Løb, øl og pøl­ser

BT - - NYHEDER -

MOTIONSLØB året,« spø­ger Jes­per Sø­ren­sen. Lidt me­re al­vor­ligt er sva­ret føl­gen­de:

»Selv­om det kun er fem ki­lo­me­ter, skal man al­li­ge­vel tra­e­ne lidt op. Det bed­ste er at ta­ge en lø­be­tur el­ler to in­den, så man ken­der sin krop og ved, hvor­når man skal hol­de pau­se. Og så hu­ske at var­me grun­digt op på sel­ve da­gen«. På gå-ben En an­den mu­lig­hed kun­ne va­e­re at kom­me lidt ned i tem­po. I år er der for før­ste gang mu­lig­hed for at va­el­ge en så­kaldt wal­king ru­te, der – sagt på godt dansk – egent­lig ba­re hand­ler om at til­ba­gela­eg­ge de fem ki­lo­me­ter på gå­ben i ste­det for løb. Et til­tag, der i fle­re år har va­e­ret po­pu­la­ert i an­dre dan­ske by­er, der af­hol­der DHL.

»Vi reg­ner ik­ke med man­ge til­ska­de­kom­ne ’wal­ke­re’,« til­fø­jer Jes­per Sø­ren­sen med et smil.

Dort­he Vi­b­jerg, der er di­rek­tør i Spar­ta Løb forta­el­ler, at knap 15 pro­cent af årets til­meld­te er wal­ke­re.

»For nog­le er det en brem­se­klods at lø­be fem ki­lo­me­ter sam­men med så man­ge an­dre, men på wal­k­ru­ten kan kol­le­ger­ne gå sam­men og slud­re,« forta­el­ler hun.

At et motionsløb sag­tens kan af­hol­des som en min­dre fol­ke­fest med gril­l­mad, øl og slik, er iføl­ge Vi­b­jerg tegn på, at løb i den grad er til­ga­en­ge­ligt for al­le.

»Vi er ik­ke så nør­de­de om­kring sport la­en­ge­re. Man­ge bru­ger mo­tion til at va­e­re so­ci­a­le, men og­så til at kun­ne ha­ve en livs­stil, de kan li­de, med for ek­sem­pel god mad. Løb be­hø­ver ik­ke be­ty­de, at man skal va­e­re aske­tisk,« un­der­stre­ger hun. Man for­bra­en­der om­kring 300-500 kal­o­ri­er ved at lø­be fem ki­lo­me­ter Der er om­kring 300 kal­o­ri­er i en grill­pøl­se og knap 200 i en fa­døl. CAROLINE BRASCH var blandt de knap 1.000 per­so­ner, der hav­de valgt en gå­tur med kol­le­ger­ne man­dag af­ten. »Det var su­per hyg­ge­ligt at kun­ne gå og slud­re med kol­le­ger­ne,« lød dom­men over den nye ru­te. Caroline, der ar­bej­der med salg og mar­ke­ting for Kri­mi­nal­forsor­gen, har tid­li­ge­re va­e­ret med som hep­per, men det er la­en­ge si­den, hun har truk­ket i lø­be­sko­e­ne. MAR­TIN JES­PER­SEN fra Gre­ve er el­lers en gar­vet kon­kur­ren­ce­lø­ber, men al­li­ge­vel hav­ne­de den 24-åri­ge i sama­rit­ter­nes telt med en for­stra­ek­ning i lå­ret. »Jeg løb lidt for hur­tigt og hav­de nok var­met for lidt op,« er­kend­te han. Al­li­ge­vel gen­nem­før­te han lø­bet i flot tid - 21 mi­nut­ter. Men langt fra må­let, som var 18. Ef­ter nog­le mi­nut­ter med is på var Mar­tin klar til at hum­pe ned til kol­le­ger­ne fra FCKs kon­trol­lørkor­ps.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.