Mar­kant for­svar­sad­vo­kat død

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD Jør­gen Ja­cob­sen, der ne­top er død i en al­der af 97 år, var gen­nem sin me­re end 50 år lan­ge kar­ri­e­re som for­svar­sad­vo­kat in­vol­ve­ret i fle­re op­sigtsva­ek­ken­de rets­sa­ger. Han var for­sva­rer i blas­fe­mi-sa­gen mod kunst­ne­ren Jens Jør­gen Thor­sen, in­vol­ve­ret i den så­kald­te blø­de­r­sag om 89 dan­ske blø­de­res er­stat­nings­sag mod sta­ten, han har for­sva­ret Mo­gens Am­di Pe­ter­sen samt va­e­ret for­sva­rer for Jørn ’Jøn­ke’ Ni­el­sen, da den­ne blev an­kla­get og dømt for dra­bet på Bulls­hit-ro­ck­e­ren Hen­ning ’Ma­k­rel­len’ Nor­bert Knud­sen.

Jør­gen Ja­cob­sen blev cand.jur. i 1944, men var tvun­get til at ta­ge den sid­ste del af sin ek­sa­men i Sve­ri­ge, da han som mod­stands­mand, halvt jø­de og kom­mu­nist var flyg­tet fra be­sa­et­tel­ses­mag­ten.

Til­ba­ge i Dan­mark ef­ter be­fri­el­sen blev han in­vol­ve­ret i rets­op­gø­ret som ek­stra an­kla­ger i sa­ger­ne mod de lands­ska­de­li­ge, kom si­den til Rø­de Kors, blev se­ne­re for­ret­nings­fø­rer for Rid­der­sa­len og Fre­de­riks­berg Te­a­ter, in­den han i 1949 kom over på den an­den si­de af skran­ken i la­e­re som ad­vo­kat hos sit sto­re for­bil­le­de, par­ti­fa­el­le og lands­rets­sag­fø­rer Carl Mad­sen.

I 1951 stif­te­de han eget ad­vo­kat­fir­ma, og her­fra drev han i de føl­gen­de år­ti­er virk­som­hed i ån­den fra Carl Mad­sen og med na­e­se for prin­ci­pi­el­le og kon­tro­ver­si­el­le sa­ger. Po­li­tisk holdt han som Mad­sen til på ven­stre­fløj­en, men han for­lod kom­mu­ni­st­par­ti­et i 1956, da Sov­je­tu­ni­o­nen in­va­de­re­de Un­garn. Ad­vo­kat­be­stal­lin­gen depo­ne­re­de han først en­de­ligt, da han var i slut­nin­gen af 80er­ne.

Ved si­den af ju­ra­en var Jør­gen Ja­cob­sen en pas­sio­ne­ret vi­sesan­ger. Han op­t­rå­d­te, til han var over 90 år, var ae­res­med­lem af Vi­sens Ven­ner og ud­gav i for­bin­del­se med 90-års­da­gen al­bum­met ’Fra Arm­strong til Ben­ny An­der­sen’ sam­men med Sus­an­ne Dyhr.

Han for­fat­te­de des­u­den erin­drin­ger­ne ’Le­ve mens man le­ver. Erin­drin­ger og me­nin­ger’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.