... men pas på modreg­nin­gen

BT - - NYHEDER - 160.500 kr. 111.000 kr. 69.500 kr. 34.600 kr.

SPAREFAELDE Selv om det i man­ge til­fa­el­de kan va­e­re for­nuf­tigt at sa­et­te nog­le ek­stra pen­ge af til al­der­dom­men, så ad­va­rer eks­per­ter om en fa­el­de. Det er en fa­el­de, der kan ram­me en grup­pe dan­ske­re: Den så­kald­te modreg­nings­pro­ble­ma­tik.

Hvis du er i den ka­te­go­ri af pen­sio­ni­ster, der er be­ret­ti­get til fol­ke­pen­sio­nens til­la­eg­sy­del­se, så er det ik­ke sik­kert, at det kan be­ta­le sig at spa­re op i en tra­di­tio­nel ra­te- el­ler livsva­rig pen­sion. Som reg­ler­ne er i dag, ri­si­ke­rer du at bli­ve modreg­net i den of­fent­li­ge ydel­se, som er et be­løb på knap 77.000 kr. om året før skat for en­li­ge og 37.632 kr. for gif­te/ sam­le­ven­de – ud over fol­ke­pen­sio­nens grund­be­løb.

Modreg­nings­pro­ble­met ram­mer isa­er dan­ske­re i mel­le­mind­komst­grup­pen, som ik­ke be­ta­ler top­skat.

Fol­ke­pen­sions-til­la­eg­get bli­ver grad­vist sat ned, hvis man som pensionist har år­li­ge ind­ta­eg­ter over 68.400. kr. ved si­den af fol­ke­pen­sio­nen. Tje­ner man over 316.900 kr., bort­fal­der til­la­eg­get helt. En dår­lig for­ret­ning »Man skal va­e­re op­ma­er­k­som, hvis man lig­ger i den grup­pe, som ri­si­ke­rer at en få modreg­ning. Hvis man kun får 37 pro­cent i fradrag ved ind­be­ta­lin­gen og så skal be­ta­le 37 pro­cent i skat ved ud­be­ta­lin­gen, og man så oven i kø­bet bli­ver straf­fet, for­di man får min­dre pen­sion­s­til­la­eg, så er det en de­ci­de­ret dår­lig for­ret­ning at gø­re det,« for­kla­rer Bri­an M. Ras­mus­sen,

Så­dan vok­ser di­ne pen­sions­kro­ner

Det er en god idé at kig­ge på pen­sions­in­fo. dk, hvor du kan få et over­blik over, hvad du kom­mer til at få ud­be­talt som pensionist men­lig­net med en pri­vat pen­sions­ord­ning,« fast­slår Bri­an M. Ras­mus­sen.

For dan­ske­re med dyr ga­eld er det dog i de fle­ste til­fa­el­de den bed­ste løs­ning at få den ud af ver­den, in­den man øger pen­sions­ind­be­ta­lin­gen.

»Det er klart, hvis man f.eks. har kre­dit­ga­eld med me­get høj ren­te, så vil det ty­pisk va­e­re en for­del at ned­brin­ge den først. Så det er he­le ti­den en af­vej­ning af, hvad der bedst kan be­ta­le sig,« si­ger Jens-Chri­sti­an Stou­gaard. der er pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver hos Uvil­di­ge.dk. Han til­fø­jer, at folk kan bru­ge al­ders­op­spa­rin­gen som et al­ter­na­tiv til ra­te- og livsva­rig pen­sion, for­di den ik­ke bli­ver modreg­net i of­fent­li­ge ydel­ser. Du kan ind­be­ta­le op til 28.900 kr. på en al­ders­op­spa­ring om året.

På fin­der du fle­re gu­i­der om pen­ge, spa­ring og pri­va­tø­ko­no­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.