’ ’

BT - - DEBAT -

Det er en god må­de at ta­le i ud­gangs­punk­tet kom­plek­se, så vi har brug for

til dan­sker­ne jour­na­li­ster til at stil­le de nød­ven­di­ge, kri­ti­ske spørgs­mål. Vi er af­ha­en­gi­ge af, di­rek­te og uden at de har mu­lig­hed for at age­re de­mo­kra­tiets

fil­ter vagt­hund i klas­sisk for­stand. Der skal stil­les kri­ti­ske spørgs­mål, så en re­ge­ring ik­ke ba­re kan sa­el­ge bud­ska­ber som en­vejskom­mu­ni­ka­tion. Det kan godt va­e­re, at jour­na­li­ster­ne kan stil­le spørgs­mål til pres­se­mø­det i dag, hvor pla­nen frem­la­eg­ges. Men på det tids­punkt er de sto­re nyhe­der solgt på for­hånd uden at kom­me gen­nem jour­na­li­ster­nes fil­ter. De kom­mer alt­så først til, når hi­sto­ri­en er kørt og ik­ke la­en­ge­re er en nyhed.

ØKO­NO­MI­SKE PLA­NER ER

med et mod­svar. Det kun­ne va­e­re, at de i sam­let flok in­si­ste­rer på, at Løk­ke skal be­sva­re de kri­ti­ske spørgs­mål. El­lers bli­ver de ved med at bli­ve by­pas­sed og mi­ster mu­lig­he­den for at stil­le de nød­ven­di­ge, kri­ti­ske spørgs­mål.

JOUR­NA­LI­STER­NE MÅ KOM­ME

2025-pla­nen på Fa­ce­book er en glim­ren­de må­de at få kon­takt til en mas­se dan­ske­re. Fa­ce­book er et af de mest brug­te so­ci­a­le me­di­er. Det er en god må­de at ta­le til dan­sker­ne di­rek­te og uden fil­ter, så de kan hø­re, hvad Lars Løk­ke Ras­mus­sen ta­en­ker. Der er ik­ke la­vet vinkling el­ler skå­ret i det, der la­eg­ges op på Fa­ce­book. Det, Stats­mi­ni­ste­ren si­ger, er råt for usø­det. Og så må bor­ger­ne dan­ne de­res me­nin­ger ud fra det, han si­ger.

AT FORTAELLE OM

man ta­ge al­ter­na­ti­ve me­to­der i brug for at in­vol­ve­re bor­ger­ne i den po­li­ti­ske di­a­log. Og me­get af den po­li­ti­ske dis­kus­sion blandt dan­sker­ne fo­re­går i dag på Fa­ce­book. Der­for er det na­tur­ligt, at po­li­ti­ker­ne føl­ger med i den ud­vik­ling – og jeg sy­nes, det er spa­en­den­de, at Stats­mi­ni­ste­ren va­el­ger at ta­ge det her ini­ti­a­tiv.

NOG­LE GAN­GE SKAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.