For­ske­re: Men­ne­ske­he­dens ol­de­mor faldt fra trae – og dø­de

BT - - NYHEDER -

Abe­men­ne­sket Lu­cy, som le­ve­de i Afri­ka for over tre mio. år si­den, om­kom ef­ter et fald fra et trae, ly­der te­o­ri­en fra en grup­pe for­ske­re i USA.

An­tro­po­lo­gen Jo­hn Kap­pel­man fra et uni­ver­si­tet i Te­xas frem­sa­et­ter te­o­ri­en sam­men med kol­le­ger i det an­er­kend­te tids­skrift The Gu­ar­di­an. Det er Lu­cys fos­si­le knog­le­re­ster, der dan­ner grund­lag for te­o­ri­en.

»Jeg me­ner, at ska­der­ne var så al­vor­li­ge, at hun for­ment­lig dø­de kort ef­ter fal­det,« si­ger Jo­hn Kap­pel­man.

Te­o­ri­en be­tviv­les dog af an­dre for­ske­re, som avi­sen The Gu­ar­di­an har talt med. Den ame­ri­kan­ske an­tro­po­log Do­nald Jo­han­son, som fandt Lu­cy i Etio­pi­en i 1974, gi­ver ik­ke me­get for ar­tik­len i Na­tu­re.

Der kan va­e­re et utal af for­kla­rin­ger på ben­brud, si­ger Do­nald Jo­han­son fra Arizo­na Sta­te Uni­ver­si­ty og un­der­s­te­ger, at Kap­pel­mans te­o­ri hver­ken kan be­vi­ses el­ler mod­be­vi­ses.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.