Stil­hed før me­di­e­storm

BT - - DEBAT -

Så slap bå­de Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og Kar­sten Lauritzen no­gen­lun­de ud på den an­den si­de af sid­ste uges og den po­li­ti­ske ef­ter­års­sa­e­sons før­ste me­di­e­storm.

HVAD ER PROBLEMET? I af­tes aen­dre­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen fo­kus ov­re på Fa­ce­book til for­pre­mi­e­re på den øko­no­mi­ske 2025-plan

BEG­GE PARKEREDE LAN­GE for­svarsta­ler ov­re på DR2. Ik­ke at de li­ge­frem fik luk­ket respek­ti­ve sa­ger om du­b­i­øs om­gang med EU-mid­ler for Mes­ser­s­ch­midts ved­kom­men­de, mens skat­te­mi­ni­ster Lauritzen måt­te ka­em­pe kam­pen mod vind­møl­ler og an­svars­for­de­lin­gen i den til­sy­ne­la­den­de ne­ver en­ding story om skan­da­le­for­valt­nin­gen af Skat. Men fra i af­tes aen­dre­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen fo­kus ov­re på Fa­ce­book til for­pre­mi­e­re på den øko­no­mi­ske 2025-plan, han i dag la­eg­ger frem for pres­sen. Så Dansk Fol­ke­par­ti har ud­nyt­tet EU-tavs­he­dens pau­se til at kom­me over på en an­den dags­or­den, der ik­ke gør ondt helt ind i fun­dat­sen af par­tiets be­ret­ti­gel­se. Om end den øko­no­mi­ske af slagsen og­så sag­tens kan en­de i den valg­kamp, EU-bla­ma­gen ik­ke nød­ven­dig­vis til­si­ger, og som DF der­for helst vil und­gå. Og den bold­ga­de, hvor skat­te­mi­ni­ste­ren skal sup­ple­re sin stats­mi­ni­ster i en top­skat-ma­nøv­re, SØREN ESPERSEN som skal red­de re­ge­rin­gens fort­sat­te ek­si­stens, hvis Li­be­ral Al­li­an­ce står fast på sit ul­ti­ma­ti­ve ef­ter­år­s­krav om fem pro­cent af top­skat­ten. EGENT­LIG KUN­NE MAN med de se­ne­ste års skat­te­ind­dri­vel­se for­fal­de til at tro, at top­skat­te­let­tel­ser ba­re er no­get, man ta­ger selv. El­ler svind­ler sig til. Så­dan ta­ger det sig i hvert fald ud, at selv den mind­ste ka­e­de­stram­merek­sa­men i skat­te­lov­ning gi­ver ad­gang til und­dra­ger­buf­fe­ten. En ek­sa­men, jeg ik­ke er i be­sid­del­se af, så jeg bak­ser ufortrø­de­nt vi­de­re med no­get for­plum­ret Nem-ID-kom­mu­ni­ka­tion med Skat­te­far, der egent­lig er mest en­vejs, for om de sid­der i Ring­kø­bing, Ma­ri­bo, Kø­ben­havn, el­ler hvor re­ster­ne af den de­ci­me­re­de styr­ke nu op­hol­der sig, så sva­rer de sja­el­dent. No­get gam­mel ga­eld er sus­pen­de­ret til se­ne­re ind­dri­vel­se, ind­til Skat ad åre kom­mer på in­ter­net­tet igen, og ren­ter og fo­re­spørgs­ler ham­rer rundt i en kaf­kask la­byrint af ube­sva­re­de hen­ven­del­ser. NÅ, MEN DET har skat­te­mi­ni­ste­ren sat som am­bi­tion at få gjort no­get Kurt Las­sen,

Uden­rigs­ord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.