Øn­sker hår­de­re straf til hjer­ne­for­sker

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re hjer­ne­for­sker Mi­le­na Pen­kowa kan ri­si­ke­re at få me­re end de ni må­ne­ders be­tin­get fa­engsel, som hun sid­ste år blev idømt af Kø­ben­havns By­ret.

Man­dag kra­e­ver en an­kla­ger en hår­de­re straf i an­kesa­gen i Østre Lands­ret.

»Ankla­ge­myn­dig­he­den har en på­stand om ska­er­pel­se med be­grun­del­se i sa­gens ka­rak­ter og be­ty­de­li­ge grov­hed,« si­ger se­ni­o­r­ankla­ger Dort­he Vej­sig fra Statsad­vo­ka­ten i Kø­ben­havn.

Hun øn­sker end­nu ik­ke at kom­me ind på, hvad hun na­er­me­re har i tan­ker­ne.

Om­vendt kra­e­ver Mi­le­na Pen­kowa at bli­ve fri­fun­det for an­kla­gen om do­ku­ment­falsk af sa­er­lig grov ka­rak­ter.

Først da We­e­ken­da­vi­sen i 2011 gra­ve­de ad­skil­li­ge mista­en­ke­li­ge op­lys­nin­ger frem om for­ske­rens rot­te­for­søg i 2003, tog Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet kon­takt til po­li­ti­et.

Lands­ret­ten skal nu ta­ge stil­ling til, om Mi­le­na Pen­kowa la­ve­de det sto­re rot­te­for­søg el­ler for­fal­ske­de fi­re do­ku­men­ter for få det til at se ud, som om at hun la­ve­de for­søg med rot­ter i Spa­ni­en.

Dom­men ven­tes i sep­tem­ber ef­ter en stri­be rets­mø­der. »Der er man­ge ting galt med så­dan en kom­men­tar. For det før­ste, så er der ik­ke cel­lu­li­tis på det bil­le­de, men det er ik­ke en­gang det rig­ti­ge pro­blem. Mit pro­blem med den kom­men­tar er, at jeg har en ret pa­en krop, der le­ver ok op til ve­st­li­ge skøn­heds­stan­dar­der,« skri­ver Niki­ta Kla­e­strup i blo­gind­la­eg­get. Men det er slet ik­ke hen­de selv, Niki­ta Kla­e­strup ta­en­ker på, når hun me­ner, at folk skal hol­de op med at skri­ve ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer. »Kom­men­ta­rer om, at jeg skul­le va­e­re tyk el­ler ha­ve ap­pels­in­hud, sår­er ik­ke mig. De sår­er un­ge pi­ger, der end­nu ik­ke har la­ert at ac­cep­te­re de­res krop­pe. Det er no­get, jeg vir­ke­lig ik­ke sy­nes, er i or­den,« skri­ver hun i ind­la­eg­get. Niki­ta Kla­e­strup har selv som ung ka­em­pet med selv­til­li­den, og det øn­sker hun ik­ke, at an­dre un­ge pi­ger skal op­le­ve, skri­ver hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.