eg­ger sin 2025plan, be­gyn­der for­hand­lin­ger­ne med de an­dre par­ti­er, og Løk­kes ud­spil i af­tes imø­de­kom til en vis grad bå­de LA og DF.

FO­TO: SCAN­PIX

Lars Løk­ke Ras­mus­sen vil bå­de let­te skat­ten og øge den of­fent­li­ge va­ekst: »Jeg gik til valg på nulva­ekst, men nu ska­ber vi et rå­de­rum, så vi får råd til of­fent­lig va­ekst,« sag­de stats­mi­ni­ste­ren i sin ta­le på Fa­ce­book i af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.