Ja, jour­na­li­ster kan ik­ke age­re vagt­hund

BT - - DEBAT -

BENJAMIN RUD ELBERTH

at gø­re det på Fa­ce­book. For det er der, fol­ket er. Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis de­mo­kra­tisk. For Lars Løk­ke Ras­mus­sen af­ska­e­rer jour­na­li­ster­ne mu­lig­hed for at stil­le kri­ti­ske spørgs­mål til pla­nen. Det er et for­mat, hvor han sør­ger for, at bor­ger­ne kom­mer i for­re­ste ra­ek­ke. Det er prisva­er­digt. Men det er og­så et for­søg på at sty­re jour­na­li­ster­ne i en be­stemt ret­ning. For der er i det sto­re h ele ta le om en­vejskom­mu­ni­ka­tion. Man kan stil­le spørgs­mål, men der er ik­ke ta­le om en spørgs­mål-ses­sion.

DET ER FOLKELIGT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.