Al­tan-of­fer våg­net af ko­ma

BT - - NYHEDER -

BT, hvor­dan han op­le­ve­de den fryg­te­li­ge af­ten: Tro­e­de det var en re­ol »Se­ne­re, da det blev mørkt ved 23-ti­den, gik de op i lej­lig­he­den. Vi kan hø­re, at de hø­rer så­dan no­get ’godt­hu­mør-mu­sik’. Pop­mu­sik, det var ik­ke te­ch­no el­ler no­get. Min ka­e­re­ste og jeg sid­der og ser tv, og plud­se­lig hø­rer vi et brag. Det ly­der som en re­ol el­ler et el­ler an­det tungt, der va­el­ter in­de ved si­den af. Vi ta­en­ker, at de må­ske er ram­let ind i no­get un­der fe­sten,« sag­de Adam Jo­hn­sen.

Men bra­get var ik­ke en re­ol, og det gik hur­tigt op for den cho­ke­re­de na­bo:

»Først går jeg hen og kig­ger ud ad vin­du­et og kan se, at der lig­ger fi­re be­vidst­lø­se per­so­ner på fli­ser­ne. Po­li­tiets bi­ler hol­der der, og be­tjen­te går rundt. Jeg går ned på ga­den, og det er først der, jeg kan se, at al­ta­nen er brast sam­men.«

Fle­re kom til ska­de, men al­le er nu uden for livs­fa­re.

Ind­til nu er det kom­met frem, at de jern­dra­ge­re, der holdt al­ta­nen, var an­gre­bet af rust. En ud­før­lig skrift­lig rap­port, der be­ly­ser år­sa­gen til ulyk­ken, er ved at bli­ve ud­ar­bej­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.