Hø­jeste­ret: Hår­de ord om le­der i bør­ne­ha­ve var o.k.

BT - - NYHEDER -

RETSSAG En pa­e­da­gog­med­hja­el­per er man­dag af Hø­jeste­ret ble­vet fri­fun­det for injuri­er mod sin chef i en bør­ne­ha­ve. Blandt an­det hav­de hun i en mail skre­vet, at ’det lig­ner Gesta­po-me­to­der og ik­ke en bør­ne­ha­ve.’

Pa­e­da­gog­med­hja­el­pe­ren var ble­vet sy­ge­meldt med stress. I den for­bin­del­se skrev hun en mail til sin fag­for­e­ning, Lands­for­e­nin­gen for So­ci­al­pa­e­da­go­ger, for at gø­re op­ma­er­k­som på en ra­ek­ke for­hold, som be­kym­re­de hen­de.

Blandt an­det skrev hun, at bør­ne­ne blev tvangs­fodret. At le­de­ren iføl­ge en kol­le­ga skul­le ha­ve spar­ket en far til et barn. At fora­el­dre med frem­med bag­grund blev be­hand­let vold­somt. Og at de stak­kels børn ik­ke kun­ne for­sva­re sig.

Dom­mer­ne i Hø­jeste­ret la­eg­ger va­egt på, at ud­ta­lel­ser­ne blev rejst over for den kom­mu­na­le til­syns­myn­dig­hed, så der kun­ne bli­ve skre­det ind.

Ne­top for­di det gjaldt hen­sy­net til bør­ne­nes tarv, var hun be­ret­ti­get til at frem­kom­me med be­skyld­nin­ger­ne. De blev frem­sat i god tro, vur­de­rer dom­mer­ne. Ue­nig­hed Or­de­ne om Gesta­po-me­to­der er de fem dom­me­re dog ik­ke eni­ge om.

Fler­tal­let på tre stem­mer og­så her for fri­fin­del­se. Ud­tryk­ket ha­en­ger di­rek­te sam­men med en kon­kret epi­so­de og skal ik­ke for­stås så­dan, at le­de­ren be­skyl­des for ge­ne­relt at vil­le be­hand­le bør­ne­ne gru­somt og brutalt, fast­slår de.

To an­dre dom­me­re me­ner dog, at sam­men­lig­nin­gen er over stre­gen. Det er en grov be­skyld­ning, og pa­e­da­gog­med­hja­el­pe­ren var ik­ke i god tro, me­ner min­dre­tal­let.

Re­sul­ta­tet er ble­vet, at pa­e­da­gog­med­hja­el­pe­ren fri­fin­des for at ha­ve frem­sat straf­ba­re injuri­er.

Der­i­mod blev hun af Østre Lands­ret sid­ste år dømt for en stri­be ud­sagn, her­un­der det om Gesta­po. Straf­fen var 10 dag­bø­der a 200 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.